Р Е Ш Е Н И Е

гр.Берковица, 05.11.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-Берковица, II- ри наказателен състав в публично заседание на 26.10.2012 г. в състав:

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АН дело №70 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С наказателно постановление №23-2302770/20.07.2011 г. на Директор Дирекция ”Инспекция по труда Софийска област”-София е наложена на  “Кастел  ” АД  гр. Берковица в качеството му на работодател имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на основание чл. 416 ал. 5 КТ вр. с чл. 414 ал. 3 КТ за нарушение по чл. 62 ал. 1 и ал. 2 КТ.

Недоволен от наложеното наказание е останал наказаният, който обжалва Наказателното постановление в срок. В жалбата  оспорва фактическите констатации в акта и постановлението, като твърди, че визираното в акта и постановлението нарушение не е извършено, тъй като посоченият работник е ангажиран  и работил  по граждански договор. Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно.

Въззиваемата страна дирекция „ИТ”-Софийска област  чрез процесуален представител – юрисконсулт Методиева моли съда да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно. 

Въз основа на гореизложената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Жалбата е процесуално ДОПУСТИМА, но разгледана по същество същата е  НЕОСНОВАТЕЛНА, като мотивите са следните:

По делото е установена следната фактическа обстановка:

        При извършена проверка на 04.05.2011 г. на строителен обект , находящ се в гр.София обект  на “Кастел  ” АД  гр. Берковица   , контролните органи на въззиваемата страна установили, че “Кастел  ” АД  в качеството  на работодател е допуснал да работи на обекта лицето Христо Д. Моравски , с ЕГН ********** на длъжност „монтажник изолация”   ,престирайки своята работна сила с фиксирано работно време и работно място  без отношенията при предоставяне на работна сила да са уредени като трудови правоотношения и  без да има сключен трудов договор в писмена форма с работодателя .

    При извършената документална проверка посоченото лице е попълнило декларация, в която удостоверява, че работи във фирмата от  м.04.2011г., като „монтажник изолация”   без трудов договор ,а по  граждански договор с установено работно време от 08,00 до 17,00 часа. Констатирано е, че “Кастел  ” АД  гр. Берковица  в качеството си на работодател не е сключил писмен трудов договор с лицето Христо Д. Моравски   при предоставяне на работна сила.

На 10.05.2011 г. свидетелят В.А.Г. съставил срещу жалбоподателя  в качеството му на работодател АУАН №23- 2302770 /л. 8 от делото/.

Наказващият орган възприел изцяло фактическата обстановка отразена в акта и издал атакуваното наказателно постановление срещу “Кастел  ” АД  гр. Берковица   , с което наложил имуществена санкция  в размер на 2 000 лв. на основание чл. 416 ал. 5 КТ вр. с чл. 414 ал. 3 КТ за нарушение по чл. чл. 62 ал. 1 във връзка с чл.1 ал. 2 КТ.

Въз основа на изложената по-горе фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

В хода на административнонаказателното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до накърняване на правото на защита на санкционираното лице. АУАН и НП са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност и са били надлежно предявени и връчени на жалбоподателя. Притежават необходимото съдържание по чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН.

Като основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на дружеството-жалбоподател, наказващият орган е посочил разпоредбите на чл. 62 ал. 1 във връзка с чл.1, ал. 2 КТ.

       Жалбоподателят е санкциониран за извършено нарушение на чл. 63 ал.1 и 2  от КТ.  Посочените разпоредби  са императивни и предвиждат, че работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя без да има сключен  трудов договор в писмената форма по чл. 62 ал. 1 от КТ. От доказателствата по делото се установява, че към датата на  извършената проверка – 04.05.2011г. Христо Д. Моравски  е  работил като „монтажник изолация” на строителен обект ,находяш се в гр.София ,т.е. престирал  е своята работна сила, без да има сключен трудов договор в писмена форма с работодателя.  Съгласно горепосочените разпоредби, работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62 ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Като работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1.

      При това нарушение е определена и административнонаказателна отговорност съгласно чл. 414 ал. 3 от КТ за работодателя - “имуществена санкция” или “глоба” в размер от 1 500 лв. до 15 000 лв.

    Свидетелите установиха преките си и непосредствени впечатления от дейността извършвана на визираната дата от Христо Д. Моравски   като „монтажник изолация” на строителен обект ,находящ се в гр.София. На място Моравски   е попълнил декларация по чл.402 ал.1 т.3 от КТ, в която декларирал, че заема длъжността  „монтажник изолация”  вьв фирмата на жалбоподателя и че няма сключен трудов ,а има  граждански договор.       Тези показания кореспондират изцяло с приетите по делото писмени доказателства.

   Съдът кредитира показанията на разпитаните по делото свидетели  . Показанията им са изцяло непротиворечиви и не се налага отделното им обсъждане.По делото няма доказателства противни на така възприетата и изложена по – горе фактическа обстановка.Ето защо и настоящият съдебен състав приема, че наказателното постановление е издадено при спазване на административнопроизводствените правила и при пълно изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая, като е дадена правилна правна квалификация на нарушението.

Съдът намира, че нарушението е безспорно установено и правилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на дружеството-работодател.

Конкретното нарушение не би могло да бъде квалифицирано по чл. 415в от КТ или по чл. 28 от ЗАНН. Налице е забраната на чл. 415в ал. 2 КТ /нова/, ДВ бр. 7/2012 г., в сила от 24.01.2012 г. - не са маловажни нарушенията на чл. 61 ал. 1 ,  чл. 62 ал. 1 и 3 и чл. 63 ал. 1 и 2 КТ.

Съдът намира, че административно-наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението и го е санкционирал съобразно нормата на чл. 414 ал. 3 КТ. Съобразно изискванията на чл. 27 ал. 2 от ЗАНН обаче, наложената имуществена санкция от 2 000 лв. следва да се намали.Съдът отчита факта,че се касае за сериозно нарушение на трудовото законодателство,с което се създават предпоставки за злоупотреба с трудови и социални права на работниците и служителите.Предвид обаче липсата на доказателства за извършени от жалбоподателя други нарушения на трудовото законодателство,съдът намира ,че наложеното наказание следва да се измени като се намали  към предвидения от закона минимум от 1 500 лв. в каквато насока се измени и наказателното постановление.

Воден от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №23-2302770/20.07.2011 г. на Директор Дирекция ”Инспекция по труда Софийска област”-София ,с което е наложена на  “Кастел  ” АД  гр. Берковица №12/055/19.03.2012 г. на Директор Дирекция ”Инспекция по труда” гр. Монтана в качеството му на работодател имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на основание чл. 416 ал. 5 КТ вр. с чл. 414 ал. 3 КТ за нарушение по чл. 62 ал. 1 и ал. 2 КТ, КАТО ВМЕСТО това налага на ЕТ  имуществена санкция в размер на 1 500 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: