Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 03.06.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 25 май………………………………………… през две хиляди и единадесета година………………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 910 по описа за 2010г…………..…………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Правното основание на предявения иск е  чл.128от КТ.

 

Ищецът С.Д.М. твърди в исковата си молба, че работел в ответното дружество до 26.10.2010 година като “електромонтьор”, когато със Заповед 12 от същата дата трудовото му правоотношение било прекратено на основание чл.327, т.2 КТ. Твърди, че не е ползвал 12 дни платен годишен отпуск за 2010 година, поради което му се дължи обезщетение в размер на 401.40 лева. Твърди още, че при прекратяване на трудовия му договор не му е заплатено и обезщетението по чл.221, ал.1 КТ в размер на 668.99 лева. Моли съда, да постанови решение, с което осъди ответното дружество да му заплати посочената сума, ведно със законната лихва от датата на завеждане на делото до окончателното й изплащане, като претендира и разноските в производството.

         В срока за отговор ответникът “Елснер София” ЕООД, не взема становище по предявения иск. Не изпраща и представител в насроченото открито съдебно заседание, макар да са му указани всички последици от това.

Доказателствата по делото са писмени. Прието е и заключение по назначена съдебно – икономическа експертиза. След преценка на доказателствата по делото, съдът приема за установено следното :

         Ищецът работел при ответника по трудов договор, който бил прекратен със Заповед 12/26.10.2010 година на основание чл.327, ал.1, т.2 КТ. Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, ищецът не успял да използва полагащият му се платен годишен отпуск в размер на 12 дни, а не му било изплатено и предвиденото в чл.224, ал.1 КТ обезщетение. При прекратяване на трудовия договор ответното дружество не заплатило и предвиденото в КТ за тези случаи обезщетение на основание чл.221, ал.1 КТ.

         От представената по делото съдебно – икономическа експертиза се установи, че действително на ищеца при прекратяване на трудовия договор не му е заплатено обезщетение за времето, което е следвало да полза като отпуск. Това обезщетение е предвидено в чл.224, ал.1 КТ и в конкретния случай възлиза на сума в размер на 325.84 лева. Именно в такъв размер предявеният на това основание иск следва да бъде уважен, а над него – отхвърлен като неоснователен.

         Законодателят е предвидил в нормата на чл.221, ал.1 КТ обезщетение за вредите, които ртаботникът или служителят понася при прекратяване на трудовото му правоотношение на основание чл.327, ал.1, т.2 КТ. Предпоставка за заплащане на такова обезщетение е самият факт на прекратяване на трудовия договор на това основание. Според заключението на вещото лице такова обезщетение е дължимо в размер на 529.24 лева, в какъвто размер следва да бъде уважен предявения иск.

При този изход на делото ответното дружество дължи на ищеца заплащане на направените от последния в производството разноски, а на БРС – направените деловодни разноски. Следва да заплати и дължимата ДТ за разглеждане на делото.

С тези мотиви, съдът

          

Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА „ЕЛСНЕР СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. Евлоги Георгиев № 62, ет.1, ап.4, ЕИК 130525204, представлявано от Хорст Дитер Шмидт ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.М. с ЕГН **********,*** СУМАТА 529.24 лева, представляваща обезщетение по чл.221, ал.1 КТ; 325.84 лева, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 16.12.2010 година до окончателното им изплащане, ОТХВЪРЛЯ предявените над уважения размер искове като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

 

ОСЪЖДА „ЕЛСНЕР СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. Евлоги Георгиев № 62, ет.1, ап.4, ЕИК 130525204, представлявано от Хорст Дитер Шмидт ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.М. с ЕГН **********,*** СУМАТА 50 лв. направени в производството разноски.

 

ОСЪЖДА „ЕЛСНЕР СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. Евлоги Георгиев № 62, ет.1, ап.4, ЕИК 130525204, представлявано от Хорст Дитер Шмидт да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер 100.00 лева, по сметка на БРС сумата от 60.00 лв., направени деловодни разноски както и 5.00 лева ДТ при служебно издаване на изпълнителен лист.

        

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :