Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица, 14.11.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-Берковица, II - ри наказателен състав в публично заседание на 01.11.2012 г. в състав:

                                    

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЮЛИТА Г.

 

при секретаря Т.Й.., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №313 по описа за 2012 г. на РС-Берковица, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Постъпила е жалба от П.С.П. *** и ЕГН ********** против НП №173/20.06.2012 г. на Началника на РУ „П” –гр.Вършец, с което на основание чл. 179 ал. 3 т. 4 пр. 1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 100, ал.2 ЗДвП.

В жалбата си П. заявява, че е допуснато процесуално нарушение при съставяне на АУАН и издаване на НП тъй като нарушена е посочена разпоредбата на чл.100 ал.2 от ЗДП,която касае незалепване на валиден винетен стикер,а в АУАН е посочено,че управлява с подправен винетен стикер.

         Въззимаемата страна не взема становеще по жалбата. Редовно призована не изпраща представител.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е ДОПУСТИМА като подадена от надлежна страна в преклузивния срок. Разгледана по същество, същата е ОСНОВАТЕЛНА.

         На 06.06.2012 г. към 18.00 часа по гл. път ІІІ 169 км 32+500 , жалбоподателят управлявал л. а „Рено Еспейс” с ДК №  М7172 АМ като на същия е поставен подправен винетен стикер .

         Наказващият орган възприел изцяло фактическата обстановка изложена в акта и издал атакуваното наказателното постановление, с което на основание чл. 179 ал. 3 т. 4 пр. 1 ЗДвП на жалбоподателя била наложена глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 100,ал.2 ЗДвП.

           Неправилно проверяващите са приели, че управлението на лек автомобил с подправен винетен стикер се равнява на незалепването на закупен валиден винетен стикер  по смисъла на чл. 100, ал.2 от ЗДвП за каквото нарушение обаче се предвижда наказание по общия текст на чл. 185 от ЗДвП- глоба в размер на 20 лв..

         При издаване на НП е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила по смисъла на чл. 42, т. 4 и т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 6 от ЗАНН, доколкото фактическото описание на административното нарушение не съответства на посочената за нарушена законова разпоредба. Фактическото описание на административното нарушение съответства на нарушение на разпоредбата на чл. 139, ал.5 от ЗДвП , за каквото нарушение се предвижда наказание по общия текст на чл. 179,ал.3,т.4 от ЗДвП- глоба в размер на 300 лв. Вместо това неправилно описаното от фактическа страна и действително извършено от П. административно нарушение неправилно е квалифицирано като такова по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП, визиращо не незалепването на винетен стикер, а незаплащане на винетна такса, което предполага незакупуването на валиден винетен стикер, какъвто  е конкретният случай. Като е приел, че жалбоподателят е извършил посоченото нарушение и  неправилно е квалифицирал същото по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП и неправилно е наложил административно наказание по чл. 179, ал. 3, т. 2 от ЗДвП, АНО е допуснал нарушение на материалния закон, обосноваващо отмяната на издаденото  от него НП .

Поради горните съображения НП следва да се отмени изцяло като незаконосъобразно .

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №173/20.06.2012 г. на Началника на РУ „П” –гр.Вършец, с което на П.С.П. *** и ЕГН ********** на основание чл. 179 ал. 3 т. 4 пр. 1 ЗДвП е наложена глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 100 ал. 2 ЗДвП .

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Монтана.

                                                                                                                                                                                           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: