Р   Е   Ш   Е  Н   И   Е

        

 

                                         Гр.Берковица, 05.11.2012г.

                     

 

                       В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

           Берковски районен съд, втори наказателен състав, в открито съдебно заседание на 01  ноември две хиляди и дванадесета, година, в състав :

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЮЛИТА Г.

 

 

         при секретаря Т.Й., като се запозна с докладваното от съдията Г. АНД № 274/12г. по описа на БРС, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

       Жалбоподателят ЕТ“Алтернативи 1-Й.Г.” със седалище и адрес на управление гр.Берковица,ул.”Берковска река „ №6, с управител Й.Т.  Г. с ЕГН ********** обжалва издаденото от Директора на Регионална здравна инспекция гр.Монтана д-р Д. Караилиева Наказателно постановление № 05-1-27 от 16.05.2012г., с което за нарушение на чл.чл.56в от Закона за здравето на осн.  чл.218а, ал.2 от Закона за здравето на ЕТ е наложена “Имуществена санкция” в размер на 400.00лв /четиристотин лева/, като неправилно и незаконосъобразно, с молба да бъде отменено изцяло.

       В с.з. за жалбоподателят се явява процесуален представител адв.И.Веселинов от МАК, който поддържа жалбата и моли съда да отмени атакуваното НП изцяло, като незаконосъобразно.

        Въззиваемият не се явява, изпраща процесуален представител –юрисконсулт Стоянова, който взема становище за неоснователност на  жалбата.

        Доказателствата по делото са писмени и гласни.

       Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната взаимна връзка и съвкупност, както и във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното :

       С Наказателно постановление № 05-1-27 от 16.05.2012г  на Директора на Регионална здравна инспекция гр.Монтана д-р Д. Караилиева на ЕТ“Алтернативи 1-Й.Г.” със седалище и адрес на управление гр.Берковица,ул.”Берковска река „ №6, с управител Й.Т.  Г. с ЕГН ********** на осн. чл.218а, ал.2 от Закона за здравето е наложена “Имуществена санкция” в размер на 400лв, за това, че при извършена проверка на 03.03.2012г. в Клуб-ресторант, собственост на ЕТ  във връзка с изпълнение изискванията на чл.56 от ЗЗ е установено, че в момента на проверката в заведението в залата за пушачи се разрешава присьствието на лица до 18 годишна вьзраст, с което е нарушен чл.56в,ал.2  от Закона за здравето.

        В с.з. жалбоподателят чрез процесуалния представител  адв.И.Веселинов от МАК моли съда да отмени издаденото НП, като неправилно и незаконосъборазно, издадено в нарушение на процесуалните правила, тъй като АУАН е съставен в отсъствието на управителят на дружеството, който не е присъствал и по време на извършване на проверката,както и че след врьчване на АУАН е извьршена поправка в датата,без поправката да е приподписана от страните,което реално води до липса на дата.

       Процесуалният представител на въззиваемият моли съда да постанови решение с което да потвърди изцяло НП, като правилно и законосъобразно. Не са допуснати нарушения при съставянето на АУАН, а установеното нарушение е доказано по безспорен и категоричен начин. Наложената имуществена санкция е към минимума.

       Депозираната жалба е процесуално допустима, подадена от лице, имащо правен интерес, в предвиденият от закона 7-дневен срок за обжалване.

       Преди да разгледа депозираната жалба по същество, при извършената служебна проверка на законността на издаденото НП и АУАН, съдът констатира следното :

       На 03.03.2012г. св.М.Крьстев и св.Е.П.– инспектори в Дирекция “Здравен контрол”, Отдел КНОС гр.Монтана са извършили проверка в Клуб-ресторант, находящ се в гр.Берковица, собственост на ЕТ“Алтернативи 1-Й.Г.” със седалище и адрес на управление гр.Берковица,ул.”Берковска река „ №6, с управител Й.Т.  Г. с ЕГН ********** .При извършената проверка установили нарушение на чл.56в,ал.2 от Закона за здравето. За констатациите от същата на място бил изготвен Констативен протокол от 03.03.2012г., който бил подписан от присъствалият по време на проверката барман–Елеонора Ганова. По информация на лицето, което присъствало на проверката установили, че управител на дружеството, чиято собственост е проверяваният обект е Й.Т.Г., който не присъствал по време на проверката. Проверяващите не са  правили опит да уведомят управителя за извършването на проверката,както и да го извикат във връзка със съставяне на АУАН. Копие от изготвеният КП бил подписан и връчен на барманката на заведението.

       Няма доказателства по делото от които да е видно по какьв начин  и дали изобщо управителя е уведомен да се яви в РЗИ-Монтана за съставяне и връчване на АУАН. На неустановена поради поправката дата св.Е.П. в отсьствие на другия свидетел и на нарушителя съставила АУАН № 25-1-27, в който описала констатираните по време на проверката административни нарушения. В така съставеният акт за нарушител бил посочен управителя на ЕТ Й.Т.Г. . Към момента на съставянето на АУАН  посоченият за нарушител не присъствал      Впоследствие съставеният от св. П. АУАН бил врьчен на нарушителя .

      На 16.05.2012г. въз основа на така съставеният АУАН  Директора на РЗИ гр.Монтана издал атакуваното Наказателно постановление ,с което на осн.  чл.218а, ал.2 от ЗЗ наложил на нарушителят  ЕТ“Алтернативи 1-Й.Г.” със седалище и адрес на управление гр.Берковица,ул.”Берковска река „ №6 имуществена санкция”, в размер на 400лв.  

       При извършената служебна проверка за спазване на процесуалните правила, както  при съставяне на АУАН, така в впоследствие при издаване на атакуваното НП, съдът намира, че са допуснати нарушения на законовите разпоредби на ЗАНН, уреждащи тази материя, които по своя характер са съществени, тъй като всяко едно от тях самостоятелно е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателят и поотделно са основание за отмяна на НП, поради неговата незаконосъобразност.

       На първо място извършената проверка от служители  на РЗИ гр.Монтана на 03.03.2012г. е била извършена в отсъствието на управителят на санкционираното дружество. Копие от съставения Констативен протокол е връчен на барманката на проверяваният обект срещу подпис.

       На следващо място при съставянето на АУАН са нарушени разпоредбите на чл.40, ал.1 и 2 от ЗАНН, съгласно които АУАН се съставя в деня на откриване на нарушението в присъствието на нарушителя и само ако последният не може да бъде намерен или след покана не се яви, актът може да се състави в негово отсъствие. От събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства – показанията на разпитаните актосъставител и свидетеля при съставянето на АУАН безспорно се установи, че АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя,както и проверката е извършена в негово отсъствие. В съставеният на 03.03.2012г. АУАН са посочени всички изискуеми от ЗАНН реквизити, без посочване на безспорна дата на сьставяне на АУАН , както и данни за малолетните лица,установени в обекта.

            Съгласно установената съдебна практика в производството по ЗАНН съставеният акт няма презумптивна доказателствена сила, т.е. тежестта на доказване не стои върху обвиненото лице, а обратно - тази тежест лежи единствено и само върху наказващата администрация. Разпоредбите на чл.52, ал. 4 и чл.57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН изискват изложените в съставения акт обстоятелства, твърдения и обвинения да бъдат доказани на общо основание.  Предпоставките, които установени по безспорен начин, обуславят реализирането на административнонаказателната отговорност на дееца са следните: първо - нарушителят да е извършил деянието, т. е. да е установен фактът на нарушението, второ - идентифициране на дееца и трето: деянието да е извършено виновно, т.е. да е установена вината. При наличието на тези кумулативни предпоставки се съставя наказателно постановление. В настоящото производство от събраните писмени и гласни доказателства не се установи по безспорен начин извършеното нарушение. По отношение соченото като нарушение допускане на малолетни лица в заведението  не се събраха категорични доказателства.Нито в АУАН ,нито в издаденото въз основа на него НП не е посочено децата къде точно и  с кого са се намирали.Не е извършена проверка и не са посочени имената на родителите,както и в коя зала са седяли същите. Само въз основа на тези данни е недопустимо ангажирането на административната отговорност на жалбоподателя.

При тази неустановеност въобще на извършване на административно нарушение виновно от жалбоподателя , наложеното наказание е неоснователно - недоказано и следва да бъде  отменено.

 

         Описаните по-горе нарушения при съставяне на АУАН и изготвяне на НП безспорно са довели до незаконосъобразност на последното, което и е основание и за отмяната му, за това  и на осн. чл.63 от ЗАНН, съдът

 

                                            Р  Е  Ш  И  :

           

          ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05-1-27 от 29.12.2011г., с което на ЕТ“Алтернативи 1-Й.Г.” със седалище и адрес на управление гр.Берковица,ул.”Берковска река „ №6, с управител Й.Т.  Г. с ЕГН ********** за нарушение на чл.56в от Закона за здравето, на осн.  чл.218а, ал.2 от Закона за здравето  е наложена “Имуществена санкция” в размер на 400.00лв /четиристотин лева/  , ИЗЦЯЛО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

        Решението може да се обжалва пред Административен съд гр.Монтана, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщението на страните, за неговото изготвяне.

     

 

                                                                   РАЙОНЕН  СЪДИЯ :