Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 29.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 30 октомври.......……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………....………...АН дело 291 по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление 27-315/07.06.2012г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” /ИАМО/ град София на ЕТ „Доктор Т.З.” със седалище и адрес на управление село Г., обл.Монтана, представлявано от доктор Т.П.З., с ЕГН **********,*** и град Берковица, ул.”А.” № .., кабинет 5 е наложено административно наказание за нарушението по т. I  на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗЛЗ във вр. с чл. 117от 3JI3 - имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв; за нарушението по т. II на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗЛЗ във вр. с чл. 117 от ЗЛЗ имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв.; За нарушението по т. III на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗЛЗ във вр. с чл. 117 от ЗЛЗ имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв.; за нарушението по т. IV на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗЛЗ във вр. с чл. 117 от ЗЛЗ имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв.; За нарушението по т. V на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗЛЗ във вр. с чл. 117 от ЗЛЗ имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв.; за нарушението по т. VI на основание чл. 229 ал.2 от 3акона за здравето във вр. с чл. 235 от 3акона за здравето - имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Т.П.З., като представляващ ЕТ, който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Същите са доразвити в допълнителна жалба за конкретизация /л.64 от делото/. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата, в този смисъл и в писмена защита.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна и моли съда да потвърди наказателното постановление, като законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

            Съгласно Заповед № РД 27-315/02.12.2011г. на изпълнителния директор на ИА „Медицински одит” в периода от 06.12.2011г. до 08.12.2011г. включително е извършена проверка на територията на лечебното заведение ЕТ „Доктор Т.З.” със седалище и адрес на управление село Г., обл.Монтана във връзка с изясняване на обстоятелства по сигнал от Агенция за социално подпомагане.

Съгласно Удостоверение № 513 от 13.06.2002г. и № 584 от 15.09.2003г., издадено от Регионален център по здравеопазване град Монтана, ЕТ „Доктор Т.З. е регистриран като лечебно заведение „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ с предмет на дейност „Индивидуална практика за първична медицинска помощ с два адреса на практиката: с. Г., обл.Монтана и град Берковица, ул. „А. № .., к-т 5,  представлявано от Т.П.З.. Проверката е извършена на територията и на двата адреса на практиката.

По време на проверката в лечебното заведение са били изискани медицински досиета на здравноосигурени лица от пациетската листа на жалбоподателя. Проверката е обхванала и медицинска документация от „Дом за стари хора с ОЛБ град Берковица и Дом за възрастни хора с деменция село Бистрилица, обл.Монтана на същите лица, които са потребители на социални услуги в тях.

При извършена паралелна проверка на медицинската документация, предоставена от домовете и практиката на жалбоподателя Т.З. се установило следното:

I. За потребителите на социални услуги:

- Параскева Г. Виденова с ЕГН **********: В практиката на д-р З. липсва изградено медицинско досие на пациента. Установената липса е отразена в Констативен протокол от 07.12.2011г.

В личната амбулаторна карта /ЛАК/ на потребителката, водена в ДВХД - с. Бистрилица, е отразен извършен профилактичен преглед от д-р З. на 15.03.2011г., за който в практиката не е издаден амбулаторен лист.

- Роса Демирова Спасова, с ЕГН **********: В практиката на д-р З. липсва изградено медицинско досие на пациента. Установената липса е отразена в Констативен протокол от 07.12.2011г.

В личната амбулаторна карта /ЛАК/ на потребителката, водена в ДВХД - с. Бистрилица, е отразен извършен профилактичен преглед от д-р З. на 15.03.2011г., за който в практиката не е издаден амбулаторен лист.

- Евгений Кирилов Кузев, с ЕГН **********: В практиката на д-р З. има създадено медицинско досие.

В ЛАК на потребителя, водена в ДВХД- с. Бистрилица, е отразен извършен профилактичен преглед от д-р З. на 22.02.2011г., за който в практиката не е издаден амбулаторен лист.

- Асен Славов Василев, с ЕГН **********: В практиката на д-р З. липсва изградено медицинско досие на пациента. Установената липса е отразена в Констативен протокол от 07.12.2011г.

В ЛАК на потребителя, водена в ДВХД - с. Бистрилица, е отразен извършен профилактичен преглед от д-р З. на 17.05.2011г., за който в практиката не е издаден амбулаторен лист.

- Олга Велинова Василева с ЕГН **********: В практиката на д-р З. има създадено медицинско досие.

В ЛАК на потребителката, водена в ДВХД - с. Бистрилица, е отразен извършен профилактичен преглед от д-р З. на 17.05.2011г., за който в практиката не е издаден амбулаторен лист.

- Кирил Илиев Каменов с ЕГН **********: В практиката на д-р З. има създадено медицинско досие.

В ЛАК на потребителя, водена в ДВХД - с. Бистрилица, е отразен извършен профилактичен преглед от д-р З. на 25.10.2011г., за който в практиката не е издаден амбулаторен лист.

В „Медицински стандарти по обща медицинска практика, утвърдени с Наредба № 41 от 21 Декември 2005г. е записано: „ т. 4.1. Съдържание на медицинските записи. Стандарт 4.1 Медицинските записи и досиета съдържат достатъчно информация за извършените диагностични дейности, лечението и неговите резултати, развитието на заболяванията и здравните проблеми и оценката на здравословното състояние на пациентите, както и за проведените профилактични прегледи. Критерий 4.1.1. Медицинското досие на всеки пациент е пълно, добре структурирано и документите в него са попълнени четливо. Индикатор 1) А. За всеки пациент в практиката има отделно досие от документи, които съдържат цялата клинична информация, с която практиката разполага за този пациент. Задължително в досието се включват записи за всяко посещение, за проведени консултации, за проведено лечение и всички клинико- лабораторни, инструментални и образни изследвания. Тази информация е на хартиен носител, но могат да се създават и компютърни файлове”.

В конкретните случаи, информацията за проведените профилактични прегледи е вписана лично от д-р З. единствено в ЛАК на потребителите на социални услуги в ДВХД - с. Бистрилица, които се явявят едновременно здравноосигурени лица от пациентската листа на д-р Т.З. и за които липсват издадени в практиката амбулаторни листове.

Проверяващите приели, че гореизложеното представлява нарушение на водената медицинска документация, каквото е изискването на индикатор I) А., Критерий 4.1.1., Стандарт 4.1, т. 4.1. от „Медицински стандарти по обща медицинска практика, утвърдени с Наредба № 41 от 21 Декември 2005г., издадена от Министерството на здравеопазването във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Приели още, че нарушението е извършено на територията на лечебното заведение:

- За Параскева Г. Виденова - на 15.03.2011г.;

- За Роса Демирова Спасова - на 15.03.2011г.;

- За Евгений Кирилов Кузев - на 22.02.2011г.;

- За Асен Славов Василев - на 17.05.2011г.;

- За Олга Велинова Василева - на 17.05.2011г.;

- За Кирил Илиев Каменов - на 25.10.2011г.

Нарушението е констатирано в периода от 06.12.2011г. до 08.12.2011г. включително по време на проверката на територията на лечебното заведение.

II. За здравноосигурените лица:

- Евгений Кирилов Кузев с ЕГН **********: В практиката има създадено медицинско досие, съдържащо амбулаторни листове № 100095/ 11.10.2011г, 60114/ 15.06.2010г., 30243/ 30.03.2010г, 10119/ 13.01.2009г, 90133/ 16.09.2008г, 10170/ 22.01.2008г издадени от д-р З. и амб. лист № 112/19.01.2009г., издаден от д-р П. Дамянов - психиатър.

В амбулаторен  лист № 30243/30.03.2010г. като основна диагноза е записана „Последици от мозъчносъдова болест, а като придружаващо заболяване „Хипертонична болест на сърцето, за които е назначена антихипертензивна терапия и консултация с невролог. Прегледът е отразен като първичен амбулаторен консултативен. Пациентът не е диспансеризиран, липсва вписан отказ на здравноосигуреното лице от диспансеризация за двете заболявания.

Издаденият амбулаторен лист № 30243/ 30.03.2010г. е единствен с тези диагнози.

- Атанаса Иванова Янакиева е ЕГН **********: В практиката има създадено медицинско досие, съдържащо амб. листове и резултати от лабораторни изследвания на кръв от 15.07.2011г.

В 24 броя /№№ 10092/10.01.2006г., 20267/27.02.2006г„ 40013/03.04.2006г„ 50109/10.05.2006г., 60192/20.06.2006г., 70171/19.07.2006г., 80205/21.08.2006г„ 90200/20.09.2006г., 100248/24.10.2006г., 120040/24.10.2006г., 120040/05.12.2006г., 10108/10.01.2007г., 20175/13.02.2007г., 70167/22.07.2008г., 10038/06.01.2009г., 20233/23.02.2009г., 70042/07.07.2009г., 10170/10.08.2010г„ 20063/08.02.2011г., 30097/15.03.2011г., 50213/27.05.2011г., 70042/05.07.2011г., 90061/09.09.2011г. и 10013/ 12.10.2011г. / от издадените 30 броя амбулаторни листове е регистрирана като основна диагноза или придружаващо заболяване „Хипертонична болест на сърцето. Всички прегледи са отразени като първични амбулаторни консултативни. Пациентката не е диспансеризирана, липсва вписан отказ на здравноосигуреното лице от диспансеризация за заболяването.

В медицинското досие са приложени два амбулаторни листа с № 90061/ 09.09.2011г. и 100113/ 12.10.2011г. с диагноза „Неинсулинозависим захарен диабет. Същите прегледи са отразени като първични амбулаторни консултативни. Пациентката не е диспансеризирана за заболяването, липсва вписан отказ на здравноосигуреното лице от диспансеризация за заболяването.

- Кирил Илиев Каменов с ЕГН **********: В практиката има създадено медицинско досие, съдържащо два амб. листа с №№ 70227/27.07.2011г. и 90054/ 09.09.2011г. и в двата амбулаторни листа като основна диагноза е посочена „Хипертонична болест на сърцето. Прегледите са отразени като първични амбулаторни консултативни. Пациентът не е диспансеризиран, липсва вписан отказ на здравноосигуреното лице от диспансеризация за заболяването.

- Петкана Г. Найденова с ЕГН **********: В практиката има създадено медицинско досие, съдържащо десет амб. листа, а именно: 10197/26.01.2011г, 30134/21.03.2011г, 20213/23.02.2011г 50152/18.05.2011г, 50191/25.05.2011г, 60201/29.06.2011, 90017/02.09.2011г, 80246/31.08.2011г, 80006/01.08.2011„ 70162/18.07.2011г. и в десетте амбулаторни листа като основна диагноза е посочена „Хипертонична болест на сърцето. Прегледите са отразени като първични амбулаторни консултативни. Пациентката не е диспансеризирана, липсва вписан отказ на здравноосигуреното лице от диспансеризация за заболяването.

В „Медицински стандарти по обща медицинска практика, утвърдени с Наредба № 41 от 21 Декември 2005г. е записано: „ т. 3.6. Продължителна медицинска помощ. Стандарт 3.6. Практиката за първична медицинска помощ осигурява и извършва клинични, медико-социални, медико-психологични и др. грижи за болните с хронични заболявания. Критерий 3.6.1. Практиката диспансеризира болните с хронични заболявания в съответствие с Наредба № 39 от 2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 106 от 2004г.). Индикатор I) А. Практиката диспансеризира всички пациенти с хронични заболявания, при които има показания, при спазване на изискванията за информирано съгласие.

Съгласно Раздел III, чл.12, ал. 6 от Наредба № 39 от 16.11.2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г.), издадена от Министерство на здравеопазването, в Приложение № 7 на същата Наредба са изброени заболяванията при лица над 18 год., за които Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ заплаща дейностите по диспансеризацията. Сред тях са заболяванията „Хипертонична болест на сърцето" с МКБ код I 11, „Последици от мозъчносъдова болест" с МКБ код I 69 и „Неинсулинозависим захарен диабет с МКБ код Е 11.

Съгласно Приложения № 8 към Национални рамкови договори /НРД/, през 2006г., 2007г., 2008г. и 2009г., както и Приложения № 13 към НРД през 2010г. и 2011г., изпълнението на пакетът дейности и изследвания на задължителноздравноосигурените лица /ЗЗОЛ/ над 18 год., подлежащи на диспансеризация по горепосочените МКБ, е вменено на общопрактикуващите лекари /ОПЛ/.

При конкретните пациенти липсват данни в амбулаторните листове, доказващи, че на същите е предложена диспансеризация за съответните заболявания и те са я отказали. Видно от всички цитирани амбулаторни листове, прегледите в тях са регистрирани като първични амбулаторни консултативни, а не като диспансерни прегледи.

Проверяващите приели, че гореизложеното представлява нарушение на принципа за диспансеризация на пациентите с хронични заболявания, каквото е изискването на индикатор  А., Критерий 3.6.1., Стандарт 3.6., т. 3.6. от „Медицински стандарти по обща медицинска практика", утвърдени с Наредба № 41 от 21 Декември 2005г., издадена от Министерството на здравеопазването във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Нарушението е извършено на територията на лечебното заведение:

- За Евгений Кирилов Кузев - на 30.03.2010г. и е продължило до деня на смъртта на лицето /21.10.2011 г./.

- За Атанаса Иванова Янакиева - на 10.01.2006г., когато за първи път е регистриран преглед с диагноза „Хипертонична болест на сърцето и е продължило до деня на смъртта на лицето /23.10.2011г./ - за заболяването „Хипертонична болест на сърцето; и от 09.09.2011г., когато за първи път е регистриран преглед с диагноза „Неинсулинозависим захарен диабет и е продължило до деня на смъртта на лицето /23.10.2011г./ - за заболяването „Неинсулинозависим захарен диабет.

- За Кирил Илиев Каменов - на 27.07.2011г., когато за първи път е регистриран преглед с диагноза „Хипертонична болест на сърцето и е продължило до деня на смъртта на лицето /07.11.2011г./.

- За Петкана Г. Найденова - на 26.01.2011г., когато за първи път е регистриран преглед с диагноза „Хипертонична болест на сърцето и е продължило до деня на смъртта на лицето /13.10.2011г./.

Нарушението е констатирано в периода от 06.12.2011г. до 08.12.2011г. включително по време на проверката на територията на ЕТ „Доктор Т.З.".

III. За здравноосигурените лица:

- Атанаса Иванова Янакиева с ЕГН **********: В практиката има създадено медицинско досие, съдържащо амб. листове с №№ 10092/10.01.2006г., 20267/27.02.2006г., 40013/03.04.2006г., 50109/10.05.2006г., 60192/20.06.2006., 70171/19.07.2006г„ 80205/21.08.2006г., 90200/20.09.2006г„ 100248/24.10.2006г., 120040/05.12.2006г., 10108/10.01.2007г„ 20175/13.02.2007г„ 30270/23.03.2007г„ 70056/04.07.2007г., 110276/28.11.2007г., 60034/03.06.2008г„ 70167/22.07.2008г„ 110170/18.11.2008г„ 10038/06.01.2009г„ 20233/24.02.2009г„ 70042/07.07.2009г„ 10170/19.01.2010г., 80070/10.08.2010г., 20063/08.02.2011г„ 30097/15.03.2011г., 50213/27.05.2011г., 70042/05.07.2011г„ 70097/11.07.2011г.,                90061/09.09.2011г, 100113/12.10.2011г., резултати от лабораторни изследвания на кръв от 15.07.2011г.

Още с първия регистриран преглед с амбулаторен лист № 10092/10.01.2006г. е поставена диагнозата „Хипертонична болест на сърцето.

В медицинското досие липсват етапни епикризи за развитието на хроничното заболяване и неговата оценка.

- Петкана Г. Найденова с ЕГН **********: В практиката има създадено медицинско досие, съдържащо десет амбулаторни листа, подробно изброени в т. II. И в десетте амб. листа като основна диагноза е посочена „Хипертонична болест на сърцето.

В медицинското досие липсват етапни епикризи за развитието на хроничното заболяване и неговата оценка.

- Евгений Кирилов Кузев, с ЕГН **********: В практиката има създадено медицинско досие, съдържащо амбулаторни листове, подробно изброени в т. II.

В амбулаторния лист № 30243/30.03.2010г. като основна диагноза е записана „Последици от мозъчносъдова болест, а като придружаващо заболяване „Хипертонична болест на сърцето. Издаденият амб. лист № 30243/30.03.2010г. е единствен с тези диагнози.

В ЛАК на 16.12.2007г. при извършване на първоначален преглед след постъпването на потребителя в ДВХД - с. Бистрилица е отразена диагноза „Състояние след мозъчен инсулт. От вписан в ЛАК на 08.01.2008г. лично от д-р З. преглед, потребителят е с диагноза „Артериална хипертония, за което е назначена антихипертензивна терапия и не е издаден амбулаторен лист. Следователно д-р З. е информиран за двете заболявания на пациента преди 30.03.2010г., когато е издал единствения амб. лист с тези диагнози.

В медицинското досие липсват етапни епикризи за развитието на двете хронични заболявания и тяхната оценка.

В „Медицински стандарти по обща медицинска практика", утвърдени с Наредба № 41 от 21 Декември 2005г. е записано: „т. 4.1. Съдържание на медицинските записи. Стандарт 4.1. Медицинските записи и досиета съдържат достатъчно информация за извършените диагностични дейности, лечението и неговите резултати, развитието на заболяванията и здравните проблеми и оценката на здравословното състояние на пациентите, както и за проведените профилактични прегледи. Критерий 4.1.3. Практиката периодично добавя към медицинските досиета на пациентите с хронични заболявания етапни епикризи за тяхното развитие и оценка, изготвени от общопрактикуващия лекар. Индикатор 1) А. Наличие на етапни епикризи към медицинските досиета на пациентите с хронични заболявания, изготвени от общопрактикуващия лекар.

            Проверяващите приели, че гореизложеното представлява нарушение на водената медицинска документация и по-конкретно липса на етапни епикризи, каквото е изискването на индикатор I) А., Критерий 4Л.З., Стандарт 4Л., т. 4Л. от „Медицински стандарти по обща медицинска практика", утвърдени с Наредба № 41 от 21 Декември 2005г., издадена от Министерството на здравеопазването във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Нарушението е извършено на територията на лечебното заведение:

- За Атанаса Иванова Янакиева - в периода от 10.01.2006г., когато за първи път е регистриран преглед с диагноза „Хипертонична болест на сърцето и е продължило до деня на смъртта на лицето /23.10.2011г./

- За Петкана Г. Найденова - в периода от 26.01.2011г., когато за първи път е регистриран преглед с диагноза „Хипертонична болест на сърцето и е продължило до деня на смъртта на лицето /13.10.2011г./.

- За Евгений Кирилов Кузев - в периода от 08.01.2008г., когато е регистриран първи преглед на пациента в ДВХД - с. Бистрилица лично от д-р Т. З. с диагноза „Артериална хипертония" и е продължило до деня на смъртта на лицето /21.10.2011г./.

Нарушението е констатирано в периода от 06.12.2011г. до 08.12.2011г. включително по време на проверката на територията на лечебното заведение.

IV. По време на проверката в практиката на д-р Т.З. ***, к-т 5 се установило още, че в хладилника се съхраняват ваксини с изтекъл срок на годност, а именно: имовакс полио с дата на производство 23.10.2008г. и дата на годност до месец 09.2011г. и партиден номер D6 082-1 /три броя/ и инфлувак 2009/2010 с партиден номер S 19 със срок на годност до 06.2010г. /един брой/, за което е съставен Констативен протокол от 06.12.2011г.

В „Медицински стандарти по обща медицинска практика", утвърдени с Наредба № 41 от 21 Декември 2005г. е записано: „т. 1.2. Оборудване на практиката за първична медицинска помощ Стандарт 1.2. Практиката има медицински апарати, инструменти и консумативи, които съответстват на характера на нейната дейност и на потребностите от реанимация в спешни случаи. Критерий 1.2.4. Материали и консумативи, които са нетрайни (като лекарствени продукти, ваксини, медицински изделия и др.), не се съхраняват или използват след изтичане на срока на годност. Индикатор | А. В практиката и в лекарската чанта не следва да има лекарствени продукти, ваксини и медицински изделия с изтекъл срок на годност.

Проверяващите приели, че това е  нарушение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения във връзка с т. 1.2., Стандарт 1.2., Критерий 1.2.4., индикатор 1) А. от „Медицински стандарти по обща медицинска практика", утвърдени с Наредба № 41 от 21 Декември 2005г., издадена от Министерството на здравеопазването.

Нарушението е извършено на територията на лечебното заведение след изтичане на срока на годност на двете ваксини, съответно м. 09.2011г. и м. 06.2010г. и е продължило до 06.12.2011г. Нарушението е констатирано на 06.12.2011г. по време на проверката на територията на ЕТ „Доктор Т.З."***, к-т 5.

V. В практиката на д-р Т.З. липсва поставен на достъпно място ценоразпис за медицинските услуги. За установената липса е съставен Констативен протокол от 07.12.2011г.

В „Медицински стандарти по обща медицинска практика", утвърдени с Наредба № 41 от 21 Декември 2005г. е записано: „т. 3.2. Комуникация с пациентите Стандарт 3.2. Персоналът на практиката за първична медицинска помощ осигурява на пациентите възможност да изложат своите здравни проблеми и им дава достатъчно информация, преди да изразят информирано съгласие за предлаганите здравни грижи. Критерий 3.2.4. Персоналът на практиката информира пациентите за възможните разходи за лечение, изследвания и процедурите, преди тяхното започване. Индикатор 5 В. В практиката има поставен на достъпно място ценоразпис за медицинските услуги.

Проверяващите приели, че има нарушение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения във връзка с т. 3.2., Стандарт 3.2., Критерий 3.2.4., индикатор I) В. от „Медицински стандарти по обща медицинска практика", утвърдени с Наредба № 41 от 21 Декември 2005г., издадена от Министерството на здравеопазването.

Нарушението е извършено на територията на лечебното заведение в периода от датата на обнародване на Наредба № 41 от 21.12.2005г. за утвърждаване на „Медицински стандарти по обща медицинска практика" до 07.12.2011г., когато е констатирано в хода на проверката на територията на ЕТ „Доктор Т.З.".

VI. Атанаса Иванова Янакиева с ЕГН ********** е пациент от листата на д-р Т. З.. В практиката има създадено медицинско досие, съдържащо амб. листове и резултати от лабораторни изследвания на кръв от 15.07.2011г., подробно изброени в т. III.

В 24 бр. /№№ 10092/10.01.2006г., 20267/27.02.2006г., 40013/03.04.2006г., 50109/10.05.2006г., 60192/20.06.2006г., 70171/19.07.2006г., 80205/21.08.2006г., 90200/20.09.2006г., 100248/24.10.2006г., 120040/24.10.2006г„ 120040/05.12.2006г., 10108/10.01.2007г., 20175/13.02.2007г., 70167/22.07.2008г„ 10038/06.01.2009г., 20233/23.02.2009г., 70042/07.07.2009г., 10170/10.08.2010г„ 20063/08.02.2011г„ 30097/15.03.2011г., 50213/27.05.2011г., 70042/05.07.2011г., 90061/09.09.2011г. и 10013/12.10.2011г./ от издадените 30 бр. амбулаторни листове е регистрирана като основна диагноза или придружаващо заболяване „Хипертонична болест на сърцето. Всички прегледи са отразени като първични амбулаторни консултативни. Пациентката не е диспансеризирана, липсва вписан отказ на здравноосигуреното лице от диспансеризация за заболяването. За периода от първия регистриран преглед с тази диагноза, а именно този от 10.01.2006г. до 11.07.2011г., когато с амб. лист № 70097/11.07.2011г. е регистриран общ медицински преглед /профилактичен/, на Атанаса Янакиева не са назначавани лабораторни изследвания /напр. общ холестерол, триглицериди, HDL - холестерол и др./, не е отразено извършване на електрокардиограма /ЕКГ/. Липсват назначени консултации със специалисти /напр. кардиолог, офталмолог/ за цялото време от 10.01.2006г. до смъртта на Атанаса Янакиева на 23.10.2011 г.

Съгласно Раздел III, чл.12, ал. 6 от Наредба № 39 от 16.11,2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г.), издадена от Министерство на здравеопазването, в Приложение № 7 на същата Наредба са изброени заболяванията при лица над 18 год., за които Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ заплаща дейностите по диспансеризацията. Сред тях е заболяването „Хипертонична болест на сърцето" с МКБ код 111.

В чл.12, ал. 7 на същата наредба е указано, че честотата и обемът на дейностите по ал. 6 се определят в Националния рамков договор/НРД/. В Приложения № 8 към НРД, през 2006г., 2007г., 2008г. и 2009г., както и Приложения № 13 към НРД през 2010г. и 2011г., е посочен пакетът дейности и изследвания на задължителноздравноосигурените лица /ЗЗОЛ/ над 18 год. по МКБ, диспансеризирани от общопрактикуващите лекари /ОПЛ/.

Във всички приложения през цитираните години е посочено, че на диспансеризираните ЗЗОЛ за заболяването „Хипертонична болест на сърцето" с МКБ код 111 следва да бъдат извършвани: електрокардиограма - 2 пъти годишно; общ холестерол, триглицериди, HDL- холестерол - 1 път годишно; консултация с кардиолог - 1 път годишно; консултация с офталмолог - 1 път на две години.

Тези изисквания за брой, периодичност и вид на изследванията и консултациите със специалисти, записани в приложенията към НРД са съобразени с правилата за добра медицинска практика.

Следователно, ако Атанаса Янакиева е била диспансеризирана за заболяването „Хипертонична болест на сърцето", тя е щяла да получи минималния изискуем обем от изследвания и консултации със специалисти за посочения период от 10.01.2006г. до датата на смъртта - 23.10.2011г.

ЕТ „Доктор Т.З." чрез представляващия д-р Т.П.З. не е назначил своевременно и в достатъчен обем изследвания и консултации със специалисти за проследяване хода на хроничното заболяване „Хипертонична болест на сърцето на пациентката Атанаса Иванова Янакиева в периода 10.01.2006г. - 23.10.2011г., с което е нарушил чл. 81, ал. 2, т. 1 от Закона за здравето.

Предоставянето на всеки пациент на достатъчно видове диагностични и терапевтични дейности, които да осигурят най-добър резултат по отношение на здравето, съобразен е актуалното състояние на медицинската наука, при най-добра цена за същия резултат, при минимален ятрогенен риск и достигане на най-голямо удовлетворение по отношение на процедури, резултати и хуманно отношение намира отражение в определението на Световната здравна организация за качество.

Нарушението е извършено на територията на лечебното заведение в периода 10.01.2006г. - 23.10.2011г. и е констатирано в периода от 06.12. до 08.12.2011г. включително по време на проверката на територията на ЕТ „Доктор Т.З..

За установените нарушения са съставени Констативен протокол за извършена проверка от 06.12.2011г., Констативен протокол за извършена проверка от 07.12.2011г. Констативен протокол за извършена проверка от 06.12.2011г. и Констативен протокол за извършена проверка от 07.12.2011г са връчени лично на 06.12.2011г. и на 07.12.2011г. на д-р Т.П.З., в качеството му на представител на ЕТ„ Д-р Т.З.", а Констативен протокол за извършена проверка № КП 27- 315/13.12.2011г. е връчен на 28.12.2011г. на д-р Т.П.З. в качеството му на представител на ЕТ„ Д-р Т.З.***, което се удостоверява от разписка за връчване на Констативен протокол за извършена проверка № КП 27-315/13.12.2011г. Констативният протокол е официален свидетелстващ документ, който материализира удостоверително изявление на своя издател, т. е. отнася се до съществуването или несъществуването на определени факти (установени от издателя или възприети от него). Като свидетелстващ документ има материална доказателствена сила, т.е. има доказателствено значение относно стоящите вън от документа факти, до които се отнася удостоверителното изявление. Констативният протокол е издаден в рамките на предоставената от закона компетентност на издателя.

Въз основа на протокол за извършена проверка № КП 27-315/13.12.2011г. е съставен АУАН № А 27-315/13.02.2012г.

Към АУАН като доказателствен материал са приложени: 1. Заповед № 27- 315/02.12.2011г. на Изпълнителния директор на ИАМО; 2. Констативен протокол за извършена проверка от 06.12.2011г.; 3. Констативен протокол за извършена проверка от 07.12.2011г.; 4. Констативен протокол за извършена проверка № КП 27-315/13.12.2011г.

Нарушителят е поканен на дата 10.02.2012г. с нарочно писмо за целта, което е връчено по начин, удостоверяващ получаването с известие за доставяне. На посочената дата нарушителят не се е явил, поради което на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН АУАН е съставен в негово отстъствие.

АУАН № А 20-315/13.02.2012г. е връчен от длъжностни лица на община Търговище, което се потвърждава от писмо с изх. № МО 02-19-12/13.02.1012г. на ИАМО и пощенски плик от дата 29.02.2012г. с подател - Кметство с. Г., обл. Монтана.

В срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН в ИАМО е постъпило възражение вх. № 27- 315/07.03.2012г. от ЕТ „Доктор Т.З.".

Административнонаказващият орган не е приел възражението, като е изложилл мотиви за това в атакуваното наказателно постановление.

          Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на А.С. Пейчева – Николова и Михаил П.Х. съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото. Съдът кредитира показанията на свидетелите Теородар В. и К.Д., но тези показания дават нарока попринцип как се е извършвал прегледа на пациента, а не конкретно за визираните в НП лица и не кокретно за тези периоди.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:

По направените процесуални възражения:

         

          Жалбоподателят изцяло оспорва констатациите отразени в АУАН и НП, като твърди, че е бил в обективна невъзможност да извършва задълженията си по причини, които подробно описва. На следващо място, твърди, че вече е наказан за същото с НП № 05-І-227/06.01.2011г. на РЗИ-Монтана, поради което са налице условията на чл.17 от ЗАНН. Навежда още доводи, че са налице условията на чл.28 от ЗАНН, , което също е самостоятелстно отменително основание.

          Съдът намира тези възражения за неоснователни.

Цитираните в АУАН и НП лица са пациенти от пациентската листа на жалбоподателя Т.З., които са го избрали за личен лекар на база попълнени от тях или от техни законни представители регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар, екземпляри от които се представят в Районната здравноосигурителна каса. ЕТ „Доктор Т.З. има сключен договор с НЗОК чрез РЗОК - Монтана.

Възражението е написано много общо за пациентите от ДВХД - с. Бистрилица и от него не става ясно, дали конкретно цитираните в наказателното постановление лица са били в състояние, което е изтъкнато като причина за невъзможност за извършване на „преглед към Здравноосигурителната каса и затова профилактичния преглед на тези лица е отразен в амбулаторния им картон.

Безспорно е задължението, че лицата над 18 години подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и честота в приложение № 1а от Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Планът за профилактичните прегледи се изготвя от личния лекар, който оказва съдействие за провеждането им. Лицата с повишен здравен риск или със заболявания подлежат на диспансеризация, която е метод за активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с определени заболявания.

В чл.90 от Закона за здравето е визиран начина на отказ от медицинска помощ на пациенти, а именно той или негов родител, настойник или попечител и т.н. може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност. Отказът се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето.Ако пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказа, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел. От представените по делото медицински документи във връзка с проверката, липсва документиран отказ на пациента от извършване на профилактичен или диспансерен преглед, изследвания, консултации със специалисти, удостоверен с неговия подпис, съответно на негов законен представител или на лекуващия лекар и на свидетел, ако лицето не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказа.

Жалбоподателят прави още възражения, че пациентите не са диспансеризирани поради обстоятелството, че са лежащо болни и не могат да изпълняват програмата за диспансеризация, която се изисква от НЗОК.

Съдът намира това възражение за неоснователно. В конкретния случай, пациентите от листата на д-р З. биха могли да посещават практиката му на двата адреса – село Г., обл.Монтана и град Берковица за извършване на диспансерни прегледи, а в случай на невъзможност, жалбоподателя би могъл да ги извършва в посочените часове за домашни посещения на място в ДВХД - с. Бистрилица. За извършване на необходимите медико-диагностични изследвания следва да издаде „Направление за медикодиагностична дейност Съгласно чл.131, ал. 1 от Закона „Лечебните заведения за СИМП обявяват в амбулаторията на място, достъпно за здравноосигурените лица, своя седмичен график, който включва часове за амбулаторен прием и за домашни посещения, както и телефон за връзка." Съгласно ал. 5 на същия член, „Лекар специалист от лечебно заведение за СИМП оказва помощ в дома на здравноосигурено лице в случай, че е повикан за консултация от ОПЛ, който е преценил, че състоянието на пациента не позволява да посети кабинета на специалиста, като в този случай попълва „Амбулаторен лист".

Съдът намира за неоснователно и възражението, че има много пациенти в пациентската си лиска, поради което не му остава време за изписване на „Пълни етапни епикризи”. Съдът намира, че  това зависи изцяло от начина на организиране на работата на административнонаказания и определяне на оптимален работен график според спецификата на обслужваните ЗЗОЛ.

При извършване на цялостната проверка за законосъобразност на НП съдът не установи в хода на административнонаказателното производство да са допуснати нарушения на процесуалните правила, които да са съществени и да са ограничили правото на защитна на наказания.

Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по ЗЛЗ и ЗЗ, за което жалбоподателя основателно е бил санкциониран. Ето защо съдът намира, че е извършил посоченото административно нарушение.

          По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид администратино нарушение и обстоятелството че се касае за живота и здравето на хората.  

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на всяко едно от наказанията административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение, като е наложил минималното предвидено в правната норма наказание.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение, а атакуваното наказателно постановление да се потвърди, като законосъобразно.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 27-315/ 07.06.2012г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” /ИАМО/ град София, с което на ЕТ „Доктор Т.З.” със седалище и адрес на управление село Г., обл.Монтана, представлявано от доктор Т.П.З., с ЕГН **********,*** и град Берковица, ул.”А.” № .., кабинет 5 е наложено административно наказание за нарушението по т. I  на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗЛЗ във вр. с чл. 117от 3JI3 - имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв; за нарушението по т. II на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗЛЗ във вр. с чл. 117 от ЗЛЗ имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв.; За нарушението по т. III на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗЛЗ във вр. с чл. 117 от ЗЛЗ имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв.; за нарушението по т. IV на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗЛЗ във вр. с чл. 117 от ЗЛЗ имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв.; За нарушението по т. V на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗЛЗ във вр. с чл. 117 от ЗЛЗ имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв.; за нарушението по т. VI на основание чл. 229 ал.2 от 3акона за здравето във вр. с чл. 235 от 3акона за здравето - имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лв, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: