Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 20.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 01 ноември..…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й..……..……………..……и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Г.……………………..………..…...АН дело 311 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление №134 / 30.05.2012г. на Началника на РУ ”Полиция” град Вършец на М.С.П. *** , с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00лв. на основание чл.179 ал.3 т.4 от ЗДвП.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал М.С.П., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи.В съдебно заседание редовно призован ,не се явява.

          Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя в писменото становище и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 03.05.2012г. свидетелите Бл.Н. и А.А., в качеството си на служители на въззиваемата страна извършвали проверка по КАТ. Около 23.45 часа  по ІV-1621  с посока на движение от с.Драганица към с.Черкаски  се движел лек автомобил „Мерцедес 460” с ДК №Кн 2647 АХ. Същите го спрели за рутинна проверка. При последната се установило, че водач на МПС е жалбоподателя П.. Установило се още, че МПС няма валиден винетен стикер на предно панорамно стъкло  за 2012год.          Проверяващите приели това като нарушение на  чл.100 ал.2 от ЗДвП и съставили АУАН на жалбоподателя М.П..

         При предявяването на акта жалбоподателят не вписал възражения. Не направил такива и в срока по чл.44 от ЗАНН .

      Административнонаказващият орган въз основа на акта за установяване на административното нарушение издал атакуваното наказателно постановление, в което изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

       При извършената служебна проверка настоящата инстанция констатира, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при съставяне на акта и при издаване на НП, поради което и издаденото НП се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

     Като е приел, че жалбоподателят е извършил посоченото нарушение и   е квалифицирал същото по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП , АНО  неправилно е наложил административно наказание по чл. 179, ал. 3, т. 2 от ЗДвП и   е допуснал нарушение , обосноваващо отмяната на издаденото  от него НП тъй като за извършено нарушение по чл. 100, ал.2 от ЗДвП  се предвижда наказание по общия текст на чл. 185 от ЗДвП- глоба в размер на 20 лв.

Това  нарушение   а именно –неправилно определяне на административно- наказателната отговорност –като се определя наказание несъответсващо на извършеното  административно нарушение  ,според настоящия съд води да нарушаване правото на защита на жалбоподателя ,липса на яснота  въз основа на какво му е определено съответното наказание ,съответно в какво се изразява то и евентуално ангажиране от страна на същия.

Нарушаване правото на защита във всички случаи води до порочност на издаденото наказателно постановление, тъй като представлява съществено нарушение на процесуалните правила. Ето защо атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.  

  Само на тези основания съдът намира, че атакуваното НП е незаконосъобразно и следва да се отмени без да се обсъжда въпроса има ли извършено виновно деяние от жалбоподателя, което по смисъла на чл. 6 от ЗАНН да съставлява нарушение

 

Поради горните съображения НП следва да се отмени изцяло като незаконосъобразно .

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №134 / 30.05.2012г. на Началника на РУ ”Полиция” град Вършец ,с което на М.С.П. *** , с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00лв. на основание чл.179 ал.3 т.4 от ЗДвП за нарушение на чл. 100 ал. 2 ЗДвП .

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Монтана.

                                                                                                                                                                                           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: