Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                   гр. Берковица,05.11.2012 г.

 

                                  В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Берковски районен съд, ІІ състав в публичното заседание на 25 октомври  през две хиляди и дванадесета  година в състав:

                                                              

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Юлита  Г.

 

 

при секретаря Т. Й., като разгледа докладваното от съдията Г. АН дело № 383 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № К-20612/ 25.07.20127 г. на Главен директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” при  КЗП, РД-Монтана упълномощен със Заповед № 931/04.10.2011 г. на ЕТ „Ради- Р.Г.” със седалище и адрес на управление гр.Берковица,кв.”Раковица,ул.”Първи май „ №14 е наложено административно наказание – имуществена санкция  в размер 300 лв., на основание чл. 200 от Закона за защита на потребителите.

Недоволна от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя  , който обжалва същото в срок, с оплаквания за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи и моли съдът да го отмени.В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично, поддържа жалбата с изложените в нея доводи и моли същата да бъде уважена.

Въззиваемата страна Комисията за защита на потребителите РД-Монтана  редовно призована се представлява от мл.юрисконсулт Джурджинска,която  оспорва жалбата. Моли да се потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно

Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

При проверка, извършена на 26.06.2012 г. от Л.П.Л. - гл. инспектор в РД на КЗП-Монтана , Г.В.-*** и А.М.- ст.инспектор, в смесен магазин , находящ се в гр.Берковица,кв.”Раковица,ул.”Първи май „ №14 ,стопанисван от ЕТ „Ради- Р.Г.”***, било установено, че в момента на проверката в търговския обект са предлагани за продажба  стоки, които не са имали поставени на видно място в непосредствена близост до тях цени. По време на проверката бил изготвен констативен протокол № К-127827, в който са посочени конкретни стоки, предлагани за продажба без поставени цени, а именно: безалкохолни напитки на “Дерби” от 2 л.,”Беана” от 2л. ,бира”Шуменско” от 0,500л,бира „Пиринско” от 0,500л пици,банички,кифлички с мармалад  и т. Съставителят на протокола е отбелязал, че част от стоките са имали етикети с обозначена цени,но изброените по-горе не са имали такава. Поради това на ЕТ „Ради- Р.Г.”*** в качеството му на търговец бил съставен акт за установяване на административно нарушение № К-20612 от 26.06.2012 г., в който е отразено, че е извършено нарушение на чл. 15, ал. 2 ЗЗП. При съставянето на акта за нарушение е записано от жалбоподателят,че няма възражения.Въз основа на този акт е издадено обжалваното наказателно постановление от 25.07.2012 г., с което на ЕТ „Ради- Р.Г.” със седалище и адрес на управление гр.Берковица,кв.”Раковица,ул.”Първи май „ №14 е наложено административно наказание – имуществена санкция  в размер 300 лв.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на свидетелите Л. и М., както и от приложените и приети по делото писмени доказателства.

Съдът кредитира показанията на свидетелите Л. и М., тъй като те са последователни, безпротиворечиви и се подкрепят от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на приетата за установена фактическа обстановка Съдът счита, че от обективна и субективна страна жалбоподателят ЕТ „Ради- Р.Г.”  е осъществил състава на административното нарушение по чл. 15,ал.1 от ЗЗП.    Неоснователни са и доводите на жалбоподателя ,посочени в съдебно заседание, че  не е знаела че следва на всяка стока да има цена .Разпоредбата  на чл. 15,ал.1 ЗЗП вменява на търговеца задължението да поставя предварително на видно място в непосредствена близост до стоката нейната продажна цена. В жалбата си жалбоподателят възразява срещу издаденото НП,но в съдебно заседание не оспорва костатациите ,отразени в АУАН и издаденото въз основа на него НП.Дори напротив,същият заявява,че наистина не е имал поставени цени на някои стоки,но моли да бъде отменено или намалено наложеното наказание.

Разпоредбата на чл. 15,ал.1 ЗЗП въвежда задължение за предварително поставяне цени на предлаганите за продажба стоки . Задължението е формулирано безусловно по отношение на всички предлагани стоки, без да се поставят изисквания относно тяхното количество и вид. В хода на съдебното следствие се установи по несъмнен начин, че част от стоките се имали поставени цени,а други не. Поради изложеното съдът намира, че в сравнение с обществената опасност на другите прояви от същия вид, нарушението на жалбоподателя не представлява малозначителен случай.

При издаване на наказателното постановление не са допуснати нарушения на материалния закон. То е обосновано и не е постановено при непълнота на доказателствата. Не са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила. Наложената глоба е минималната, предвидена в закона от 300 до 3000лв., съобразена е с тежестта на извършеното нарушение и с обстоятелството, че то е извършено за първи път.

 

По изложените съображения Съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

 

Поради това и на основание чл. 63, ал. 4 ЗАНН съдът

 

                                         Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К-20612/ 25.07.20127 г. на Главен директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” при  КЗП, РД-Монтана упълномощен със Заповед № 931/04.10.2011 г.,с което  на ЕТ „Ради- Р.Г.” със седалище и адрес на управление гр.Берковица,кв.”Раковица,ул.”Първи май „ №14 е наложено административно наказание – имуществена санкция  в размер 300 лв., на основание чл. 200 от Закона за защита на потребителите ,като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневан срок от съобщението на страните.

 

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :