Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 20.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 12 октомври.....……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г...………………………..…………...АН дело 359 по описа

за 2011г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление №12/154 /24.07.2012г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” град Монтана на  ЕТ „А.И. 2007” със седалище и адрес на управление град Берковица, ул.”Еделвайс” №44А, представлявано от А.Г.И. , с ЕГН ********** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500.00 лв. на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от КТ.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала А.И., в качеството и на собственик на ЕТ, която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание чрез упълномощен адвокат  се доразвиват доводите изложени в жалбата. Твърди се, че в наказателното постановление са посочени нарушения по чл.62 ал.1 от КТ и по чл.63 ал.1 и ал.2 от КТ, като същевременно в текстовата част е отразено само състава на чл.63 ал.2 от КТ. Предвид на това развива доводи, че НП е немотивирано. Твърди, че е налице разминаване в отразеното в АУАН и НП, което съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, както и че протокола за констатациите послужил за основа на АУАН не е оформен правилно.

         Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА, като мотивите са следните:

На първо място, следва да се обсъди въпросът за процесуално-правната законосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Съдът намира, че НП е издадено от компетентен по смисъла на закона орган,но при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление  са допуснати съществени процесуални нарушения, които  налагат отмяна на обжалваното наказателно постановление.

   При извършена проверка на 23.06.2012г. в 01.30 часа от служители на въззиваемата страна в гостилница „Парадайс” находяща се в град Берковица, ул.”Берковска река”, обект на жалбоподателя е констатирано, че ЕТ, в качеството си на работодател е допуснало да работи лицето Рени Цветанова Воденичарова , на длъжност „сервитьор”, без да е  предоставен преди постъпване на работа екземпляр от сключен трудов договор в писмена форма подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ заверено в ТД на НАП. Нарушението е констатирано с протокол от извършена проверка от 02.07.2012г.

    В резултат на извършената проверка административно-наказателната отговорност на жалбоподателката е ангажирана за извършено нарушение по чл.62 ал.1 и чл.63,ал.1 и ал.2 от КТ.

Съгласно разпоредбите на чл. 63, ал. 1 от КТ, работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомление по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Ал. 2 на същия текст предвижда, че работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1.

     В разпоредбата на чл. 414, ал. 3 от КТ е предвидено административно наказание "глоба" за работодател или длъжностно лице, което наруши разпоредбите на  чл. 62, ал. 1 или чл. 63, ал. 1 или 2 от КТ, като санкцията е предвидена за всяко отделно нарушение. В случая в АУАН текстово е посочено,че дружеството е извършило нарушение като,че в качеството си на работодател е допуснало да работи лицето Рени Цветанова Воденичарова , на длъжност „сервитьор”, без да е  предоставен преди постъпване на работа екземпляр от сключен трудов договор в писмена форма подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ заверено в ТД на НАП. писмен трудов договор - основание по  чл. 62, ал. 1 КТ. Това нарушение е квалифицирано като такова по чл.62 ал.1 и  по чл. 63, ал. 2 от КТ.За да е налице нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, следвало да има сключен писмен трудов договор с наетото лице, но да не му е връчен екземпляр от него и от уведомлението по чл. 62 от КТ. При липса на трудов договор деянието осъществява признаците на  чл. 62, ал. 1 от КТ,  каквото нарушение в съставения АУАН текстово не е посочено.             Предвид на това настоящата инстанция намира за основателно направеното в жалбата възражение за неправилна квалификация на нарушението от страна на административно-наказващия орган, като такова по чл. 63, ал.1 и 2 от КТ и по  чл. 62, ал. 1 от КТ, тъй като в случая се касае за самостоятелни нарушения на трудовото законодателство и е в правомощията на наказващия орган да определи за кое от тях ще бъде санкциониран работодателят.        

         Предвид гореизложеното съдът намира ,че в хода на производството  са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са  ограничили правото на защита на наказаното дружество и са достатъчно основание за отмяна на обжалваното НП,без да е необходимо да се обсъжда спора по същество.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е основателна, а атакуваното НП – незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ  Наказателно постановление12/ 154 / 24.07.2012г. на  Директор на Дирекция „Инспекция по труда” град Монтана на  ЕТ „А.И. 2007” със седалище и адрес на управление град Берковица, ул.”Еделвайс” №44А, представлявано от А.Г.И. , с ЕГН ********** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500.00 лв. на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от КТ.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: