П Р О Т О К О Л

  гр. БЕРКОВИЦА, 14.06.2011 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……………….………………………в публично съдебно заседание на 14.06.2011 г…….….….в състав:

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КАЛИН Т.

 

 

при участието на секретаря П. И...…….…….…………………….

и прокурора……………………………….…….сложи за разглеждане Гр. дело..….256.... по описа за 2011……….………………..докладвано от съдията Т...….…….…………..……..………………………… на поименното повикване в……..…...09.55.……...…часа се явиха:

          ИЩЦИТЕ редовно призовани се представляват от тяхната майка и законен представител Н.З.С., която се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ редовно призован не се явява, вместо него се явява адв. Х., с п-но по делото.

ОЗД редовно призовани не изпращат представител.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ намира, че няма проц. пречки за разглеждане на делото в дн.с.з. и

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

          ДАВА ход на делото.

          ИЩЦАТА: Поддържам предявения иск. Няма да соча нови доказателства. Водя свидетел и държа на разпита му.

          АДВ. Х.: От името на доверителя ми оспорвам така предявения иск по отношение на претендирания размер. Няма да соча други доказателства. Тъй като посочената от доверителя ми свидетелка няма възможност да се яви в дн.с.з., поради което завявам, че се отказвам от разпита на посочената свидетелка. Няма да соча други доказателства.

Доверителя ми може да заплаща по отношение на по голямото дете издръжка в р-р на 70 лв. и за по малкото дете 60 лв., към предвидения минимум именно, поради обстоятелството, че същият работи на половин работен ден  и почти цялата му заплата ще отива за издръжката на децата. Той е млад и трудоспособен и може да работи и частно и да получава допълнителен доход, но по голям размер за издръжка ще го затрудни.

          ИЩЦАТА: Голямото дете е ученик и 70 лв. са недостатъчни. Аз също работя на 4 ч. работен ден. От него не сме получавали никакви доходи до момента след раздялата ни.

Съгласна съм на така предложените суми за издръжка по 70 лв. за голямото дете и по 60 лв. за малкото дете, считано от 13.12.2010 г. от датата на раздялата.

          АДВ. Х.: Доверителя ми след раздялата с ищцата е полагал грижи за децата си. Той  е правил всичко възможно да взема децата и да се грижи за тях. Макар и да се затрудни значително доверителя ми, съгласни сме той да заплаща предложените по горе суми от датата на факт. раздяла.

 

 

 

                             С П О Г О Д И Л И    С Е :

 

 

ИЩЦА:                                             АДВ. Х.:

          (Н.З.)                                       (пълномощник)

 

 

 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че спогодбата между страните не противоречи на закона и на добрите нрави и защитава в максимална степен интересите на децата и размера на определената издръжка е в законоустановените граници, намира, че същата следва да се приеме и одобри, а производството по делото да се прекрати, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА спогодбата между Н.З.С. с ЕГН ********** ***, като майка и законна представителка на малолетните деца Кристияна Николаева Атанасова с ЕГН ********** и Александър Николаев А. с ЕГН **********, и Н.К.А. с ЕГН ********** ***, по силата на която Н.К.А. СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАЩА на малолетното дете Кристияна Николаева Атанасова по 70 лева месечна издръжка и на Александър Николаев А. по 60 лева месечна издръжка, чрез тяхна майка и законна представителка Н.З.С., считано от 13.12.2010 г., ведно със законоустановената лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане или до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката.

ОСЪЖДА Н.К.А. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по бюджета на съдебната власт държавна такса в размер 93, 60 лв., както и 5 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 256/2011г. по описа на БРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред МОС.

ПРОТОКОЛА приключи в 10.05 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: