Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 01.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………..наказателна колегия в публично заседание на 19 октомври…………..………………………………………….. през две хиляди и дванадесета година……………………………….в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

при секретаря К.А.……..……………………..…….и в присъствието на прокурора...………..……..………………...като разгледа докладваното от

съдията Цветкова…..…….…..……....…..………..……АН дело 327 по описа

за 2012г…….……………...….…и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК, Част V, Глава ХХVІІІ - особени правила.

С постановление от 24.07.2012г. Районна прокуратура град Берковица предлага обвиняемия за извършено престъпление по чл.276 ал.2 от НК Н.Ц.Н. *** и настоящ адрес ***, с ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност на основание чл.78а ал.1 НК и му се наложи административно наказание.

Обвиняемият Н.Ц.Н. на досъдебното производство се признава за виновен. В хода на съдебното производство взема становище, че признава вината си и осъзнава поведението си. Моли съда да му наложи наказание при превес на смекчаващи вината обстоятелства.

Районна прокуратура град Берковица редовно призовани не изпращат представител.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, приема за установено следното:

Обвиняемият Н.Ц.Н. притежава собствен лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Венто” с ДК№ ......, който закупил през месец февруари 2012 година. През същия месец на 2012г. съгласно изискванията на закона след уговорка за сумата от 45 лева обвиняемият закупил от непознато лице в двора на автосервиз годишен винетен стикер от категория 3 за 2012 година с № 0010431 и № на холограмата 3856679. Същият залепил на предното панорамно стъкло на автомобила, негова собственост.

На 22.04.2012 година около 18.35 часа вечерта обвиняемият управлявал цитирания автомобил по път II- 81 по посока на движение от гр. София за гр. Монтана. В района на разклона за с.Балювица, област Монтана е спрян от служители на РУ „Полиция” в град Берковица за извършване на съответна проверка, при която са възникнали съмнения,че винетния стикер е подправен. Извършен е и оглед на местопроизшествие от същата дата като е съставен и протокол /л.9-10 от досъдебното производство/.

На досъдебното производство е назначена съдебно - техническа експертиза изпълнена от вещо лице Захари Любенов Захалриев, от която се установява, че представената за изследване годищна винетка за 2012г, категория 3, с № 0010431 и № на холограмата 3856679, представлява фалшификат на оригиналната такъв и се различава от оторизираните печатници за целта от АПИ. Съдът изцяло възприема експертното заключение като компетентно и обективно дадено, още повече, че не е оспорено от страните по делото.

На досъдебното производство и в хода на съдебното следствие обвиняемия се признава за виновен и твърди, че е закупил въпросния винетен стикер от непознато за него лице. При закупуването и той не поискал квитанция и касова бележка.

Горната фактическа обстановка съдът приема за безспорно и категорично установена от приложените по делото писмени доказателства,  обясненията на обвиняемия, дадени на досъдебното производство, както и тези в съдебното следствие, показанията на свидетелите - всички приобщени по реда на чл. 283 от НПК и преценени и по реда на чл. 378 ал.2 от НПК.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите и самопризнанието на обвиняемия като логични, обективни, взаимно допълващи се и съответстващи на останалата доказателствена съвкупност, както и приобщените по предвидения в НПК ред писмени доказателства като кореспондиращи помежду си и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че с деянието си обвиняемият Н.Ц.Н. осъществява обективните признаци от състава на престъплението по чл.276 ал.2 от НК, като на 22.04.2012 година по път II- 81 в района на разклона за село Балювица, област Монтана, по посока на движение от град София за град Монтана съзнателно се ползва от подправен удостоверителен знак - годишен винетен стикер от категория 3 за 2012 година с № 0010431 и с № на холограмата 3856679 залепен на предно панорамно стъкло на собствения му лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Венто”, с ДК№ .......

от обективна страна с действията си обвиняемият осъществява обективните признаци от състава на посоченото престъпление, като на посочената по - горе дата е управлявал МПС с подправен удостоверителен знак – годишен винетен стикер от категория 3 за 2012г.

От субективна страна деянието е извършено от обвиняемия при условията на пряк умисъл с целени и настъпили обществено опасни последици, като е съзнавал обществено опасния характер на стореното от него, но съзнателно управлява лекия автомобил в нарушение на закона.

          В чл.100 ал.2 от Закона за движение по пътищата е визирано, че водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност.

Съгласно чл.10а ал.5 от Закона за пътищата е визирано, че „при заплащане на винетната такса се издава ценна книга, наречена „винетка”, която удостоверява правото на ползване на републиканските пътища, като:

          1. винетката се състои от две части; първата част е оформена за еднократно залепване в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство и е осигурена срещу фалшифициране със защитни знаци; тя има и предназначението да удостоверява плащането на винетната такса пред контролните органи; втората част във вид на талон се съхранява от водача на пътното превозно средство и служи за доказателство за платена винетна такса при издаване на безплатен винетен стикер в случаите на счупване или кражба на предното стъкло на автомобила, както и при производствен дефект на винетния стикер;

          2. собственикът или ползвателят на пътното превозно средство има право да ползва републиканските пътища на Република България, като преминава по тях или по техните участъци с пътното превозно средство само когато е заплатена винетна такса за съответния период и категория на пътното превозно средство и в долния десен ъгъл на предното стъкло на пътното превозно средство е залепен валиден винетен стикер;

Обвиняемият закупувайки винетен стикер /винетка/ от непознато за него лице, тоест от нелицензиран обект и на половин цена от редовната за такава винетка, както и това,  че закупеният стикер е без втора част, която да служи като доказателство за платена винетна такса навежда на извода, че обвиняемият е действал с пряк умисъл.

Причини за извършване на деянието - ниска правна култура, незачитане на установения в страната правов ред и правилата за движение по пътищата.

С оглед на така установената правна квалификация на извършеното от обвиняемия Н.Ц.Н. престъпление съдът намира, че същият следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание ГЛОБА на основание чл. 78а ал.1 от НК, тъй като са налице всички кумулативни предпоставки за приложението на този законов институт.

Престъплението по чл.276 ал.2 от НК, извършено от него, предвижда наказание глоба от 100.00 лв. до 300.00 лв. От деянието няма причинени вреди, обвиняемият е пълнолетно лице с чисто съдебно минало, друг път не се ползвал от привилегията на този законов институт и не е налице някое от отрицателните условия, посочени в разпоредбата на чл. 78а ал.7 от НК.

Съгласно чл.78а ал.5 от НК когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба /какъвто е настоящият случай/ административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба.

За да определи размера на глобата, съдът отчита смекчаващите отговорността обстоятелства като направените самопризнания на досъдебното производство и признанието на вината в хода на съдебното следствие.

Отегчаващи отговорността обстоятелства - няма.

Всички тези обстоятелства, съпоставени в относителната си тежест и имащи значение за отговорността на обвиняемия, го характеризират като лице с невисока, степен на обществена опасност, а обществената опасност на деянието му е отчетена в предвиденото по закон наказание за този род престъпления.

С оглед на горното съдът намира, че размерът на наказанието глоба следва да се определи в средният размер посочен в нормата на чл. 78а, ал.5 във връзка с ал.5 от НК, а именно 100.00 лева.

Това наказание е най-справедливо, съответства на обществената опасност на деянието и на дееца, на семейното и имущественото му положение и е в състояние да постигне целите, предвидени в чл. 36 от НК.

Съдът счете, че в конкретният случай са налице условията на чл.53 ал.1, буква „А” от НК и веществените доказателства, представляващи годишна винетка за категория 3, с № 0010431 и с № на холограмата 3856679 /л.18 от делото/ следва да бъдат отнети в полза на Държавата, като след влизане в законна сила на настоящето решение се унищожи.

Предвид изхода на делото и на основание чл.189 ал.3 от НПК обвиняемият Н.Ц.Н. следва да заплати в полза на ВСС - София направените по водене на делото разноски в размер на 55.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на всеки служебно издаден изпълнителен лист.

        Предвид гореизложените съображения и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК Районен съд – Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ Н.Ц.Н. – роден на ***г*** с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, със средно образование, продавач – консултант във фирма „......” град Монтана, ЕГН ********** за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК.

НАЛАГА на Н.Ц.Н. – роден на ***г*** с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, със средно образование, продавач – консултант във фирма „......” град Монтана, ЕГН ********** АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ по реда на чл.78а ал.5 във връзка с ал.1 от НК ГЛОБА в размер на 100.00 лева, затова че на на 22.04.2012 година по път II- 81 в района на разклона за с.Балювица, област Монтана, община гр. Берковица по посока на движение от гр. София за гр. Монтана съзнателно се ползва от подправен удостоверителен знак- годишен винетен стикер от категория 3 за 2012 година с № 0010431 и с № на холограмата 3856679 залепен на предно панорамно стъкло на собствения му лек автомобил марка „Фолксваген Венто" с ДК№ ...... - престъпление по чл.276 ал.2 от НК.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА на основание чл.53 ал.1 буква „А” от НК предметът на престъплението – годишна винетка за категория 3, с № 0010431 и с № на холограмата 3856679 /л.18 от делото/, като след влизане в законна сила на настоящето решение се унищожи.

ОСЪЖДА обвиняемия Н.Ц.Н. със снета по – горе самоличност и ЕГН  да ЗАПЛАТИ на основание чл.189 ал.3 от НПК в полза на ВСС – София направените по водене на делото разноски в размер на 55.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса за всеки служебно издаден изпълнителен лист.  

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред ОС - Монтана в петнадесет дневен срок  от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: