О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Берковица, 19.01.2012г.

 

 

Берковският районен съд, І състав в закрито заседание на деветнадесети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                     

    Председател: Калин Т.

*** по описа на БРС за 2011г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

С определение от 29.12.2011г. на основание чл.129, ал.2 от ГПК съдът е оставил искова молба вх. № 1711 от 28.12.2011г., подадена от И.Т.И. ***, без движение и е дал указания на ищеца за отстраняване на констатираните нередовности. Съобщението с указанията е връчено лично на ищеца на 01.01.2012г. На 05.01.2012г. ищецът е депозирал нова искова молба в деловодството на съда, но със същата не е отстранил нередовностите на исковата молба - не привел петитума в съответствие с обстоятелствената част. С разпореждане от 05.01.2012г., обективирано върху новата искова молба, съдът отново е указал на ищеца, че видът на иска, който следва да предяви, съгласно указанията в разпореждането от 28.11.2011г. по ч.гр.д. № 725/2011г., е установителен, поради което следва да приведе петитума на исковата молба в съответствие с обстоятелствената й част. Второто съобщение с указанията е връчено лично на ищеца на 11.01.2012г. Ищецът е депозирал нова искова молба в деловодството на съда на 10.01.2012г., но със същата отново не е отстранил нередовностите на исковата молба - не е привел петитума в съответствие с обстоятелствената част. С оглед на горното, съдът намира, че в законоустановения срок, до 18.01.2012г., ищецът не е отстранил нередовностите на исковата молба, а когато тези нередовности не са отстранени в предвидения в закона срок, исковата молба следва да се върне на ищеца, съгласно чл.129, ал.4 във връзка с ал.3 от ГПК.

С оглед на гореизложеното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 1711 от 28.12.2011г. на И.Т.И. ***, поради неотстраняване на нередовности в същата.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 868 по описа за 2011г. на БРС.

 

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на ищеца чрез Районен съд Берковица пред Окръжен съд гр.Монтана.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: