Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 26.01.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 25 януари…….…………………………… през две хиляди и дванадесета година…….……………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 400 по описа за 2011г…………..…………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е по иск с правно основание чл.150 от СК.

Ищцата В.С.Г. в качеството си на майка и законен представител на малолетното дете Свилен твърди, че с влязло в сила решение по гр.д.496 по описа на БРС за 2006 година ответника е осъден да й заплаща по 50.00 лева месечна издръжка. Твърди, че от постановяване на тази издръжка е изминал период от около 5 година, през който детето е пораснало, а заедно с това са нараснали и нуждите му, още повече, че на детето предстои да е ученик в първи клас. Моли съда, да постанови решение, с което измени размера на определената издръжка, като ответника бъде осъден да й заплаща вместо по 50.00 по 100.00 лева месечно, считано от датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Претендира и направените в производството разноски.

Ответникът Б.А.К. редовно призован, не се явява и не взема становище по предявения иск.

Доказателствата по делото са писмени. След преценката им, съдът намира за установено следното:

         Не се спори между страните, че ответникът е баща на детето Свилен, за което грижи полага майката - ищца. Не се спори и обстоятелството, че с влязло в сила решение, постановено по гр.д. 496 по описа на БРС за 2006 година ответникът е осъден да заплаща месечна издръжка за това дете в размер на 50.00 лева. Спорно между страните е, налице ли е такава промяна в обстоятелствата, която да обуславя изменение на присъдената издръжка и в какъв размер.

         Установи се от доказателствата по делото, че от постановяване на издръжката е изминал период от време, през който безспорно нуждите на детето са нараснали, като е налице и увеличение на необходимите средства за неговата издръжка. Непосредствена грижа по отглеждане и възпитание на детето полага майката. Последната е безработна, регистрирана в БТ – Берковица. Същевременно за учебната 2011-2012 година детето е ученик в първи клас.  Не се събраха доказателства ответникът какви доходи реализира.

         Съгласно закона, всеки родител е длъжен да издържа ненавършилите си пълнолетие деца. Трайната съдебна практика възприема, че щом родителят е в трудоспособна възраст, той би могъл да реализира средства, с които да изпълнява задължението си за издръжка към непълнолетните си деца.

За да постанови изменение във вече присъдения размер на издръжка, съдът следва да установи, че е налице съществена и трайна промяна на обстоятелствата, при които е постановено решението за издръжка. Петгодишният период от постановяване размера на издръжката е  достатъчно дълъг, от друга страна се характеризира като период, в който  се измениха икономическите условия в страна, при което безспорно е налице и увеличение на необходимите средства за отглеждане и възпитание на детето. Предвид наблюдаващата се в страната и света икономическа криза е все по-трудно да бъде отглеждано едно дете и още по-трудно да бъдат задоволявани всички негови потребности. Освен това детето вече е ученик и навлиза в друг период от развитието си, при което към досегашните му потребности се прибавя и необходимостта от учебници и учебни помагала. При такова разбиране съдът намира, че е налице промяна в обстоятелствата и размерът на издръжката следва да бъде увеличен.

Съгласно разпоредбата на чл.142 СК при определяне размера на издръжката, съдът е длъжен да вземе предвид както нуждите на правоимащия, така и възможностите на дължащия издръжка. Съдът намира, че за нуждите на детето Крисчън са необходими средно месечно по около 160.00 лева. От тях ответникът следва да заплаща месечно съответно по 100.00 лв., а останалата сума следва да бъде поета от майката, която полага и непосредствената грижа по отглеждането и възпитанието му. Съдът намира, че този размер на издръжка няма да е непосилен за бащата. Макар да липсват доказателства за реализирания от него месечен доход, последният е в работоспособна възраст и с оглед трайно възприетата практика на ВКС би могъл да реализира средства, с които да посреща собствените си нужди и да дава издръжка за детето. Няма данни последният да  е задължен за издръжка към трети лица от същия ред.

 

         При този изход на делото ответницата следва да бъде осъдена да заплати и съответната ДТ върху увеличения размер на издръжката.

        

         Водим от гореизложените мотиви съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ИЗМЕНЯВА размера на присъдената по гр.д. № 496 по описа на БРС за 2006 г. издръжка, като ОСЪЖДА Б.А.К., роден на *** *** ДА ЗАПЛАЩА на В.С.Г. с ЕГН ********** *** 26 в качеството й на майка на малолетното дете Свилен Борисов К., родено на *** година вместо по 50.00 лв. по 100.00 лв. месечна издръжка, считано от 27.06.2011 година до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, както и сумата от 150.00 лева направени в производството разноски.

 

         ОСЪЖДА  Б.А.К., роден на *** *** ДА ЗАПЛАТИ ДТ върху увеличения размер на издръжката в полза на държавата по сметка на ВСС  в размер на 72.00 лева, както и 5.00 лв. при служебно издаване на изпълнителен лист.

        

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок, считано от 08.02.2012 г.

 

Допуска предварително изпълнение на решението.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

Решението е обявено на 26.01.2012 година.             

                                                                                                                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :