Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 23.04.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на20 април...…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година……....……….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря С.П.....….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….....АН дело 138 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 14/ 19.12.2011г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица на И.К.Я. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал И.К.Я., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Навежда още доводи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са опорочили цялото административно-наказателно производство. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. Пълномощникът му в хода на въззивното производство доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на пълномощника на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 11.10.2011г. около 09.00 часа в дома на жалбоподателя И.К.Я. се извършва нарочна полицейска проверка. В хода на последната /която касае друг повод/  е намерено неогнестрелно оръжие – газов пистолет Glas Magnum, кал.9 с № 62754. Наказаният не бил уведомил в срока по ЗОБВВПИ, че притежава такова оръжие с цел регистрация.         

         На 09.12.2011г.  свидетеля  П.Г. съставил акт за установяване на административно нарушение, като приел, че с бездействието си наказания е нарушил § 11 от ЗОБВВПИ. При предявяването на акта жалбоподателят не направил възражения. Не направил такива и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН.

         Въз основа на акта за установяване на административното нарушение, било издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на П.Г. – актосъставител и К.Р. – свидетел по съставянето на акта съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

         При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е основателна поради следните съображения:

         По направените процесуални възражения:

         Жалбоподателят лично и чрез пълномощникът си правят възражение, че в хода на производството са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които водят до незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление.

         При извършената служебна проверка за законосъобразност съдът констатира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са със самостоятелно отменително основание.

         В акта и наказателното постановление е отразено, че жалбоподателят е нарушил нормата на §11 от ЗОБВВПИ. Последната визира, че „Лицата, придобили неогнестрелни оръжия (газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула) до влизането в сила на закона, ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила. По делото няма никакви доказателства, от които да се установи кога наказаният е придобил това неогнестрелно оръжие преди влизането на закона в сила – 17.09.2010г.  или след това.  Нито в акта, нито в наказателното постановление, дори и в съдебно заседание при разпита на свидетеля Г. не се установява тази дата.

         От тук следва извода, че съдът е лишен от възможността да извърши контрол по законосъобразността на наказателното постановление. След като не е посочено кога е закупено оръжието, което е задължителен елемент от сочената като нарушена правна норма не става ясно дали правилно е вменена административно наказателната отговорност, по § 11 от ЗОБВВПИ или в конкретният случай става въпрос за нарушение на чл.54 от същият закон.

         Това навежда на извода, че липсва дата на извършване на нарушението, което е задължителен реквизит по чл.42 т.3 от ЗАНН и чл.57 т.5 от ЗАНН. Ако се приеме, че оръжието е закупено преди влизане в сила на закона, то датата на нарушението ще бъде след 17.09.2011г. Ако обаче в конкретният случай се касае до нарушение на чл.54 от ЗОБВВПИ, то срокът ще започне да се брои в 14 дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула за писмено уведомление на Началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.

         На практика не става ясно как и въз основа на какво е извършена квалификацията на нарушението, за което е вменена административно-наказателна отговорност на жалбоподателя.

         Предвид гореизложеното НП се явява незаконосъобразно и като такова следва да се отмени. 

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 14/ 19.12.2011г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица, с което на И.К.Я. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: