Р   Е   Ш   Е  Н   И   Е

        

                                Гр.Берковица, 27.11.2012

                       И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

       Берковски районен съд, втори наказателен състав, в открито съдебно заседание  на първи ноември  две хиляди и дванадесета, година, в състав:

            

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЮЛИТА Г.

 

        при секретаря Т.Й., като се запозна с докладваното от съдията Г. АНД № 138/12г. по описа на БРС, за да се произнесе взе предвид следното :

 

        Жалбоподателят И.К.Я. ***, с ЕГН ********** е недоволен от издаденото от Началника на РУ”П” гр.Берковица  Наказателно Постановление № 14/ от 19.12.2011г., с което на основание  чл.212 от ЗОБВВПИ му е наложено административно наказание “ГЛОБА”, в размер на 500.00лв /петстотин лева/, за извършено административно нарушение на параграф 11 от ПЗР на  ЗОБВВРИ. Навежда доводи за допуснати съществени  нарушения на процесуалните правила. Моли съда да отмени изцяло издаденото НП, като неправилно и незаконосъобразно.

        В с.з. жалбоподателят чрез упълномощен адвокат, поддържа жалбата и моли съда  да отмени изцяло издаденото НП, като незаконосъобразно,като доразвива доводите изложени в жалбата.

        Въззиваемият не се явява, не изпраща процесуален представител, не взема становище по  жалбата.

        Доказателствата по делото са писмени и гласни.

        Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната взаимна връзка и съвкупност, както и във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното :

        С Наказателно постановление № 14 от 19.12.2011г. на Началника на РУ”П” гр.Берковица на жалбоподателя И.К.Я. ***, с ЕГН **********   на основание чл.212 от ЗОББВВПИ му е наложено административно наказание “Глоба”, в размер на 500.00лв /петстотин лева/ за това, че при извършена полицейска проверка на 11.10.2011г. в 09,00ч. в гр.Берковица на ул.”Генерал Гурко” №30 в дома на лицето Я. е намерено  неогнестрелно оръжие – газов пистолет „Glas Magnum”, кал.9 с № 62754. ,като същият  не е уведомил РУП-Берковица в законоустановения срок от ЗОБВВПИ, че притежава такова оръжие с цел регистрация,  с което е нарушил  параграф 11 от ЗОБВВПИ.

       Депозираната жалба е процесуално допустима, подадена от лице, имащо правен интерес, в предвиденият от закона 7-дневен срок за обжалване.НП е връчено на нарушителя на 12.03.2012год. и видно от изисканата справка от РУ”П”-Берковица жалбата е подадена в деловодството на РУ”П”- с вх.№ 1420 от 16.03.2012год.

       Разгледана по същество жалбата се явява основателна.

       На 11.10.2011г. служители в РУ”П” гр.Берковица извършили проверка  в дома на жалбоподателя И.К.Я. ***, с ЕГН **********    по друг повод и установили, че последният притежава  неогнестрелно оръжие – газов пистолет „Glas Magnum”, кал.9 с № 62754 .Жалбоподателят не представил документ за регистрация на въпросното оръжие и е установено,че въпросното  оръжие не е регистрирано, съгласно установеният срок в параграф 11 от ЗОБВВПИ, влязъл в сила на 17.09.2010г.

      Поради установеното св.Г. в присъствието на Я. и св.К.Р. съставил АУАН № 14 от 09.12.2011г., в който описал установеното от него нарушение и приел,че с бездействието си Я. е нарушил параграф 11 от ЗОБВВПИ . Актът бил предявен за запознаване и връчен на жалбоподателя, който го подписал, но не направил  възражения.Не направил такива и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН.

       Въз основа на този акт впоследствие на 19.12.2011г. АНО е издал атакуваното НП, с което на основание чл.212 от ЗОБВВПИ е наложил на Я. административно наказание - “Глоба” в размер на 500.00лв.

      Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства. Съдът кредитира показанията на св.К.Р., които са обективни, последователни и взаимно свързани с останалите събрани по делото писмени доказателства.Същият твърди,че не е участвал при извършване на проверката,а е само свидетел при съставяне и връчване на АУАН,но е наясно във връзка с какво нарушение е съставен същия.

      При извършена служебна проверка на представените по делото АУАН и НП съдът констатира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са със самостоятелно отменително основание.

      Съгласно § 11 от ПЗР на ЗОБВВПИ лицата, придобили неогнестрелни оръжия, в т.ч. газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула до влизането в сила на закона, ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила. Разпоредбата е императивна и задължава лицата, притежаващи газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да ги декларират в законоустановения срок. ЗОБВВПИ е влязъл в сила, считано от 17.09.2010г. и следователно ,ако жалбоподателят е закупил оръжието преди влизане на закона в сила до 17.09.2011г. е следвало да декларира притежаваното от него  оръжие пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес си адрес, в случая пред началника на РУ”П” гр.Берковица.За закупените след влизане на закона в сила газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула  разпоредбата на чл.54 от ЗОБВВПИ определя 14 дневен срок за уведомяване началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес си адрес, в случая пред началника на РУ”П” гр.Берковица.

       По делото не е установено и не са събрани никакви доказателства ,от които да е видно кога наказаният е придобил въпросното неогнестрелно оръжие,т.е. преди влизане в сила на ЗОБВВПИ или след това . Тези факти не следва да се предполагат, а с оглед характера на административно-наказателното производство и осъществяване на правото на защита на нарушителя, следва да бъдат точно описани и безспорно доказани. Тази нередовност в акта не е отстранена и в издаденото въз основа на него НП. Непосочването на времето на извършването му са съществени нарушения на чл. 42, т. 3 и т. 4 и чл. 57, ал.1, т. 5 ЗАНН и във всички случаи обуславя незаконосъбразност на обжалваното наказателно постановление. Точното описание на нарушението и времето на извършването му, са императивно предвидени реквизити на АУАН и НП. Липсата им винаги съставлява съществено процесуално нарушение и води до отмяна на наказателното постановление. Доказването на тези обстоятелства е в тежест на административно-наказващия орган. Също така,  непосочването на датата на деянието е от значение за определяне на сроковете за погасяване на административно-наказателната отговорност по чл. 34 ЗАНН, за които съдът следи служебно. Непосочването на конкретната дата или период, през който е извършено нарушението, води до невъзможност на съда да провери допустимостта на налагането на административното наказание както и правилно ли е вменена административнонаказателна отговорност по §11 от ЗОБВВПИ или се касае за извършено нарушение по чл.54 от същия. Непосочването на времето на извършване на нарушението изключва възможността съдът да направи преценка относно спазването на сроковете визирани в чл. 34 ЗАНН.

        Предвид гореизложеното НП се явява незаконосъобразно и като такова  следва да се отмени . 

       В предвид на изложеното по-горе и на основание  чл.63 от ЗАНН, съдът

      

                                               Р  Е  Ш  И  :

               

        ОТМЕНЯ  НП  № 14/ от 19.12.2011г. на  Началника на РУ”П” гр.Берковица, с което на И.К.Я. ***, с ЕГН ********** за нарушение на параграф 11 от ПЗР на  ЗОБВВРИ и  на основание  чл.212 от ЗОБВВПИ му е наложено административно наказание “ГЛОБА”, в размер на 500.00лв /петстотин лева / , като неправилно и незаконосъобразно.

      Решението може да се обжалва пред Административен съд гр.Монтана, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщението на страните, за неговото изготвяне.

     

 

                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ :