Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 11.01.2012 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на десети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:                               

 

                                                                   Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 810 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по предявен положителен установителен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за съществуване на вземане на Общото събрание на собствениците на недвижими имоти срещу собственици, които не са изпълнили решение на общото събрание в определения срок, с правно основание чл.38, ал.2 от ЗУЕС.

В исковата молба ищците Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София твърдят, че на проведено на 24.02.2010г. общо събрание е взето единодушно решение по т.5 от дневния ред да бъдат предприети действия по осъждане на ответниците И.Я.Р. и И.А.Р.,***, с оглед събиране на дължимите от тях суми за поддържане на общите части в комплекса и покриване на текущи разходи за охрана, озеленяване и др., по реда на гражданското законодателство и чл.38 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Поддържат, че съгласно Протокола от проведеното общо събрание двамата ответници, съсобственици с по 1/2 идеални части на еднофамилна къща № 6 А, придобита от И.Р. с нот. акт № 74, т.ІІІ, peг. № 6857, дело № 418 от 2004 г. на нотариус Димо Желязков с peг. № 101 в Нотариалната камара, по време на брака й с И.Р.,***, дължат общо сумата 4 314 лв., като всеки от тях дължи по 2 157 лв. за текущи разходи за охрана, озеленяване, направени ремонти и др. На 24.03.2010 г. е подписано споразумение за погасяване на горепосочените задължения, като в същото ответниците признават, че дължат сумата 4 314 лв. за текущи разходи за периода 2004 г. – 2009 г. и са се задължили да заплащат месечно сумата от 300 лв. до окончателно изплащане размера на задължението си. Неразделна част от споразумението е график за издължаване на дължимите суми, в който задълженията на ответниците са обособени в две групи - текущи и стари, като с исковата молба претендират само старите задължения в общ размер 4 314 лв. за двамата ответника. Излагат доводи, че ответниците са извършили плащане само на първа и втора погасителна вноска от текущите си задължения в размер 370 лв. за първото тримесечие на 2010 г. и за второто тримесечие на 2010 г. в размер на 270 лв. Плащането на първата вноска е извършено на 10.06.2010 г., а на втората вноска - на 25.08.2010г. Твърдят, че ответниците не са платили нито една вноска от старите задължения. Поддържат, че уговорената в графика за издължаване първа погасителна вноска от старите задължения, в размер 300 лв., не е платена до 05.07.2010г. от  ответниците, поради което цялата сума в общ размер 4 314 лв. е станала предсрочно изискуема и срещу двамата, както следва: сумата 2 157 лв., дължима от И.Р. в качеството му на собственик на ½ ид. част от къща № 6 А, находяща се в гр. София, жк.”Бъкстон 2000", бул."Братя Бъкстон" № 70 и И.Р. в качеството й на собственик на ½ ид. част от къща № 6 А, находяща се в гр.София, жк.”Бъкстон 2000", бул."Братя Бъкстон" № 70. Твърдят, че с нотариална покана, peг. № 3228, т.І, № 103, чрез нотариус Огнян Каменов с peг. № 178 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие гр.Берковица, връчена на ответниците на 23.10.2010 г., са дали последна възможност на последните да погасят задълженията си, съгласно уговореното в споразумението. Тъй като ответниците не са се възползвали от предоставената им последна възможност за уреждане на правния спор, са депозирали пред Районен съд, гр.София заявление по реда на чл.410 от ГПК, по което е образувано ч.гр.д. № 54203/10 г., 36 с-в и е издадена заповед за изпълнение, срещу която длъжниците са възразили. Молят съда, да се произнесе с решение, с което да признае за установено по отношение на И.Я.Р. и И.А.Р., че същите дължат общо сумата 4 314 лв., представляваща дължими суми за поддържане на общите части в комплекс „Бъкстон 2000" и покриване на текущи разходи за охрана и озеленяване и др., съгласно решение на Общо събрание на собствениците, проведено на 24.02.2010г. и Споразумение от 24.03.2010г. за разсрочване задълженията на ответниците и график за издължаване към същото, като всеки от тях дължи поотделно сумата 2 157 лв., в качеството си на собственик на 1/2 ид.ч. от къща № 6А, находяща се в жк.”Бъкстон 2000", адрес: гр.София, бул."Братя Бъкстон" № 70, ведно със законната лихва върху претендираната сума от датата на завеждането на заповедното производство до пълното й изплащане, както и съдебните разноски по делото, включително заплатеното адвокатско възнаграждение.

Ответниците И.Я.Р. и И.А.Р.,***, в писмения отговор на исковата молба оспорват изцяло исковата претенция по основание и размер и твърдят, че същата е неоснователна. Поддържат, че не е настъпила предсрочна изискуемост на цялото вземане, тъй като в споразумението липсва уговорка за автоматично настъпване на предсрочна изискуемост и не са налице и законовите предпоставки за настъпване на предсрочна изискуемост по чл.71 от ЗЗД. Твърдят също, че не е спазен и предвидения в закона ред за обявяване на предсрочна изискуемост. Молят съда да отхвърли претенцията на ищеца, като неоснователна.

Редовно призовани за участие в съдебно заседание ответниците не се явяват и не се представляват.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза, намери за установено от фактическа страна, следното:

Видно от приложеното ч. гр. дело № 54203/2010 г. по описа на СРС, на основание чл. 410 ГПК, съдът е издал заповед за изпълнение на парично задължение от 19.01.2011г., по силата на която ответниците в настоящото производство И.Я.Р. и И.А.Р. са осъдени да заплатят на ищците Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София сумите: 4 314 лева, представляваща неплатени задължения за поддържане на общите части в комплекс „Бъкстон 2000" и покриване на текущи разходи за охрана и озеленяване и др. ведно със законната лихва върху сумата, считано от 10.11.2010 г. до окончателното й изплащане и 86, 28 лева разноски за платена държавна такса.

В срока по чл. 414 ГПК са депозирани писмени възражения от длъжниците И.Я.Р. и И.А.Р. и в предвидения в чл. 415, ал. 1 от ГПК едномесечен срок, заявителят - ищец е предявил настоящия иск против длъжниците - ответници по настоящото дело.

Установи се по делото, че с договор за покупко-продажба на право на строеж на недвижим имот, обективиран в нот. акт № 74, т.ІІІ, peг. № 6857, дело № 418 от 2004 г. на нотариус Димо Желязков с peг. № 101 в Нотариалната камара, И.Р. е придобила еднофамилна къща № 6 А, находяща се в гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 70, заедно с гараж за две коли и двор – тревна тераса и др. При условията на чл.161 във вр. с чл.190, ал.2 от ГПК съдът приема за доказан факта, че описаният имот е придобит от И.Р. по време на брака й с И.Р., поради което същият е станал съпружеска имуществена общност, съгласно чл.19, ал.1 от СК от 1985г. (отм.).

Видно е, от представения по делото Протокол от Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София от 24.02.2010г., че ответниците И.Я.Р. и И.А.Р. дължат общо сумата 4 314 лв. за текущи разходи за охрана, озеленяване, направени ремонти и др. за периода 2004-2009г. Общото събрание е взело единодушно решение по т.5 от дневния ред да бъдат предприети действия по осъждане на двамата ответника и събиране на дължимите от тях суми за поддържане на общите части в комплекса и покриване на текущи разходи за охрана, озеленяване и др., по реда на гражданското законодателство и чл.38 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. На 24.03.2010 г., въз основа на Протокола от ОС на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София от 24.02.2010г., между Председателя на УС, представляващ етажната собственост в комплекса и И.Я.Р. и И.А.Р. е подписано споразумение за погасяване на горепосочените задължения. В същото ответниците признават, че дължат сумата 4 314 лв. за текущи разходи за периода 2004 г. – 2009 г. и са се задължили да заплащат на всяко тримесечие сумата от 300 лв., като така погасят задължението си за срок от 4 години, съгласно погасителен план, приложен към споразумението и неразделна част от него. В раздел 4, озаглавен „Прекратяване на споразумението”, в т.4.2. страните са се уговорили в случай, че ответниците не извършат еднократно плащане, съгласно погасителния план, действието на споразумението да се счита за прекратено и ищеца да има правото да започне действия по съдебно уреждане на отношенията между страните без да поканва или уведомява допълнително ответниците. С нотариална покана, peг. № 3228, т.І, № 103, чрез нотариус Огнян Каменов с peг. № 178 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие гр.Берковица, връчена на ответниците на 23.10.2010 г., ищците са поканили последните да погасят задълженията си, съгласно уговореното в споразумението и са ги предупредили, че в случай на неплащане на дължимата сума в срок, ще предприемат действия за защита правата си по съдебен ред.

 От заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза, което съда приема изцяло като обективно, професионално и пълно, се установи, че И.Р. и И.Р. не са превели никакви суми на ищците за погасяване на задълженията им за периода 2004г. - 2009г., съгласно споразумението от 24.03.2010 г. и графика за издължаване, както и че размерът на задълженията на ответниците за този период е в размер 4 314 лева.

По делото не се оспорва от ответниците обстоятелството, че не са платили на ищците претендираната с исковата молба сума.

При така изложената фактическа обстановка, съдът приема следното от правната страна на спора:

Обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях, са уредени в Закона за управление на етажната собственост (Обн., ДВ, бр.6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г.). Съгласно чл. 10 от Закона органи на управление на етажната собственост са общо събрание и управителен съвет (управител). Сред правомощията на общото събрание е да определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата и да приема решения за извършване на разходи, които са необходими или неотложни за поддържането или за възстановяването на общите части, за извършване на полезни разходи, както и за определяне на размера на разходите за изпълнението на указанията в техническия паспорт (чл. 11, ал. 1, т.5 и т.10, б. „а” ЗУЕС). Съгласно чл.38, ал.2 от ЗУЕС когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение на общото събрание в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.

В настоящото производство се установи, че е налице валидно решение на Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София, с което са установени задълженията на ответниците за поддържане на общите части в комплекса и покриване на текущи разходи за охрана, озеленяване, направени ремонти и др. за периода 2004-2009г. и е решено да бъдат предприети действия по осъждане на същите и събиране на дължимите от тях суми. Със споразумението от 24.03.2010 г. ответниците са признали, че дължат сумата 4 314 лв. за текущи разходи за периода 2004 г. – 2009 г. и са се задължили да изплатят същата на ищеца, съгласно погасителния план, приложен към споразумението. Поради неизпълнение на това задължение, на основание т.4.2. от споразумението, същото е преустановило действието си и ищеца е предприел действия за съдебно събиране на сумата, чрез подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от ГПК, съгласно чл.38, ал.2 от ЗУЕС.

В тежест на ответниците по делото бе да докажат, че са платили на ищеца претендираната сума, което би обусловило и неоснователност на иска. По делото ответниците не твърдят да са платили дължимата сума на ищеца и не ангажираха доказателства, установяващи плащането на същата.

Предвид изложеното съдът приема, че е налице неизпълнение на решение на Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София, което следва да се вмени във вина на ответниците по делото. В конкретния случай неизпълнението е във формата на пълно неизпълнение - непрестиране на сумата 4 314 лева. Така установеното виновно неизпълнение следва да ангажира отговорността на ответниците-собственици, поради което, въз основа на заявление по чл.410 от ГПК срещу същите съдът е издал в полза на ищеца Заповед за изпълнение на парично задължение от 19.01.2011г. по ч.гр.д. № 54203/2011г. на СРС за претендираните суми.

Неоснователно е възражението на ответниците, че вземането на ищеца не е изискуемо изцяло. Дължимата от ответниците сума от 4 314 лева за текущи разходи е за изминал период - 2004 г. – 2009 г., поради което изискуемостта на задължението е настъпила с изтичането на този период. С решението на Общото събрание на собствениците от 24.02.2010г. е даден 14-дневен срок на длъжниците, на основание чл.38, ал.1 от ЗУЕС, да изплатят задълженията си, описани в т.5 от протокола в пълен размер и с изтичането на този срок ищецът е бил в правото си да иска принудително изпълнение на решението като претендира цялата сума по съдебен ред. Действително със споразумението от 24.03.2010г. е уговорено разсрочено плащане на задължението на тримесечия за срок от 4 години, който, съгласно графика, изтича в края на 2013г. Действието на споразумението обаче е прекратено автоматично по силата на т.4.2. от същото, поради неплащане на уговорените вноски от ответниците, поради което ищеца е в правото си да претендира цялата сума на основание решението на Общото събрание на собствениците от 24.02.2010г.

Поради изложеното, съдът счита, че предявения установителен иск е доказан за претендираните суми и следва да се уважи като основателен, като съобразно с изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 ГПК ответниците се осъдят да заплатят на ищеца направените по настоящото дело разноски за държавна такса от 86, 28 лева, за възнаграждение на вещото лице от 90 лева и адвокатски хонорар от 400 лева.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Я.Р., ЕГН ********** и И.А.Р., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, че съществува вземането на Общо събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к. „Бъкстон 2000", представлявано от Н.П. - председател на УС с адрес:***, по решение по т.5 от Протокол от Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София от 24.02.2010г., а именно: главница в размер 4 314 лв. за поддържане на общите части в комплекса и покриване на текущи разходи за охрана, озеленяване, направени ремонти и др. за периода 2004-2009г., както и че дължат законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда - 10.11.2010 г., до окончателното погасяване на задължението и сумата 86,28 лева държавна такса, които суми са предмет на Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена на 19.01.2011г. по ч. гр. д. № 54203/2010 г. на СРС.

ОСЪЖДА   И.Я.Р., ЕГН ********** и И.А.Р., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Общо събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к. „Бъкстон 2000", представлявано от Н.П. - председател на УС с адрес:***, направените по настоящото дело разноски за държавна такса от 86, 28 лева, за възнаграждение на вещото лице от 90 лева и адвокатски хонорар от 400 лева.

 

Решението може да се обжалва чрез Районен съд - Берковица пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: