МОТИВИ ПО НОХД № 294/11 г. ПО ОПИСА НА РС – Берковица

 

 

С Обвинителен акт на Районна прокуратура-Берковица подсъдимия В.Д.П. - роден на *** г., в гр.Берковица, живущ ***, българин,  български гражданин, женен,  не е осъждан,  безработен, с висше образование,ЕГН : ********** е  обвинен В ТОВА, ЧЕ:,  в периода 24.11.06 год. до 16.05.2007 год., в гр.Вършец, обл.Монтана, в условията на продължавано престъпление, чрез използването на неистински официални документи и такива с невярно съдържание пред св. К.Й. и св. Л.К., служители на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана и пред Полина Михайлова, служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, както следва:

·                   На 24.11.2006 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служители на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр. Монтана официален документ с невярно съдържание - фактура № 242/16.11.2006 год. с издател «Био Ем Ди» ООД гр.Берковица и получател Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец на стойност 1 173.50 лева. с цел да се докаже изпълнението на доставка на мостри на сладка, произведени от диворастящи плодове и ягодоплодни култури;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, неистински официален документ - Акт образец 19 за извършени натурални видове строителни и монтажни работи към декември 2006 год. като същия не е подписан от изпълнителя Невелина Моновска собственик и управител на «Радис» ЕООД гр. София;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, неистински официален документ - Договор за СМР or 20.10.2006 год. за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове с възложител Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец и изпълнител «Радис» ЕООД гр.София. като същия не е подписан от изпълнителя Невелина Моновска собственик и управител на «Радис» ЕООД гр.София;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, неистински официален документ - Оферта на изпълнител № 4 за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове подадена от «Радис» ЕООД гр.София. като същата не е подписана от изпълнителя Невелина Моновска собственик и управител на «Радис» ЕООД гр.София;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на груда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, официален документ с невярно съдържание - Фактура № 37/01.12.20007 год. с доставчик «Радис» ЕООД гр.София и получател Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец, на стойност 7 265.32 лева, с цел да се докаже изпълнението изпълнени СМР по Договор за СМР от 20.10.2006 год. за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, официален документ с невярно съдържание - Договор за контрол и сертификация на биологично производство от 10.11.2006 год. сключен между Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец като възложител и КСИ »Интернейшънъл Сервисиз»АД гр.Пазарджик, според който изпълнителя е следвало в рамките на един месец до 10.12.2006 год. да издаде сертификат на находища на диворастящи плодове в региона на гр.Вършец, като при подписване на договора не е било възможно същия да бъде изпълнен;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, официален документ с невярно съдържание - Протокол за доставка на сертификат за биологично производство от 06.12.2006 год. сключен между Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец като възложител и КСИ »Интернейшънъл Сервисиз»АД гр.Пазарджик, според който изпълнителя е предал на възложителя сертификата;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, официален документ с невярно съдържание - фактура № 65/06.12.2006 год. с издател КСИ »Интернейшънъл Сервисиз» АД гр.Пазарджик и получател Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец на стойност 519.99 лева, с цел да се докаже изпълнението на контрол и сертификация на биологично производство;

·                   На 15.02.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, неистински официален документ - Договор за доставка на офис оборудване от 04.11.2006 год. с изпълнител ЕТ»Бинг-Борис Вангелов» и възложител Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец, като договора не е подписан от изпълнителя Борис Вангелов;

·                   На 15.02.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана и пред Полина Михайлова служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, неистински официален документ - Трудов договор № 6/02.04.2007 год. сключен между В.П. като председател на Кооперация «Малина- Вършец 2003» гр.Вършец и Петър П. ***, като подписа в графата «Работник/служител» не е положен от Петър П.;

·                   На 15.02.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана и пред Полина Михайлова служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, неистински официален документ - Трудов договор № 16/02.07.2006 год. сключен между В.П. като председател на Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец и Даниела П. от гр.Вършец, като подписа в графата «Работник/служител» не е положен от Даниела П.;

получил без правно основание чуждо движимо имущество - сумата от 14 999.81 евро , равняващи се на 29 337.08 лева, принадлежащи на Европейския съюз, представляващи 75% финансиране по програма ФАР от Европейската комисия, с намерение противозаконно да го присвои, като имуществото е в големи размери - престъпление по чл.212, ал.4 във вр. с чл.212, ал.3, във вр. с чл.212, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Както и за това, че в периода 24.11.06 год. до 16.05.207 год. в гр.Вършец. обл.Монтана, в условията на продължавано престъпление, чрез използването на неистински официални документи и такива с невярно съдържание пред К.Й. и Л.К. служители на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана и пред Полина Михайлова служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, както следва :

·                   На 24.11.2006 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служители на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана официален документ с невярно съдържание - фактура № 242/16.11.2006 год. с издател «Био Ем Ди» ООД гр.Берковица и получател Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец на стойност 1 173.50 лева, с цел да се докаже изпълнението на доставка на мостри на сладка, произведени от диворастящи плодове и ягодоплодни култури;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, неистински официален документ - Акт образец 19 за извършени натурални видове строителни и монтажни работи към декември 2006 год. като същия не е подписан от изпълнителя Невелина Моновска собственик и управител на «Радис» ЕООД гр.София;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, неистински официален документ - Договор за СМР от 20.10.2006 год. за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове с възложител Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец и изпълнител «Радис» ЕООД гр.София, като същия не е подписан от изпълнителя Невелина Моновска собственик и управител на «Радис» ЕООД гр.София;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, неистински официален документ - Оферта на изпълнител № 4 за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове подадена от «Радис» ЕООД гр.София, като същата не е подписана от изпълнителя Невелина Моновска собственик и управител на «Радис» ЕООД гр.София;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, официален документ с невярно съдържание - Фактура № 37/01.12.20007 год. с доставчик «Радис» ЕООД гр.София и получател Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец, на стойност 7 265.32 лева, с цел да се докаже изпълнението изпълнени СМР по Договор за СМР от 20.10.2006 год. за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, официален документ с невярно съдържание - Договор за контрол и сертификация на биологично производство от 10.11.2006 год. сключен между Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец като възложител и КСИ »Интернейшънъл Сервисиз»АД гр.Пазарджик, според който изпълнителя е следвало в рамките на един месец до 10.12.2006 год. да издаде сертификат на находища на диворастящи плодове в региона на гр.Вършец;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, официален документ с невярно съдържание - Протокол за доставка на сертификат за биологично производство от 06.12.2006 год. сключен между Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец като възложител и КСИ »Интернейшънъл Сервисиз»АД гр.Пазарджик, според който изпълнителя е предал на възложителя сертификата;

·                   На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, официален документ с невярно съдържание - фактура № 65/06.12.2006 год. с издател КСИ »Интернейшънъл Сервисиз» АД гр.Пазарджик и получател Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец на стойност 519.99 лева, с цел да се докаже изпълнението на контрол и сертификация на биологично производство;

·                   На 15.02.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана, неистински официален документ - Договор за доставка на офис оборудване със страни от 04.1 1.2006 год. с изпълнител ЕТ»Бинг-Борис Вангелов» и възложител Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец, като договора не е подписан от изпълнителя борис Вангелов;

·                   На 15.02.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана и пред Полина Михайлова служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, неистински официален документ - Трудов договор № 6/02.04.2007 год. сключен между В.П. като председател на Кооперация «Малина- Вършец 2003» гр.Вършец и Петър П. ***, като подписа в графата «Работник/служител» не е положен от Петър П.;

·                   На 15.02.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Кагя Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана и пред Полина Михайлова служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, неистински официален документ - Трудов договор № 16/02.07.2006 год. сключен между В.П. като председател на Кооперация «Малина- Вършец 2003» гр.Вършец и Даниела П. от гр.Вършец. като подписа в графата «Работник/служител» не е положен от Даниела П.;

получил без правно основание чуждо движимо имущество - сумата от        4 999.94 евро равняващи се на 9 779.03 лева. принадлежащи на Българската държава и предоставени от държавния бюджет, представляващи 25% съфинансиране по програма ФАР, с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл.212, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Прокурорът първоначално поддържа обвинението по отношение на  подсъдимия във вида в който е предявено.В хода на съдебното следствие,след изслушване на част от свидетелите и вещите лица  е поискано изменение на обвинението поради установени нови факти по обвинението,като същото се счита предявено вместо изложеното в обвинителния акт за престъпление по чл.212 ал.2 във връзка с чл.212 ал.3 във връзка с чл.26 ал.1 от НК  за такова по чл.210 ал.1 т.3 и т.5 във връзка с чл.209 ал.1 и чл.26 ал.1 от НК и по чл.316  във връзка с чл.308 ал.1 от НК.

Съдът допусна поисканото изменение на обвинението като прие,че същото се счита предявено За това, че в периода 24.11.06 год. до 29.06.2007 год., в гр. Вършец, обл.Монтана и в гр.Монтана, в качеството си на длъжностно лице-ПРЕДСЕДАТЕЛ на Кооперация «Малина -Вършец 2003 « гр. Вършец /по смисъла на чл. 93, т.1, б.»Б» от НК /, сам и чрез лицето Т.П. /съпруга на обвиняемия и координатор по посочения по-долу проект /, с цел да набави имотна облага за Кооперация «Малина -Вършец 2003 година «, гр.Вършец, в условията на продължавано престъпление, възбудил и поддържал заблуждение у свидетелките К.Й. и Л.К.- служители на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана и пред Полина Михайлова служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, относно изпълнението по отделните пунктове на договор от 30.11.2005 година, регистриран под № BG 2003/004-937.11.01- 3.020, за безвъзмездна помощ-Външни дейности на Европейската общност и BG2003/004-937.11.01 "Алтернативна заетост, сключен между Министреството на труда и социалната политика, от една страна като възложител и Кооперация "Малина -Вършец 2003", гр. Вършец, от друга страна, както следва:

·        На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» гр.Монтана, неистински официален документ - Акт образец 19 за извършени натурални видове строителни и монтажни работи към декември 2006 год. като същия не е подписан от изпълнителя Невелина Моновска собственик и управител на «Радис» ЕООД гр.София, с цел да докаже изпълнение по посочения договор, бюджетно перо 5.9;

·        На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» гр.Монтана, неистински официален документ - Договор за СМР от 20.10.2006 год. за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове с възложител Кооперация «Малина- Вършец 2003» гр.Вършец и изпълнител «Радис» ЕООД гр.София, като същия не е подписан от изпълнителя Невелина Моновска собственик и управител на «Радис» ЕООД гр.София с цел да докаже изпълнението на специалните условия по посочения договор, а именно изграждане на демонстрационен пункт, бюджетно перо 5.9;

·        На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» гр.Монтана, неистински официален документ - Оферта на изпълнител № 4 за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове подадена от «Радис» ЕООД гр.София, като същата не е подписана от изпълнителя Невелина Моновска собственик и управител на «Радис» ЕООД гр.София за да докаже изпъление на специалните условия по посочения договор, бюджетно перо 5.9;

·        На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред Л.К. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» гр. Монтана, официален документ с невярно съдържание - Фактура № 37/01.12.20007 год. с доставчик «Радис» ЕООД гр.София и получател Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец, на стойност 7 265.32 лева, с цел да се докаже изпълнението изпълнени СМР по Договор за СМР от 20.10.2006 год. за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове;

·        На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» гр.Монтана, официален документ с невярно съдържание - Договор за контрол и сертификация на биологично производство от 10.11.2006 год. сключен между Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр. Вършец като възложител и КСИ »Интернейшънъл Сервисиз»АД гр.Пазарджик, според който изпълнителя е следвало в рамките на един месец до 10.12.2006 год. да издаде сертификат на находища на диворастящи плодове в региона на гр.Вършец, като при подписване на договора не е било възможно същия да бъде изпълнен;

·        На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» гр.Монтана, официален документ с невярно съдържание - Протокол за доставка на сертификат за биологично производство от 06.12.2006 год. сключен между Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец като възложител и КСИ »Интернейшънъл Сервисиз»АД гр.Пазарджик, според който изпълнителя е предал на възложителя сертификата;

·        На 17.01.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» гр.Монтана, официален документ с невярно съдържание - фактура № 65/06.12.2006 год. с издател КСИ »Интернейпгьнъл Сервисиз» АД гр.Пазарджик и получател Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец на стойност 519, 99 лева, с цел да се докаже изпълнението на контрол и сертификация на биологично производство;

·        На 15.02.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» гр.Монтана, неистински официален документ - Договор за доставка на офис оборудване от 04.11.2006 год. с изпълнител ЕТ»Бинг-Борис Вангелов» и възложител Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец, като договора не е подписан от изпълнителя Борис Вангелов;

·        На 15.02.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» гр.Монтана и пред Полина Михайлова служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, неистински официален документ - Трудов договор № 6/02.04.2007 год. сключен между В.П. като председател на Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец и Петър Георгиев П. ***, като подписа в графата «Работник/служител» не е положен от Петър П.;

·        На 15.02.2007 год. използвал по време на междинна проверка пред К.Й. служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана и пред Полина Михайлова служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, неистински официален документ - Трудов договор № 16/02.07.2006 год. сключен между В.П. като председател на Кооперация «Малина-Вършец 2003» гр.Вършец и ДаниелаАнгелова П. от гр.Вършец, като подписа в графата «Работник/служител» не е положен от Даниела П.; като с това причинил имотна вреда в големи размери-39 116.11лв. както следва: от една страна на Европейския съюз в размер на 14 999.81евро, равнявагца се на 29 337.08 лева и представляваща 75 % финансиране по програма ФАР от Европейската комисия и от друга страна причинил имотна вреда на Българската държава /на Държабния бюджет на РБ/ в размер на 4 999.94 евро или 9 779.03 лева, предоставени от държавния бюджет и представляващи 25 % съфинансиране по програма ФАР-престъпление по чл. 210, ал.1 т. 3 и т.5 във вр. с чл. 209, ал.1 от НК във връзка с чл.26 ал.1  от НК.

 

·        Както и затова, че в периода 24.11.06 год. до 29.06.2007 год., в гр. Вършец, обл. Монтана и в гр. Монтана, сам и чрез лицето Т.П. /съпруга на обвиняемия и координатор по посочения по-долу проект /, при условията на продължавано престъпление, съзнателно се ползвал пред посочените по-горе служителите от МТСП и Агенцията по заетостта др. Монтана / св. Л.К. и св. К.Й. и Полина Михайлова / от неистински официални документи, а именно: Акт, обр. 19 за извършени натурални видове строителни и монтажни работи към декември 2006 година, който не е подписан от изпълнителя Невелина Моновска, собственик на фирма «Радис «ЕООД гр.София, договор за СМР от 20.10.2006 година за изграждане на демонстрационен пунк, оферта за изпълнител № 4 за изграждане на демонтрационен пункт за производство на екопродукти, която не е подписана от изпълнителя Нивелина Моновска Трудов договор № 6/02.04.2007 година, сключен между В.П. -председател на Кооперация «Малина - Вършец-2003» гр.Вършец и Петър П. /трудов договор № 16/02.07.2006 година, сключен между В.П. като председател на Кооперация «Малина -Вършец-2003 « и Даниела П., договор за доставка на офис оборудване от 04.11, 2006г. с изпълнител ЕТ «Бинг -Борис Вангелов, която не е подписана за изпълнител от Борис Вангелов, а също така и от следните документи с невярно съдържание: фактура № 37/01.12.2007 година с доставчик фирма «Радис «ЕООД гр.София, договор за контрол и сертификация на биологично производство от 10.11.2006година с изпълнител КСИ « Интернешенъл Сервиз»АД гр.Пазарджик, протокол за доставка на сертификат за биологично производство от 06.12.2006 година с изпълнител КСИ «Интернешенъл Сервиз «АД гр.Пазарджик и фактура № 65/06.12.2006 година с издател КСИ «Интернешенър сервиз « АД гр.Пазарджик, като от същия за самото съставяне на посочените документи не може да се търси наказателна отговорност-престъпление по чл. 316, във вр. с чл. 308, ал.1, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

В хода на съдебната прения прокурорът прави искане на подсъдимия да бъде наложено наказание лишаване от свобода ,като счита ,че не са налице законни пречки за приложението на чл.66 от НК и изпълнението на наказанието да се отложи за срок от три години.

Гражданския ищец – Министерство на труда и социалната политика ,представлявано от инж.Тотю Младенов-министър – гр. София чрез повереник- Гергана Върбанова, моли съда да уважи изцяло предявения граждански иск по основание и размер, ведно със законната лихва върху тази сума  от 28.02.2009год. до окончателното й изплащане.

       При условията на чл. 371, т. 1 НПК подсъдимият даде съгласие да не се провежда разпит на всички свидетели,а направи искане да бъдат разпитани само някои от тях,както и вещите лица и заяви,че е наясно ,че при постановяване на присъдата ще се ползва съдържанието на съответните протоколи за разпит от досъдебното производство . Подсъдимият В.Д.П. не се признава за виновен по обвинението, дава обяснения във връзка с обвинението, а в хода на последната дума заяви, че не се счита за виновен.

     Защитникът на подсъдимия, упълномощен лично от него-адв.И.В. ***, изрази съгласие по смисъла на чл. 372, т. 1 НПК. Излага доводи за недоказаност на обвинението и моли съда да постанови оправдателна присъда спрямо под защитния му.

Производството се разви при условията и реда на чл. 370, ал. 1 и сл. НПК – проведе се съкратено съдебно следствие, по служебно взето от съда решение.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл. 373, ал. 1 вр. с чл. 283 НПК съдът ги прие, прочете и огласи, без да извършва разпит на подсъдимия, свидетелите и вещото лице.

 Съдът след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

Подсъдимият В.Д.П. е роден на *** година, в гр.Берковица .Живее в гр.Вършец, ул."Христо Смирненски " № 10 .Не е осъждан за престъпление от общ характер.

Кооперация „Малина-Вършец 2003" гр.Вършец е кооперативна организация, юридическо лице, вписано по фирмено дело № 703 от 2003 год., по описа на ОС Монтана. С Решение № 29.06.2004 год., по фирменото дело, са вписани промени, съгласно които като председател е определен В.Д.П..*** е сдружение на малинопроизводители.

През 2005-2006 год. действала програма за финансиране на предприятия с основна цел създаване на заетост и доходи на безработни лица чрез МТСП, разширяване на дейността на кооперацията, изграждане на хладилна камера за съхранение на продукти, създаване на иновативна екологична система за изкупуване, събиране и преработка на диворастящи плодове и гъби, създаване на условия за допълнителна ангажираност на земеделските производители, членове на кооперацията, разработване на маркетингова стратегия за реализация на екологично чисти сладка от диворастящи плодове и консерви от гъби. Средствата били осигурявани от европейски фондове по програмата "Фар" и МТСП. Кандидат за финансиране по програмата била и кооперация "Малина- Вършец 2003" гр.Вършец с председател В.П..На Общо събрание кооперацията,в която членували 23 член-кооператори  взела решение с Протокол №6 от 22.07.2005год. за участие в посочената програма с цел отпускане на безвъзмездна помощ.

След одобряване на кандидатурата на Кооперацията, бил сключен двустранен договор на 30.11.2005 год., регистриран под № BG2003/004-937.11.01-3.020, за безвъзмездна помощ - Външни дейности на Европейската общност BG 2003/004-937.11.01 „Алтернативна заетост", между Министерство на труда и социалната политика, от една страна като възложител и Кооперация „Малина-Вършец 2003" гр.Вършец от друга страна, като Изпълнител. Общата сума на допустими разходи за изпълнение на проекта възлизал на 27 712 евро. Съгласно чл.3.2 от Специалните условия на договора, Възложителят  финансира 19 999.75 евро, което представлява 72.17 на сто от прогнозната обща сума за разходи, а финансовия принос на Изпълнителя бил  7 712.25 евро или 27.83 на сто от общата сума./лист 34, том 111/

В чл.3.1 от Специалните условия на договора било предвидено плащането от Възложителя да стане на два транша: по банков път, авансово плащане в размер на 80 % от договорената обща сума -15 999.98 евро в срок от 45 след подписване на договора и 20 %, 4 000 евро-окончателно плащане, след представяне на окончателен технически и финансов отчет.

Установено по делото е,  че на 30.03.2006 год. по откритата валутна сметка на изпълнителя в ЦКБ-клон Вършец са били преведени първо 3 999.95 евро и на 31.03.2006 год. останалите 11 999.85 лева. или общо 15 999.98 евро, представляващо първи транш по договора.

Окончателното плащане в размер на 3 639.11 евро е извършено по банков път на 20.11.2007 год. след направените проверки на финалния финансов отчет,с който са представени всички документи,касаещи изпълнението на договора.Финансовите средства са получени в ЦКБ -клон Вършец по сметката на кооперацията.

Срокът за изпълнение на проекта е бил десет месеца, като същия бил удължен с два месеца и е приключил на 31.03.2007 год.,а окончателния финансов доклад заедно с цялата документация към него е представен на 29.06.2007год.

3а да получи финансиране кооперация «Малина -Вършец", подсъдимият следвало да докаже изпълнението по всички клаузи на договора,което обстоятелство се потвърди от показанията на служителите на МТСП и по-точно свид.Л.К..същата изяснява,че ако не са били представени всички документи,доказващи изпълнението на отделните клаузи по договора,то плащане е нямало да има и договора е нямало да се счита за изпълнен.Такова неизпълнение на договора е щяло да доведе до връщане на авансово получените суми от Кооперация „Малина –Вършец 2003” –Вършец.

За да докаже изпълнението на договора по отделните клаузи при междинните проверки.

  В изпълнение на договора като председател на същата,подсъдимият  следвало да сключи трудови договори с 20 безработни лица за срок от 4 месеца-чл. 7 .1.4. от договора, а след изтичането на този срок да сключи трудови договори с още 6 безработни лица за срок от една година. Трудовите договори трябвало да бъдат сключени с безработни лица, регистрирани като такива в Бюрото по труда гр.Вършец. Подбора на кандидатите бил направен от Агенция по заетостта гр.Вършец, като всички кандидати били регистрирани като безработни лица. Техния брой бил 20 и списъка бил даден на председателя на кооперацията за събеседване. В последствие, на 24.07.2006 год., са били подписани 20 броя трудови договори за срок от четири месеца, на 02.04.2007 год. са подписани и 6 трудови договора  за срок от една година. Установено по делото е,че лицата с които са сключени трудовите договори,реално не са осъществявали трудова дейност,дори част от тях за посочения период от време са били извън пределите на страната.

По делото са проведени разпити на всички лица сключили трудови договори с кооперацията, като от същите е  снет сравнителен материал от подписа, с цел изготвянето на „Графическа експертиза". Една част от свидетелите са подписали сами договорите си .Друга част от разпитаните свидетели като свидетелите Петър П. ТД № 6/02.04.2007 год./ нает на длъжност общ работник в селско стопанство за срок от 12 месеца, с възнаграждение 95лв / и Даниела П. ТД № 16/02.07.2006 год./ наета като общ работник в селско стопанство, за срок от 12 месеца при възнаграждение от 95 лева / не са полагали подписи в така представените пред служителя на Министерството на труда и социалната политика-К.Й./ служител от «Главна дирекция Еврапейски фондове международни програми и проекти «/ документи . Представените от подсъдимия на 15.02.2007г., пред служителя на МТСП К.Й., като подписани от тях трудови договори, представляват неистински официален документ, който е използван пред Министерството на труда и социалната политика, за да се оправдае финансирането по договора за безвъзмездна помощ от Европейския съюз и Българската държава.

Друго направление по проекта било изграждането на демонстрационен пункт. На 10.02.2006 год. подс.В.П. подал молба до Главния архитект на Община Вършец за издаване разрешение за изграждането на „демонстрационен пункт" в парцел № 040076, в местността „Старата ливада",  землището на гр.Вършец. На 13.03.2006 год. Главния архитект му разрешил строеж с Разрешението за строеж № 4/13.03.2006 год. на „демонстрационен пункт" в парцел № 040076,  местността „Старата ливада", в землището на гр.Вършец.

В проекта,представен пред МТСП във връзка с кандидатстването по програмата,подс.П.  е посочил,че пункта ще бъде изграден в конкретната местност „Старата ливада”.Това  обстоятелство се установява и от свидетелските показания на служителя на МТСП- свид.Л.А..

По финансовия проект на „демонстрационния пункт" в т.6-„Други" е записано, че за изграждането му се предвиждат 3 791 евро.

Със заповед № 2/05.09.2006 год.е открита тръжна процедура по избор на изпълнител. Предоставени са оферти от - „ДДС 05" ООД гр.Вършец; „Радис" ЕООД гр.София и „Бодстрой 1" ЕООД гр.Монтана. На 20.10.2006 год. е сключен договор за CMP между Кооперация «Малина»- Вършец и изпълнителя „Радис" ЕООД гр.София. със собственик и управител св.Невелина Моновска. На 02.12.2006 год. В.П. подписал констативен протокол за извършени CMP от „Радис" ЕООД на стойност 7 265.32 лева, което е левовата равностойност на 3 715.71 евро. За сумата „Радис ЕООД” издали опростена фактура № 37/01.12.2006 год. На 11.12.2006 год. с платежно нареждане е преведена сумата от 7 265.32 лева с което е платено на изпълнителя.

Впоследствие при извършени проверки на място е установено .че в имот  № 040076 в местността „Старата ливада", в землището на гр.Вършец, няма изграден демонстрационен пункт. Установено е .че същия е изграден в имот № 040009 в местността „Иванчова поляна". За така извършената промяна в мястото за изграждане на пункта не е уведомена програма „ФАР" и МТСП.

При проведеното разследване също така е установено, че фирмата спечелила правото да изгради демонстрационния пункт, „Радис" ЕООД е с предмет на дейност проектиране на ОВИ инсталации, покупко-продажба на недвижими имоти, хотелиерски услуги и т.н. При внимателния прочит на предмета на дейност е видно,  че „Радис" ЕООД не се занимава със строителна дейност и не може да извършва строителство. Въпреки това тя участвала в търга и го спечелила. При проведения разпит с управителя св.Моновска, същата заявила, че след като печели търга, от кооперация» Малина» са и се обадили по телефона и са и казали, че тя и нейната фирма няма да извършват СМР, това ще бъде свършено от техен човек, а именно св.Светослав Йорданов - собственик на другата фирма участвала в търга „Ботстрой Г' ЕООД Монтана.

 От назначената „Графическа експертиза" е видно,  че договора за СМР от 20.10.2006 год./стр. 62, папка малки тръжни процедури/ не е подписан от св.Невелина Моновска, а е подписан от св.Светослав Йорданов. Печата който е положен обаче е на фирмата изпълнител „Радис" ЕООД гр.София, което  прави този договор неистински.

Впоследствие от проведеното разследване се установява, че дефакто изграждане на „демонстрационен пункт" в имот № 040076 в местността „Старата ливада" в землището на гр.Вършец, няма. Св.Моновска в показанията си заявила, че по телефона е била уведомена за промяната в мястото на изграждане, тя самата не е ходила до гр.Вършец и не се е запознала с основанията за това.

Видно от назначената „Графическа експертиза" подписите в Акт 19 от декември 2006 год. удостоверяващ извършени СМР не са  положени от изпълнителя св.Моновска. Подписа в графата „Възложител" е на В.П.. От същата експертиза се установява че подписа в „оферта на изпълнителя №4" от 18.092006 год. не е изпълнен от св.Моновска, изпълнен е от св.Светослав Иванов Йорданов. От така изложеното става ясно че фактура № 37/ 01.12.2006 год., издадена от „Радис" ЕООД на кооперация «Малина», във връзка с извършени СМР на стойност 7 265.32 лева, е документ с невярно съдържание. Тъй като договора за СМР е неистински, установи се, че реално изграждане на пункта няма, подписания Акт 19/л.81, том 6-ти/ също е неистински документ, то и издадената фактура е с невярно съдържание.

На 17. 01.2007 година, при междинна проверка, пред лицето Л.К.-служител на Министерството на труда и социалната политика/»Главна дирекция «Европейски фондове.международни програми и проекти « /,както и с окончателния финансов доклад посочените по-горе документи са били представени като доказателство за извършени СМР по изграждането на «демонстрационен пункт «, в имот № 040076, м. «Старата ливада «.землището на град Вършец.

Със заповед № 5/19.10.2006 год. ръководителя на проекта В.П. наредил, считано от същата дата, да се започне опростена тръжна процедура по избор на подизпълнител за „Контрол и сертифициране на биологично производство на находища от диворастящи плодове"/лист 110, папка малки тръжни процедури/.

На 03.11.2006 год. назначената комисия е отворила и оценила приетите оферти. Оферти били представени от „Балкан Биосерт" ООД гр.Пловдив и „Интернейшенъл Сервисис"АД със седалище гр.Пазарджик. За победител е обявена фирмата „Интернейшенъл Сервисис" АД със седалище гр.Пазарджик. На 10.11.2006 год. е сключен договор за контрол и сертифициране на биологично производство между кооперация „Малина- Вършец 2003" и „Интернейшенъл Сервисис" АД.

На 06.12.2006 год. КСИ „Интернейшенъл Сервисис" АД издали фактура № 65/06.12.2006 год. за контрол и сертифициране на биологичното производство на кооперацията. Фактурата е на стойност 519.99 лева. Същия ден страните подписали протокол за потвърждаване, че доставката - сертификат за биологично производство е направен в съответствие с техническите спецификации заложени в тръжното досие.

На 11.12.2006 год. Кооперацията изплатила с банково бордеро сумата от 519.99 лева.

В приложените в оригинал документи свързани с целия проект, в документите намиращи се в папка озаглавена „Малки тръжни процедури" на стр.112 се намира декларация за контрол на продукт № 00029 от дата 06.03.2007 год. и е със срок на валидност до 31.12.2007 год. Документа е издаден от КСИ „Интернейшенъл Сервисис" АД. В края на декларацията обаче е записано следното „настоящия документ само потвърждава, че предприятието е включено в системата за контрол на КСИ „Интернейшенъл Сервисиз" АД и не доказва съответствие на продукта. За съответствие на продукта се издава отделен специфичен сертификат". От така изложеното става ясно, че първо, протокола за доставка от 06.12.2006 год. е с невярно съдържание, към тази дата кооперация „ Малина” не е имала легално издаден сертификат. Така приложената декларация за контрол на продукт, всъщност представлява уведомление ,че Кооперация „Малина” е включена в системата за сертифициране, а не е получила сертификат за продукцията си. Приложения договор за доставка № 05 от 10.11.2006 год. в т.2 „Срок" сочи че в рамките на 30 дни от подписване на договора следва да се извърши сертифициране на насажденията. Такова обаче не е извършено, нещо повече такова сертифициране не е било възможно към датата на подписване на договора да се извърши. Сертифицирането се извършва на самите насаждения, откъдето се добива продукцията, през месец ноември-зимата, няма как да се извърши сертифициране.

В дадените по досъдебното производство показания св.Анна Карова. представител на КСИ „Интернейшенъл Сервисис" АД заявява че Т.П.-съпруга та подсъдимия се свързала с представители на дружеството, а по пощата им изпратила покана за предоставяне на оферта за сертифициране по настоящия проект. Във връзка с тази покана е отправена оферта № 13 на стойност 268.87 лева. На 10.11.2006 год. по имейл бил получен договор за доставка, който трябвало да подпишат и да го върнат на кооперацията. Договора бил подписан от св.Карова и подпечатан с печата на дружеството. Според договора сертифицирането трябвало да се извърши в рамките на един месец, това обаче било невъзможно защото вече било есен и нямало насаждения от малини. На 06.03.2007 год. в дружеството е постъпила молба от кооперация «Малина» за издаване на сертификат - декларация за контрол на продукт. На 20.07.2007 год. представители на КСИ „Интернейшенъл Сервисис" АД посетили кооперацията, като установили, че същата не е извършвала дейност по събиране на малини и нямало какво да сертифицират. Други контакти с кооперацията не е имало.

От така изложеното, става ясно че на практика няма издаван сертификат за продукцията. Договора, който е сключен на практика е нямало как да бъде изпълнен поради липсата на насаждения ,които да бъдат сертифицирани. Това е било известно както на председателя, така и на св.Карова. Това прави договора с невярно съдържание /л. 115, папка малки тръжни процедури/. Изготвения протокол за доставка, също така е документ с невярно съдържание, тъй като сертификат не е издаван. Издадената фактура от КСИ „Интернейшенъл Сервисис" АД, също документ с невярно съдържание, тъй като реално изпълнение на договора не е имало. Изброените документи, които се явяват такива с невярно съдържание, са използвани от обвиняемия,  който на 17.01.2007 година ги представил на св.К.Й.-служител на МТСП, Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти « с цел удостоверяване изпълнението на проекта в раздел„Контрол и сертифициране на биологично производство на находища от диворастящи плодове".

От така изложеното по тази част от проекта става ясно, че фактурата е официален документ с невярно съдържание. По никакъв начин от материалите по делото и проекта не може да се направи извод, че мострите са доставени и че има изпълнение на проекта в тази му част.

По изпълнение на бюджет раздел 3.2 "Мебели и компютърно оборудване", доставени са две 2 маси на стойност 144 евро и 4 броя стола на стойност 304 евро, или общо 448 евро от изпълнителя ЕТ"Бинг" гр.Вършец. Издадена е фактура № 119/14.11.2006 год. на стойност 876.21 лева, с платежно нареждане по банков път е платена сумата на 04.12.2006 год./лист 156 и следващите от папка малки тръжни процедури /

На 04.11.2006 год.е е подписан договор за доставка на офис оборудване/л. 162, малки тръжни процедури /, маси и столове, с изпълнителя ЕТ"Бинг-Борис Вангелов" гр.Вършец. Видно от изготвената ..Графическа експертиза" положения подпис в графата „Изпълнител" на договора не е положен от Борис Вангелов. В проведения със св.Борис Вангелов разпит, същия заявявил, че съпругата на В.П., Т.П. е поискала от него да и напише една оферта за 2 маси и 4 стола. Той и бил написал такава оферта, след около месец му се обадила по телефона, казала му че е спечелил и че той трябва да ги направи. Св. Вангелов направил поръчката и я предал с протокол за доставка от 14.11.2006 год. Същият не знаел дали е участвал в тьрг, не знаел за какво са били предназначени тези продукти, не знаел дали е имало и други фирми участници.

От изложеното по-горе става ясно, че подсъдимият В.П., като ръководител на проекта, е използвал неистински документ „договор за доставка на офис оборудване" от 04.11.2006г/л.162 папка малки тръжни процедури.. Договора не е подписан от страна на изпълнителя св.Вангелов. Установи се. че предоставената оферта за участие в търга е подписана от св. Вангелов, което го прави документ с вярно съдържание. Документ с вярно съдържание се явява и изготвената фактура, тай като имаме реално предаване на стоките, без значение че договора е неистински.

На 15.02.2007г. този неистински документ -договор за доставка на офис оборудване от 04.11.2006г. между Кооперация «Малина « -Вършец и ЕТ « Бинг -Борис Вангелов « е използвана от обвиняемия пред свидетелката К.Й. - служител от МТСП, »Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти « за изпълнение на бюджет от раздел 3.2»Мебели и компютърно оборудване «.

 

По досъдебното производството са изискани множество документи, цялата документация по проекта е приложена в оригинал, приложени са документи от „Бюрото по труда” Вършец,свързани с безработните лица, използвани по проекта, приложени са писма от МТСП и програма „ФАР", от които се установява, че финансирането на проекта от страна на Европейската комисия е в размер на 14 999.81 евро, а националното съфинансиране е 4 999.94 евро. Общата стойност на финансиране от страна на програма „ФАР" е 19 999.75 евро, личния принос на бенефициента е 7 712.25 евро. След извършени проверки по изпълнението на проекта и констатирани нередности с писмо № BG № 2003/004-937.11.01-3.020/36 от 09.01.2009 год. случая бил докладван на Европейската служба за борба с измамите. С писмо изх.№ ФИЛ МН- 0001 от 13.03.2009 год. изпълнителят В.П. е поканен да възстанови сумата от 17 290.99 евро по сметка на МТСП поради констатирани нередности по проекта.

По делото са проведени разпити с представители на МТСГ1 и програма „ФАР" св.З. Русимова - зам.ръководител на програма ФАР. Проведени са  разпити със свидетели ,служители на МТСП офис Монтана ,извършили проверки на място по изпълнение на проекта - св.Л.К.. К.Й., Полина Михайлова и Ваня П.. Приложени са документи от извършвани проверки на кооперация „Малина” от страна на горните длъжностни лица.

От разпитите на св.К., Й. и Михайлова се установява, че същите са извършвали проверки на документите на кооперацията и изпълнението на проекта на 26.05.06 год., 03.07.2006 год., 24.11.2006 год., 17.01.2007 год. и 15.02.2007 год. имало е и проверка през месец март 2007 год. За всички проверки са съставяни формуляри по образец, единствено за проверката март 2007 год. не е съставян такъв. При тези проверки от страна на кооперацията са предоставяни документите от тръжните процедури и документите, доказващи изпълнението на проекта. Проведен е и разпит на св. Ваня П. от гр.Видин, извършила проверката на  кооперация «Малина « при изграждането на демонтрационния пункт.От нейните показания става ясно, че тя самата никога не е посещавала строителната площадка и не е проследила строежа.Дала е своето заключение на база предоставени документи от служители по програмата Фар-Монтана.

По делото са разпитани всички лица,  имащи отношение към сключените трудови договори, предмет на обвинението, а също така и представители на фирми- контрагенти по договорите с кооперация «Малина «.Разпитани са също така и лицата,  подавали оферти за участие в търговете.

По делото са назначени две графологични експертизи и една икономическа експертиза.

В хода на ДП е била назначена съдебно – икономическа експертиза . Въз основана на събраните по ДП писмени и гласни доказателства и след проверка на място вещите лица И.Х.В. и В.П.Т. са изготвили заключение давайки отговор на поставените им въпроси. Видно от заключението всички плащания постъпили по проекта ,са постъпили по сметка на кооперацията като преведената сума е в размер на 19 625,84 евро.

Съдът анализирайки заключението по изготвената съдебно – икономическа експертиза в контекста на всички събрани, в т. ч. и в хода на съдебното следствие доказателства, намери, че заключението е компетентно и обективно изготвено от вещите лица, поради което го възприема .

          При условията на чл. 373, ал. 3 НПК съдът приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителния акт, като се позовава на  доказателствата от досъдебното производство, които го подкрепят.

Налице са условията на чл. 303, ал. 2 НПК и съдът намира, че обвинението е доказано по несъмнен начин.

Подсъдимият е осъществил от субективна и обективна страна състава на престъпление по смисъла на чл. 210, ал. 1 ,т.3 и т.5  във връзка с чл.209 ал.1 от НК във връзка с чл.26,ал.1 от НК .

          От субективна страна е налице пряк умисъл.Подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е искал тяхното настъпване.

         Измама е налице, когато деецът, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, възбуди и поддържа у някого заблуждение-чл.209 ал.1 от НК.

Измамата е престъпление с два предмета-измамено лице и ощетено имущество. Последното се намира във фактическа или разпоредителна власт на измамения, поради което той може да се разпорежда с имуществения предмет. Неправилната представа на измаменото лице се отнася до правното основание или до условията, при които то ще осъществи акт на имуществено разпореждане. Тази представа е от съществено значение за вземане на решението за разпореждане с имущественият предмет . Нейното значение за механизма на измамата се определя от това, че ако у измамения не е формирана такава представа, той не би се разпоредил с имуществото-ако подс.П. не е представил отделните  подробно посочени в обвинителния акт неистински документи и такива с невярно съдържание ,с които е установил изпълнението на договора по отделните пунктове , то МТСП не би превело посочената сума.

Неправилните представи на измаменото лице в настоящият случай се явява въвеждането в заблуждение. То по своето естество представлява формиране на неправилна представа у измаменото лице относно отделни факти от действителността, които могат да се отнасят до всички обстоятелства, свързани с основанието или условията, при които се осъществява имущественото разпореждане.

Изпълнителното деяние на измамата се осъществява само чрез действие и също се проявява в няколко форми.

Възбуждането на заблуждението е такова въздействие върху съзнанието на измамения, което формира у него неверни представи.

Поддържането на заблуждението пък ще има, когато “деецът проявява активност с цел утвърждаване на една невярна представа и има определен принос за заблуждението”.

Използването на заблуждението е налице, когато субектът има съзнание за вече формирана неправилна представа, с която се солидаризира. Мотивирано от неправилните си представи измаменото лице извършва акт на юридическо или фактическо разпореждане с имуществен предмет.

По своето естество измамата е резултатно увреждащо престъпление, защото е настъпила имотна вреда  в размер на 39 116.11лв. както следва: от една страна на Европейския съюз в размер на 14 999.81евро, равняваща се на 29 337.08 лева и представляваща 75 % финансиране по програма ФАР от Европейската комисия и от друга страна имотна вреда на Българската държава /на Държавния бюджет на РБ/ в размер на 4 999.94 евро или 9 779.03 лева, предоставени от държавния бюджет и представляващи 25 % съфинансиране по програма ФАР .

С оглед начина на извършване измамата е квалифицирана, когато деецът  е действал в качеството  длъжностно лице, в настоящият случай – председател на Кооперация „Малина-Вършец-2003”. У измаменото лице действа убеждението, че измамника е изпълнил условията по договора. Представяйки посочените документи пред съответните служители лично с финалния доклад по програмата или чрез съпругата си Т.П.,подсъдимият е въвел в заблуждение съответните служители и представители на МТСП,отговарящи за програмата,от които зависи одобрението на изпълнението на даговора.Подсъдимият не е изпълнил клаузите по договора за безвъзмездна помощ и не е развивал посочените в специалните услвоия дейности,но чрез използването на документи с невярно съдържание и неистински такива  ,е въвел в заблуждение проверяващите органи от МТСП за изпълнение на съответните дейности по договора и поради това е получил без основание отпуснатата финансова безвъзмездна субсидия.

       От наличните по делото доказателствени материали,  по несъмнен  и непротиворечив начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

Причините за извършване на деянието са неправилното отношение към чуждата собственост и пренебрежително отношение към установения правов ред. .   

       На база на събраните доказателства, при така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият В.Д.П. е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци на деянието по чл. 210,ал.1,т.3 и т.5 вр. чл. 209, ал.1 във връзка с чл.26 ал.1  от НК

ОТ ПРАВНА СТРАНА

Субект на престъплението по чл.210,ал.1,т.3 от НК може да бъде длъжностно лице, в кръга на неговата длъжност. От обективна страна съставът на изпълнителното деяние на посоченото престъпление се свежда до създаване на невярна представа у свид.К.Й. и Л.К.-служители  на МТСП –„Главна дирекция „Европейски фондове,международни програми и проекти „-Монтана и презд Полина Михайлова –служител на Агенция по заетостта  гр.Монтана  относно изпълнението по отделните пунктове на договор от 30.11.2005год. чрез представяне по време на проверките на неистински официални документи и документи с невярно съдържание . От субективна страна престъплението може да бъде извършено само с пряк умисъл.Подсъдимият е действал с пряк умисъл и користна цел с цел набавяне на имотна облага.От интелектуална страна умисълът на подсъдимият е включвал представи,същият е предвиждал,че в резултат на въздействието върху проверяващите служители на МТСП ,представяйки необходимите документи,у тях ще възникнат неправилни представи относно изпълнението на договора.Същият е предвиждал,че в резултат на тези неверни представи ,ще бъде одобрено изпълнението по договора и ще бъде извършено финансирането и отпусната  определената безвъзмездна помощ.От волева страна подсъдимият П. е целял имотна облага за кооперацията ,съзнавайки неизбежността на настъпилата имотна вреда.В тази връзка ,съдът не споделя изложеното от защитата на П.,че не е налице субективната страна на деянието,осъществено от него.

От събраните по делото доказателства по безспорен и категоричен начин се установява, че подсъдимият В.Д.П. към инкриминирания период е имала качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. “Б” от НК.

       Поради това съдът призна подсъдимият П. за виновен в това ,че в качеството на длъжностно лице –председател на Кооперация „Малина –Вършец 2003”- гр.Вършец сам и чрез  лицето Т.П. /съпруга на подсъдимия и координатор по посочения по-долу проект /, с цел да набави имотна облага за Кооперация «Малина -Вършец 2003 година «, гр.Вършец, в условията на продължавано престъпление, възбудил и поддържал заблуждение у свидетелките К.Й. и Л.К.- служители на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана и пред Полина Михайлова служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, относно изпълнението по отделните пунктове на договор от 30.11.2005 година, регистриран под № BG 2003/004-937.11.01- 3.020, за безвъзмездна помощ-Външни дейности на Европейската общност и BG2003/004-937.11.01 "Алтернативна заетост, сключен между Министреството на труда и социалната политика, от една страна като възложител и Кооперация "Малина -Вършец 2003", гр. Вършец, от друга страна, като по време на тези междинни проверки провеждани по различно време представял документи с невярно съдържание и неистински такива –подробно изброени по-горе ,с които удостоверявал изпълнение по договора и с това причинил имотна вреда в големи размери-39 116.11лв. както следва: от една страна на Европейския съюз в размер на 14 999.81евро, равняваща се на 29 337.08 лева и представляваща 75 % финансиране по програма ФАР от Европейската комисия и от друга страна причинил имотна вреда на Българската държава /на Държабния бюджет на РБ/ в размер на 4 999.94 евро или 9 779.03 лева, предоставени от държавния бюджет и представляващи 25 % съфинансиране по програма ФАР- престъпление по чл.210, ал.1 ,т.3 и т.5 във връзка  чл.209, ал.1 и чл.26 ал.1  от НК .

        За извършеното от подсъдимия престъпление визирано по - горе съдът го призна за ВИНОВЕН и му определи съответно наказание при условията на чл.54 от НК –лишаване от свобода за срок от 1 /една / година .

         Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха чистото съдебно минало.

Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете особената упоритост при осъществяване на инкриминираното деяние, значителния размер на получената сума без правно основание, невъзстановяване на щетата до момента, изключително високата степен на обществена опасност на деянието.

Причини и условия, способствали извършването на горното престъпление се свеждат се до желанието за  облагодетелстване, без оглед на начина на осъществяване, както и явното пренебрежение към установения правов ред в обществото, включително и към тези които касаят фондове финансирани от ЕС, важно да се постигне лична изгода.

При определяне на наказанието, съдът взе предвид вида на наказанието, предвидено в текста на чл.210, ал.1,т.3 и т.5  ал.1 от НК, разпоредбите на общата част на същия закон касаещи материята, степента на обществената опасност на деянието, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства и съобразявайки разпоредбата на чл.54, ал.1 от НК съдът определи наказание от ЕДНА ГОДИНА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Съдът намери, че са налице предпоставките на разпоредбата на чл.66, ал.1 от НК, поради което ОТЛОЖИ изпълнението на така определеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

По обвинението за извършено престъпление от подсъдимия по чл.316 във връзка с чл.308 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК съдът счете същото за доказано по безспорен и категоричен начин.Както от представените по делото писмени доказателства,така и от показанията на разпитаните по ДП,както и в хода на съдебното следствие свидетели-  Л.А. и Л.К.- служители на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти» - гр.Монтана , подсъдимият за да удостовери изпълнението по отделните пунктове на договор от 30.11.2005 година, регистриран под № BG 2003/004-937.11.01- 3.020, за безвъзмездна помощ-Външни дейности на Европейската общност и BG2003/004-937.11.01 "Алтернативна заетост, сключен между Министерството на труда и социалната политика, от една страна като възложител и Кооперация "Малина -Вършец 2003", гр. Вършец, от друга страна,  по време на  междинни проверки провеждани по различно време представял документи с невярно съдържание и неистински такива –подробно изброени по-горе-  Акт, обр. 19 за извършени натурални видове строителни и монтажни работи към декември 2006 година, който не е подписан от изпълнителя Невелина Моновска, собственик на фирма «Радис «ЕООД гр.София, договор за СМР от 20.10.2006 година за изграждане на демонстрационен пунк, оферта за изпълнител № 4 за изграждане на демонстрационен пункт за производство на екопродукти, която не е подписана от изпълнителя Нивелина Моновска Трудов договор № 6/02.04.2007 година, сключен между В.П. -председател на Кооперация «Малина - Вършец-2003» гр.Вършец и Петър П. /трудов договор № 16/02.07.2006 година, сключен между В.П. като председател на Кооперация «Малина -Вършец-2003 « и Даниела П., договор за доставка на офис оборудване от 04.11, 2006г. с изпълнител ЕТ «Бинг -Борис Вангелов, която не е подписана за изпълнител от Борис Вангелов, а също така и от следните документи с невярно съдържание: фактура № 37/01.12.2007 година с доставчик фирма «Радис «ЕООД гр.София, договор за контрол и сертификация на биологично производство от 10.11.2006година с изпълнител КСИ « Интернешенъл Сервиз»АД гр.Пазарджик, протокол за доставка на сертификат за биологично производство от 06.12.2006 година с изпълнител КСИ «Интернешенъл Сервисиз «АД гр.Пазарджик и фактура № 65/06.12.2006 година с издател КСИ «Интернешенър сервиз « АД гр.Пазарджик ,с които удостоверявал изпълнение по договора.

От обективна страна деянието по чл.316 от НК се осъществява със самия акт на представяне на документа с невярно съдържание или неистински такъв . От субективна страна престъплението е извършено при условията на пряк умисъл по см. на чл. 11, ал. 2 НК, като подсъдимият е съзнавал всички фактически обстоятелства около неистинността на описаните документи и факта, че се ползува от тях съзнателно, и едновременно с това - в нарушение на закона.Безспорно установено от заключенията на изготвените графологични експертизи е,че представяните документи са с невярно съдържание и неистински такива.Представените трудови договори се явяват неистински официални документи ,тъй като са издадени от длъжностно лице в кръга на неговата компетентност в съответната форма,установена с нормативен акт.Те са неистински тъй като не са съставени и подписани от лицата,с които са сключени.Документите са употребени пред съответните длъжностни лица,изброени по-горе с цел установяване на обстоятелства ,доказващи изпълнение по договора.

      Съдът не споделя и тезата на защитата на подсъдимия, че инкриминираните документи са били представяни на служители на МТСП при междинните проверки и след като последните не са установили нередовности, не може да се обоснове наличието на умисъл от страна на П. за престъплението по чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 1 от НК. Формата на вината се извежда от фактите такива, каквито са по делото, а не от обясненията на подсъдимия. Според Реш. № 429/31.05.2005 г. на ВКС по н. д. № 904/2004 г., I н. о. : "Престъпният състав на чл. 316 НК е субсидиарен спрямо предходните състави на документните престъпления, защото изпълнителното деяние се изразява само в ползването на опорочения документ, доколкото той се представя, за да удостовери включените в него факти. Престъплението е резултатно. Престъпният му резултат се изразява в узнаването за документа от лицето, на което се представя".

 При определяне на наказанието, съдът взе предвид вида на наказанието, предвидено в текста на чл.316 във връзка с чл.308 ,  ал.1 от НК, разпоредбите на общата част на същия закон касаещи материята, степента на обществената опасност на деянието, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства и съобразявайки разпоредбата на чл.54, ал.1 от НК съдът определи наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Съдът намери, че са налице предпоставките на разпоредбата на чл.66, ал.1 от НК, поради което ОТЛОЖИ изпълнението на така определеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

Въпреки ,че  към момента на деянието разпоредбата на чл.78А от НК е предвиждала възможност за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за престъплението по чл.316 във връзка с чл.308 ал.1 от НК,съдът намира,че с оглед необходимостта от прилагане на чл.23 от НК и определяне на общо наказание за двете извършени деяния ,то прилагането на тази разпоредба би утежнило положението на подсъдимия. Предвид на това и с оглед  разпоредбата на чл.2,ал.2 от НК за прилагане на по-благоприятния закон,съдът не приложи  разпоредбата на чл.78А от НК и не освободи подсъдимия от наказателна отговорност.

Съдът приложи разпоредбата на чл.23 ал.1 от НК и определи едно общо наказание до размера на най-тежкото от тях ,а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,като на основание чл.66 ал.1 от НК отложи изпълнението на това наказание за изпитателен срок от три години.

При определяне вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че е съобразено с целите по чл. 36 НК и степента на обществена опасност на извършеното деяние и степента на обществена опасност на подсъдимия.

 

 ПО ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ

  

Приет е за съвместно разглеждане с наказателната отговорност граждански иск от Министерство на труда и социалната политика ,представлявано от инж.Тотю Младенов-министър – гр. София чрез повереник- Гергана Върбанова за сумата от 17  290,99 евро главница и 1 877,27 евро лихва,считано  от 28.02.2009год. до окончателното й изплащане,както и юрисконсултското възнаграждение. В гражданския иск е посочено ,че тази сума се явява като санкция за неизпълнението на условията по договора и се изразява във възстановяване на пълния размер на дълготрайни материални активи като например –товарен автомобил „Мерцедес-бенц”709 Д на стойност 8 000евро, хладилно ремарке на стойност 10745евро и разходи за СМР- демонстрационен пункт на стойност 3714,70евро ,от които не са признати и са приспаднати от балансовото плащане 1,01 евро или крайна цена 3 713,69евро  и газова печка на стойност 1500 евро.

Съдът намери така предявения граждански иск за неоснователен и недоказан в производството,поради което го отхвърли.

За да отхвърли предявения граждански иск съдът прие,че същият излиза извън рамките на обвинението като с него се претендира възстановяване на щети свързани със закупуването на дълготрайни материални активи ,които не са резултат от престъпното деяние.Така претендираната сума е с цел възстановяване на пълния размер на дълготрайни материални активи като например –товарен автомобил „Мерцедес-бенц”709 Д на стойност 8 000евро, хладилно ремарке на стойност 10745евро и разходи за СМР- демонстрационен пункт на стойност 3714,70евро ,от които не са признати и са приспаднати от балансовото плащане 1,01 евро или крайна цена 3 713,69евро  и газова печка на стойност 1500 евро,в каквато връзка доказателства не са събирани.Съдът установи,че така претендираната сума съществено се различава от установената по делото,както и не е уточнено каква част е предоставена от държавния бюджет и каква част са предоставени от ЕС.

 

На основание чл. 189, ал. 3 НПК, съдът:

ОСЪДИ подсъдимия  да заплати   по сметка на ВСС сумата – 869 /осемстотин шестдесет и девет/ лева деловодни разноски – изплатено възнаграждение на вещо лице и 5 / пет / лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

Предвид горните мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :