Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Берковица 15.11.2012г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Берковски районен съд, ІI наказателен състав в публично заседание на 26.10.2012 година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

При секретаря Т.Й. и като разгледа докладваното от съдията АНД №338 по описа за 2012г. на БРС, въз основа на закона и доказателствата и за да се произнесе взе предвид:

 

          

           Данка Стефанова И.,  в качеството й на управител  на „Плам Васи Стил”ООД със седалище и адрес на управление гр.Видин ул.”Йоан Екзарх  №1 е обжалвала НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12/145/11.07.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Монтана, с което на представляваното от нея ООД е наложено административно наказание -  имуществена санкция в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, в качеството му на работодател , на основание на чл.62, ал.1 от КТ във връзка с чл.1, ал.2 от КТ и вр. чл.416, ал.5 от КТ във връзка с чл.414 ал.3 от КТ.

           Жалбоподателят в жалбата и в с.з. чрез ангажираният процесуален представител  адв.Гергов навежда доводи за незаконосъобразност на атакуваното НП и иска  отмяната му.

           Въззиваемата страна чрез процесуален представител Юрисконсулт Кръстева ангажира становище, като излага съображения за неоснователност и необоснованост на депозираната жалба и иска същата да бъде отхвърлена, а атакуваното НП да бъде потвърдено.

           Производството по делото е по реда на чл.59 - 63, ал. 1 от ЗАНН.

           Районният съд - гр.Берковица, като провери основателността на жалбата, съобразявайки становищата на страните и след анализ на събраните по делото доказателства прие следното от фактическа страна:

           На 21.06.2012г. след обяд при извършена проверка от служители на Дирекция „Инспекция по труда” - гр.Монтана З.  И.,Т.П. и Д.Г. в шивашки цех ,находящ се в гр.Берковица,ул.”Кестенарска”,обект на „Плам Васи Стил” ООД -Видин  било установено, че дружеството в качеството си на работодател е приело на работа лицето Мария Владимирова И., което по време на проверката осъществява трудова дейност, състояща се в извършване на дейности като шивач .

           При извършената документална проверка посоченото лице е попълнило декларация, в която удостоверява, че работи във фирмата от 21.06.2012г., като шивач с установено работно време от 8,00 до 17,00часа  и  почивни дни . Констатирано е, че „Плам Васи СтилООД в качеството си на работодател не е сключил писмен трудов договор с лицето  Мария Владимирова при предоставяне на работна сила.

           Във връзка с фактическите констатации при проверката на жалбоподателя бил съставен и предявен Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ №12-1201775/26.06.2012г. за допуснато нарушение по чл.62, ал.1 от КТ във връзка с чл.1, ал.2 от КТ. Въз основа на АУАН е издадено и обжалваното в настоящото производство НП №12-145/11.07.2012г.

           Изложената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, а именно: показанията на свидетелите З.И.,Т.П. и Д.Г., Жалба от 24.07.2012г.;  трудов договор №32 от 21.06.2012г, 2 бр. пълномощни и писмено становище, както и останалите приложени по делото писмени доказателства.

           Съдът намира жалбата за подадена в законоустановения срок по чл.59, ал.2 ЗАНН и разгледана по същество, същата е процесуално допустима и  неоснователна по следните съображения:

           Процесното административно наказание е наложено при изложената по горе фактическа обстановка, която в пълнота е възприета от административно-наказващия орган и възпроизведена в процесното НП, която се възприема и от настоящият състав на съда,  които въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства, приема че  жалбоподателят е осъществил състава на визираното в АУАН и НП, административно нарушение по чл.62, ал.1, във вр. с чл.1, ал.2 от КТ, за което следва да бъде санкциониран на основание разпоредбата на чл.414, ал.3 от КТ.

           Съгласно чл.1 ал.2 от КТ „Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.”,а съгласно чл.61 ал.1 от КТ „Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа.”

           Конкретното  нарушение се изразява именно в това, че на 21.06.2012 год.  след обяд жалбоподателят в качеството му на работодател (съгласно пар.1, т.1 от ДР на КТ) е допуснал  лицето Мария Владимирова И. до работа като шивач на обект – шивашки цех в гр.Берковица преди да е уредил като трудови правоотношенията при предоставяне на работна сила, чрез сключване на трудов договор с лицето .

           Съгласно чл.416, ал.1, изречение второ от Кодекса на труда редовно съставените актове по този кодекс имат доказателствена сила до доказване на противното.В настоящото производство не се събраха доказателства, които да оборят изложените обвинителни факти в акта за установяване на административно нарушение и обжалваното наказателно постановление.

           Свидетелите установиха преките си и непосредствени впечатления от дейността извършвана на визираната дата от Мария И. в шивашкия цех на жалбоподателя, което по време на проверката  е работило в обекта. На място И. е попълнила декларация по чл.402 ал.1 т.3 от КТ, в която декларирала, че заема длъжността шивач в шивашкия цех на жалбоподателя и че работи от 21.06.2012год. с осем часа работно време.

           Тези показания кореспондират изцяло с приетите по делото писмени доказателства, Видно от Справката/л.20/ трудовият договор с И. е регистриран на 21.06.2012г, в 16.07 часа, т.е. след проверката извършената от свидетелите, чиито показания съдът кредитира с доверие. Показанията им са изцяло непротиворечиви и не се налага отделното им обсъждане.По делото няма доказателства противни на така възприетата и изложена по – горе фактическа обстановка.Ето защо и настоящият съдебен състав приема, че наказателното постановление е издадено при спазване на административнопроизводствените правила и при пълно изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая, като е дадена правилна правна квалификация на нарушението.

         Конкретното нарушение не би могло да бъде квалифицирано по чл. 415в от КТ или по чл. 28 от ЗАНН. Налице е забраната на чл. 415в ал. 2 КТ /нова/, ДВ бр. 7/2012 г., в сила от 24.01.2012 г. - не са маловажни нарушенията на чл. 61 ал. 1 ,  чл. 62 ал. 1 и 3 и чл. 63 ал. 1 и 2 КТ.

 

            Изложените обстоятелства, наред с обстоятелството, че са констатирани и други нарушения на трудовото законодателство от жалбоподателя, съставляващи индиция, че не се касае за епизодичност и инцидентност на нарушението са преценени правилно от АНО, в аспекта на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗАНН, като такива обуславящи налагането на санкция съгласно предвиденото в разпоредбата на чл.414, ал.3 от КТ в размер от 1 500 до 15 000лв..

         Съдът приема и че за поправянето на нарушителя, целите на наказанието, биха могли да бъдат постигнати ефективно и с наказание в размер на законоустановения минимум от 1500 лв, който се явява справедлив и способстващ за постигане на целите по чл.12 от ЗАНН.

 Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

                                       Р  Е  Ш  И  :

          

 

 

 

ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ12/145/11.07.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Монтана, с което на „Плам Васи Стил”ООД със седалище и адрес на управление гр.Видин ул.”Йоан Екзарх  №1  е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева , на основание на чл.62, ал.1 от КТ във връзка с чл.1, ал.2 от КТ и вр. чл.416, ал.5 от КТ във връзка с чл.414 ал.3 от КТ.

           като НАМАЛЯВА размера на наказанието на 1500 лв, /хиляда и петстотин лева./

           РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от уведомяването пред Административен съд – гр.Монтана.

 

 

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: