Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 01.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 09 октомври..…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година……....……….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А...….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….....АН дело 373 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 289 / 23.04.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица на К.Р.Р. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00лв. на основание чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП, както и глоба в размер на 10.00 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.ІІ от ЗДвП.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал К.Р.Р., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност само  в частта на наложеното наказание по чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП, като излага конкретни доводи. Навежда още доводи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са опорочили цялото административно-наказателно производство. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени в тази му част атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В хода на въззивното производство доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

            На 04.04.2012г. около 10.46 часа по път ІІ-81 при разклона за село Мездрея, обл.Монтана и с посока на движение от град София към град Монтана жалбоподателят Р. управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло” с ДКН .... със скорост от 74 км/ч при ограничение на скоростта от 60км/ч с пътен знак В-26. Скоростта е измерена и фиксирана с техническо средство „Трафик Радар ТР-4Д” с фабр.№ 258, тариран и годен за работа. От предявената на жалбоподателя скорост на управлявания от него автомобил 74 км/ч, са приспаднати от административнонаказващият орган 3 км/ч толеранс или МПС е управлявано със скорост от 71 км/ч. Това нарушение било констатирано от проверяващите служители на РУ”П”-Берковица - свидетеля Г.Л.В. и П.П.П.. На жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение, като деянието било квалифицирано, като нарушения на чл.21 ал.2 от ЗДвП. При предявяване на акта наказаният не възразил срещу направените констатации. В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН жалбоподателя не направил възражения.

         Въз основа на така съставеният акт за установяване на административно нарушение наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление.

Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че жалбоподателя К.Р.Р. на 04.04.2012г. около 10.26 часа по път ІІ-81 в района на разклона за село Мездрея управлявал МПС. Не се спори и по обстоятелството, че бил спрян за проверка от служители на въззиваената страна.

 Спорното по делото е дали е осъществил нарушението, за което е наказан по реда на ЗДвП, правилно ли му е вменена административнонаказателна отговорност, правилно ли е определен размера на наложеното наказание, както и дали в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения.

При извършване на цялостна проверка по законосъобразността на атакуваното наказателно постановление съдът установи, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

Жалбоподателя К.Р. с атакуваното НП е наказан, за това, че на 04.04.2012г. около 10.26 часа по път ІІ-81 в района на разклона за село Мездрея управлявал МПС, като техническото средство отчело скорост 71 км/ч / като е направен толеранс от 3 км/ч/ при ограничение 60км/ч с пътен знак В-26. От тук следва извода, че правилно е квалифицирано деянието по чл.21 ал.2 от ЗДвП. Неправилно обаче е определена санкционната норма. От обстоятелствената част НП се установява, че жалбоподателят е управлявал МПС с превишение от 11 км/ч, поради което е следвало да бъде санкциониран по чл.182 ал.2 т.2 от ЗДвП, а именно за превишаване от 11 до 20 km/h - с глоба 50.00 лв. Вместо това на наказаният е вменена отговорност по чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП, която санкционира поведение за превишаване на скорост от 21 км/ч до 31км/ч с глоба от 100.00 лева. В конкретният случай неправилно е определена санкционната норма, по силата на която е вменена отговорност на наказания. Съдът е лишен от възможността на преквалифицира санкционната норма и наложи съответното наказание, поради което жалбата в тази си част се явява основателна.

В останалата част направените в жалбата възражения са неоснователни и несериозни, поради което съдът намира, че не е наложително да отговаря.

Предвид на гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна, а атакуваното НП в тази му част – незаконосъобазно и като такова следва да се отмени без да се обсъжда въпроса дали е извършено деянието, извършени ли е виновно, както и дали правилно е определен размера на наказанието.

          Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 289 / 23.04.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица, в ЧАСТТА,  с която на К.Р.Р. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00лв. на основание чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

         В останалата част НП не е обжалвано и е влязло в законна сила по смисъла на чл.64 от ЗАНН.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: