Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

Гр. Берковица 09.04.2012г..

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

         Берковският районен съд,  наказателна колегия-втори състав, в публичното заседание на първи март две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                          Председател : Юлита Г.

 

 

При участието на секретаря Т.Й., разгледа докладваното от Съдията НАХД № 21 по описа на Берковския районен съд за 2012г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба от М.И.Ц.  с ЕГН **********  в качеството му на управител на ЕТ”М.Ц.”  с ЕИК по БУЛСТАТ  821175996 и седалище   гр.Вършец,ул.”Васил Левски” №61 срещу НП №11886/18.04.2011г. издадено от Директора на ТД на НАП гр.Велико Търново, с което на жалбоподателя за нарушение чл.7 ал.1  във връзка с чл.3 ал.1 от Наредба №Н-18/06г. на МФ и на основание чл.185 ал.2  от ЗДДС е наложена имуществена санкция  в размер на 3000/три хиляди/лв.   Иска се отмяна на наказателното постановление. В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата и прави алтернативно искане за изменение на НП и налагане на административно наказание на основание чл.185 ал.1 ,изр. последно. .

Въззиваемата страна  изразява становище, че жалбата е неоснователна и моли за потвърждаване на наказателното постановление, като в писмено становище излага подробни доводи.

Актосъставителят поддържа констатациите в АУАН, като сочи, че нарушението е констатирано при извършване на  проверка в обекта.

Берковският районен съд, като прецени събраните доказателства, становищата на страните, намира за установено следното:

Жалбата е допустима като депозирана в законоустановения срок. Независимо от основанията, посочени в жалбата, съдът подложи на цялостна проверка обжалваното наказателно постановление, какъвто е обхватът на въззивната проверка, при което констатира следното:

В административнонаказателното производство  са допуснати съществени процесуални нарушения.

 АУАН е съставен в присъствие на нарушителя и му е надлежно връчен. Наказателното постановление е издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН от компетентния за това орган съобразно представените по делото заповед за оправомощаване №ЗЦУ 28/06.01.2010г. на изпълнителния директор на НАП. И в АУАН и в НП е описано нарушението .В НП е посочено,че нарушението е по чл.7 ал.1  във връзка с чл.3 ал.1 от Наредба №Н-18/06г. на МФ, посочената в АУАН нарушена  норма е само тази  на чл.7 ал.1 от същата наредба.

В НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства чл.3 задължава:  “Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.”,като чл.7 ал.1 от същата наредба им вменява и задължението да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) ФУ от датата на започване на дейността на обекта.

При извършената на 03.03.2011г. проверка в  обект: къща за гости „Елина”,находящ се в гр.Вършец,ул.”Васил Левски” №61  и обективирана в ПИП  сер.АА №0051947/03.03.2011г./л.11-13/ е установено,че:по време на извършена проверка в обекта  няма инсталиран ЕКАФП. Въз основа на тези проверки са издадени АУАН №0056037/15.03.2011г. и НП 11866/18.04.2011г.

Описаната фактическа обстановка се потвърждава и от разпитите в съд. заседание на актосъставителя и свидетелите,а не се оспорва и от процесуалния представител на жалбоподателя.

Нормата на чл.7 ал.1 от Наредба №Н-18 задължава да монтират  и въведат в експлоатация и използват регистрирани в компетентните ТД на НАП фискални устройства лицата по чл.3 от същата наредба:тези които извършват продажба на стоки или услуги.

Видно от показанията на актосъставителя към момента на проверката не е имало настанени гости  и от началото на годината до момента на проверката също не е имало гости.Установено е,че има направени резервации за периода от 03.03. до 05.03 2011год.

В конкретния случай, безспорно е препятствано правото на защита на нарушителя, доколкото в хода на издаването на акта се установи неспазване на императивните изисквания на нормите на чл. 42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от Закона за административните нарушение и наказания (ЗАНН), предвиждащи задължението за конкретно посочване датата и мястото, където е извършено нарушението, описание на нарушението, в частност на обстоятелствата, при които то е осъществено, а също и на доказателствата, които потвърждават административното нарушение. Липсата на коректна дата на извършване на нарушението, от една страна препятства преценката за спазване на давността по чл. 34 ал. 1 от ЗАНН, а от друга страна и преценката за съставомерността на деянието. Следва да се отбележи, че времето на нарушението е едно от абсолютно необходимите и задължителни елементи на самото нарушение с оглед неговата индивидуализация, което от своя страна е свързано и с правилното и адекватно упражняване правото на защита на нарушителя.  Те са едни  от задължителните реквизити както на акта, така и на наказателното постановление от формална страна, съгласно посочените разпоредби от ЗАНН и е недопустимо времето на нарушението да е различно от констатираното такова и това, за което нарушителят е наказан.В АУАН и в издаденото въз основа на него НП е посочено,че обекта е започнал дейност от 18.01.2011год. съгласно ДД по чл.61 от ЗМДТ .Видно обаче от тази ДД в нея са декларирани два обекта,находящи се на различни адреси-магазин за авточасти на ул.”Република” №4А и къща за гости  „Елина”,находящ се в гр.Вършец,ул.”Васил Левски” №61.От приложените по делото Удостоверение №150 за утвърдена категория,издадено от Община Вършец ,издадено на 16.05.2011год.  и Заповед №145 от 16.05.2011год.  се установява,че вторият обект къща за гости  „Елина”,находящ се в гр.Вършец,ул.”Васил Левски” №61 е започнал дейност след датата на извършване на проверката.В тази насока са и показанията на актосъставителя,че от началото на годината до датата на проверката не е имало настанени гости. Предвид на изложеното съдът намира,че не може по безспорен начин да се направи извод за извършване на стопанска дейност - продажби в обекта и реализиране на оборот.

Воден от гореизложените съображения и н. основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

          

                                     Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №11886/18.04.2011г. издадено от Директора на ТД на НАП гр.Велико Търново, с което на жалбоподателя  ЕТ”М.Ц.”  с ЕИК по БУЛСТАТ  821175996 и седалище   гр.Вършец,ул.”Васил Левски” №61 чрез представляващия го М.И.Ц.  с ЕГН **********  в качеството му на управител за нарушение чл.7 ал.1  във връзка с чл.3 ал.1 от Наредба №Н-18/06г. на МФ и на основание чл.185 ал.2  от ЗДДС е наложена имуществена санкция  в размер на 3000/три хиляди/лв  като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :