Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 05.04.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 20 март…....…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година……....……….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А...….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….......АН дело 73 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление НП-163 / 14.11.2011г. на Министъра на

земеделието и храните град София на П.Е.Г. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл.44 ал.2 във връзка с чл.41 ал.1 т.2 от ЗОЗЗ.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал П.Е.Г., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Навежда още доводи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са опорочили цялото административно-наказателно производство. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В хода на въззивното производство доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         С Удостоверение № 2094/20.09.1988г. на ОбНС град Берковица на И. Т. И. е предоставена нива, която може да се използва за отглеждане на селскостопански птици /арг.л.6 от делото/. Непосредствено след това на 21.09.1988г. на същото лице е издадено строително разрешение № 36 за строене на пилетарник /арг.л.5 от делото/.

         На 28.12.2007г. И. Т. И. и А. Д. И. продават на С. Б. Г. и П.Е.Г. при права по ½ ид.ч. следният недвижим имот – новообразуван имот № 201.003 по плана на новообразуваните имоти на местност „Раковица” в з-щето на град Берковица , с площ от 0.400дка, ведно с построена в този имот масивна стопанска сграда с РЗП от 326кв.м. Покупко – прожадбата на недвижимият имот е оформена с нотариален акт № …, том …, рег.№…, дело № .. от 2007г. /арг.л.4 от делото/. За имота има и издадена скица – арг.л.7 от делото.

         С акт за установяване на административно нарушение № 05/05.05.2011г. свидетелката Г.К.Т. – ст.експерт в ГД „АР” към ОДЗ-Монтана е установила, че жалбоподателят е извършил строителство на обект : масивна стопанска сграда” със застроена площ от 326кв.м. от имот № ….. по Кадастралната карта на землището на град Берковица върху 0.400дка, представляваща неполивна земеделска земя с 55 бонитетен бал, собственост на С. Б. Г. и П.Е.Г., без да е променено предназначението  на земята, съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи, с което П.Е.Г. е нарушил разпоредбата на чл.14 ал.1 и чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ и чл.3 ал.2 от ПП на ЗОЗЗ.

         Актът е връчен на същата дата на П.Г., жалбоподател в настоящето производство. Последният не е направил възражения. Не е направил такива и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН.

Административнонаказващият орган счел, че нарушението извършено от жалбоподателя е доказано по несъмнен начин и издал атакуваното наказателно постановление.

При извършване на цялостна проверка по законосъобразността на атакуваното наказателно постановление съдът установи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати множество съществени нарушения на процесуалните правила, като всяко едно от тях е със самостоятелно отменително основание.

На първо място, актът съставен на жалбоподателя П.Е.Г. е съставен на 05.05.2011г, като на същата дата му е връчен. Атакуваното наказателно постановление е издадено на 14.11.2011г. Съгласно разпоредбата на чл.34 ал.2 от ЗАНН Образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. От тук следва извода, че за административнонаказващият орган е преклудирана възможността на издаде наказателно постановление на 07.11.2011г./с оглед на това, че 06.11.2011г. е бил неработен ден/. Само на това основание издаденото НП се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

На следващо място, в атакуваното НП и АУАН не е посочено дата на извършване на нарушението. Това е задължителен реквизит съгласно разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН и чл.42 т.3 от ЗАНН. В обжалваното постановление е отразено единствено, че санкционирания „…е извършил строителство на обект:…”. Датата на извършването на нарушението е задължителен реквизит със особено значение. Въз основа на нея се контролират сроковете по чл.34 от ЗАНН.

Следва да бъде отчетено и обстоятелството, че масивната сграда по безспорен начин се установи в процеса, че е построена през 1988г. от трето лице, а е придобита от жалбоподателя на 28.12.2007г. От тук следва извода, че абсолютният давностен срок визиран в чл.34 от ЗАНН е изтекъл е не е следвало да бъде издавано атакуваното постановление от наказващият орган.

Мотивиран от горното съдът намира, че атакуваното НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено без да се произнася по въпроса има ли извършено нарушение от наказания, правилно ли е приложен материалния закон, правилно ли е определен размера на наложеното наказание.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № НП-163 / 14.11.2011г. на Министъра на земеделието и храните град София, с което на П.Е.Г. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл.44 ал.2 във връзка с чл.41 ал.1 т.2 от ЗОЗЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: