Р Е Ш Е Н И Е

                                           ГР.БЕРКОВИЦА, 26.11.2012г.

                                     

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 25 октомври.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Г...……………………………………...АНД № 346 по описа

за 2012г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

     Прозводството е въззивно и е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

     Образувано е по жалба на Т.М.В., с ЕГН  **********,*** , срещу Наказателно постановление № 124/2012 г., изд. на 14.06.2012 г. от Началника на Митница Лом. Прави се оплакване за незаконосъобразност на НП, тъй като е издадено при съществено нарушение на процесуални правила.Моли се за отмяна на НП.В съдебно заседание чрез упълномощен адвокат доразвива доводите,изложени в жалбата.

       Въззиваемата страна, чрез процесуален представител, по време на съдебното производство  изразява становище за доказаност осъществяване на адм. нарушение от жалбоподателя, поради което  моли за потвърждаване на НП.

      Районният съд, след като установи, че жалбата е процесуално допустима, тъй като е депозирана в преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, от надлежна страна и има необходимата форма и съдържание, прецени събраните по делото доказателства, в тяхната съвкупност и поотделно, ведно с доводите и възраженията на страните и прие за установено следното:

      Административно-наказателното производство е образувано с АУАН  № 1/14.03.2012 г. за установяване на адм. нарушение по  чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, изразило се в това, че на 09.03.2012 г. в с. Долно Озирово,ул.”Шестнадесета” №9  жалбоподателката В. държала  тютюневи изделия - цигари, описани по вид и брой, без наличието на български акцизен бандерол. Въз основа на акта е издадено обжалваното НП, с което адм. -наказващият орган приел за установено, че на посочената в него дата, в с. Долно Озирово в кафе-аперитив на ул.”Шестнадесета „ №9, собственост на  EТ"Димитър Върбанов", държала тютюневи изделия - цигари от  марка ORIS slims”, всички без бандерол. Поради това, ангажирал адм. -наказателната й отговорност, на осн.  чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, като й наложил адм. наказание глоба 1 000 лв. и на осн. чл. 124,ал.1 ЗАДС, постановил отнемане в полза на държавата на предмета на адм. нарушение - цигари, с търговска марка: " ORIS slims " - 20 бр. кутии, всички без бандерол, с обща митническа стойност 50,10 лв.

    Съдът прие за установена следната фактическа обстановка, въз основа на събраните по делото доказателства .

    На 01.03.2012год. била извършена проверка в кафе-аперитив на ул.”Шестнадесета” №9 в с.Долно Озирово,собственост на ЕТ „Димитър Върбанов”,където в момента работела Т.М.В. .При проверката в туристическа печка,намираща се в навес ,разположен непосредствено до обекта,който се ползва за склад и за лични нужди са намерени 2 стека /20 броя/ кутии-400 къса  цигари марка ORIS slims” , по отношение на които с НП е постановено отнемане в полза на държавата.

    Преценявайки изложената фактическа обстановка, която не се различава от приетата от адм. -наказващия орган от правна страна, съдът прие следното:

     АУАН и НП са издадени от компетентни лица, по см. на чл. 128, ал. 2 от ЗАДС.  Съдържат задължителните за същите реквизити, указани в ЗАНН . Не страдат от посочените пороци в жалбата.

     Съдът намира за неоснователно възражението на процесуалния представител на жалбоподателката,че АУАН е съставен от некомпетентен орган.Съгласно разпоредбата на чл.128 ал. (3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 54 от 2012 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 17.07.2012 г.) В случаите, когато констатират нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6, полицейските органи на Министерството на вътрешните работи съставят актовете за установяване на нарушения или фишовете по чл. 126б, като наказателните постановления се издават от директора на Агенция "Митници" или от оправомощени от него длъжностни лица.

     Неоснователно е и възражението за образуване на адм. -наказателното производство в нарушение на чл. 34 от ЗАНН, тъй като НП  не е издадено в 1-месечен срок от   съставяне акта за установяване на адм. нарушение.Съгласно разпоредбата на чл.34 ал.3 от ЗАНН ,НП може да бъде издадено в 6-месечен срок от съставяне на АУАН. Нарушението е формално, поради което е без значение за изпълнителното деяние „държане” дали цигарите са били за лична употреба  или са имали друго предназначение. По отношение извършване на нарушението не се спори от страна на жалбоподателя

    НП е издадено в съответствие с материалния закон. Установи се по несъмнен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства, че жалбоподателят е осъществил състава на адм. нарушение по  чл. 123, ал. 1 от ЗАДС. Изпълнителното деяние на същото е реализирано чрез действие, изразило се в държане  на акцизни стоки / тютюневи изделия - кутии цигари) без бандерол, задължителен за същите. Престъплението е формално. Субект на нарушението е физическо лице - жалбоподателката.От субективна страна, същата е действала с пряк умисъл по см. на чл. 11, ал. 2 от НК, приложима разпоредба по препращане, съгл. чл. 11 от ЗАНН, тъй като е съзнавала общественоопасния характер на деянието, предвиждала е настъпване на неговите общественоопасни последици и ги е искала.

   Правилно е определен видът на адм. наказание от адм. -наказващия орган, тъй като наложеното е предвидено в закона. Размерът му е определен в съответствие с чл. 27, ал. 1 ЗАНН - в границите, предвидени в  чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, а именно - с глоба, не по-малко от двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1 000 лв.Съдът прецени,че в случая е неприложима разпоредбата на чл. чл.126 б от ЗАДС ,с която законодателят е предвидил в маловажни случаи за нарушения  по чл.123 ал.1 от ЗАДС,  митническите органи  да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл.39 ал.2 от ЗАНН,тъй като съгласно разпоредбата на чл.123 ал.2 от ЗАДС маловажни случаи по ал.1 са тези, при които двойния размер на акциза на стоките,предмет на нарушението не надвишава 50лв.В конкретния случай размера на дължимия акциз е в размер на 74,90лв.,а двойния размер от 149,80лв. значително надвишава законоустановения минимум от 50лв.

        Правилно е постановено отнемане на предмета на престъпление.

        По време на производството по установяване на адм. нарушение и налагане на адм. наказание съдът не констатира да са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, обуславящи отмяна на НП.

        Поради изложените съображения, обжалваното НП следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано.

Така мотивиран и на осн. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

       

                                                        РЕШИ:

 

           ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 126/2012 г., изд. на 14.06.2012 г. от Началника на Митница Лом, с което на Т.М.В., с ЕГН  **********,*** на основание чл.123 ,ал.1 от ЗАДС  е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв. като законосъобразно.

Решението може да се обжалва пред  Административен съд-Монтана в 14-дн. срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: