Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 08.06.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,гражданска колегия в публично заседание на  01 юни………………………………………… през две хиляди и единадесета година….…….....……………………………в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 215  по описа за 2011г……………...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по иск за делба на наследствени недвижими  имоти  с правно основание чл.69 ЗН и се намира във фазата по допускане на делбата.

         Ищецът Х.М.Х. твърди, че заедно с ответника са наследници на Милотин Х.Т., починал на 12.11.2009 година и Русанка Крумова Тодорова, починала на 19.12.2009 г. Починалите са баща и майка на ищеца и ответника. В резултат на наследственото правоотношение той и ответника са съсобственици на недвижим имот: Парцел ХVІ, пл. № 45, в кв. 14 по плана на с. Черкоски, обл. Монтана, одобрен със заповед № 514/19992 г., целият с площ от около 1200 кв.м., при граници и съседи: парцел ХVІІ-44-на наследниците на Горан Т., парцел ІV-46-Атанас Якимов Кръстев, парцел ХV-48-на наследниците на Трифона Найденова Митова, парцел V-47-Васил Миланов Павлов и улица, ВЕДНО с построените в този имот двуетажна жилищна сграда, лятна кухня, два гаража и второстепенна сграда.  Твърди, че с ответника не могат доброволно да си поделят имотите, поради което моли съда, да допусне делба на процесния имот при права по закон.

         Ответникът М.М.Т. в срока по чл.131 от ГПК взема становище за допустимост и основателност на предявения иск. Моли съда, да постанови решение, с което допусне делба на имотите при права по 1/2 за всеки съделител.

         Доказателствата по делото са писмени. След преценката им поотделно и в съвкупност, съдът намери за установено от фактическа и правна страна следното :

         Установи се в производството и не се спори от съделителите, че  са наследници на Милотин Х.Т., починал на 12.11.2009 година и Русанка Крумова Тодорова, починала на 19.12.2009 г. Съделителите са единствени наследници, деца на починалите. Не се спори и обстоятелството, че приживе родителите им са били собственици на описания по – горе имот в с.Черкаски.

         Съгласно разпоредбите на закона всеки може да поиска делба на съсобствен недвижим имот. Целта на делбата е да се преустанови състоянието на съсобственост по отношение на конкретна вещ или имот, а всеки от съделителите да получи реален дял. В първата фаза от делбата съдът следва да прецени между кои страни, при какви права и по отношение на кои имоти следва да бъде допусната делба.

         В настоящото производство и двамата съделители твърдят, че съсобствеността помежду им е възникнала от наследяване, т.е. приложим закон е Закона за наследството. В производството не се спори, че родителите им са били собственици на имота, предмет на делбата. От представените по делото писмени доказателства и на основание чл.5 ЗН всеки от съделителите, като наследници първи ред на наследодателите Милотин и Русана Тодорови придобива право на собственост върху 1/2 идеална част от процесните недвижими имоти. Липсват законови забрани да бъде допусната делба на посочените по – горе имоти, поради което такава следва да бъде допусната при равни права между съделителите.

         Водим от гореизложените съображения, съдът:

Р  Е  Ш  И :

         ДОПУСКА ДЕЛБА между Х.М.Х. с ЕГН ********** *** и М.М.Т.  с ЕГН ********** *** по отношение на Парцел ХVІ, пл. № 45, в кв. 14 по плана на с. Черкоски, обл. Монтана, одобрен със заповед № 514/19992 г., целият с площ от около 1200 кв.м., при граници и съседи: парцел ХVІІ-44-на наследниците на Горан Т., парцел ІV-46-Атанас Якимов Кръстев, парцел ХV-48-на наследниците на Трифона Найденова Митова, парцел V-47-Васил Миланов Павлов и улица, ВЕДНО с построените в този имот двуетажна жилищна сграда, лятна кухня, два гаража и второстепенна сграда, при права на съделителите 1/2 за всеки от тях.

         Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :