МОТИВИ ПО НОХД № 325/11 г. ПО ОПИСА НА РС – Берковица

28.07.2011год.

 

С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимият В.А.А. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен с ЕГН ********** е обвинен  в   т о в а , че на 07.03.2011 година, в с. Лесковец като действал в условията на предварителен сговор с подсъдимия Й.Н.Г.,***, при условията на повторност, като случаят не е маловажен, отнел от владението на С.Ф.П. ***, следните вещи: един електромотор, 2 бр. пръскачки, едно медно котле, 100 м. телефонен кабел на стойност 444 лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да я присвоят –престъпление по  чл. 195, т. 1, т. 5 и 7 във вр. с чл. 194, ал.1, чл. 28, ал.1 от НК

Със същия Обвинителен акт подсъдимия Й.Н.Г. -роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин с основно образование, безработен, не е осъждан, ЕГН ********** е обвинен  в   т о в а, ч е на 07.03.2011 година, в с. Лесковец като действал в условията на предварителен сговор с подсъдимия В.А. ***, отнел от владението на С.Ф.П.,*** следните вещи: един електромотор, 2 бр. пръскачки, едно медно котле, 100 м. телефонен кабел на стойност 444 лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да я присвоят,поради което и на основание  чл. 195, т. 1, т. 5 във вр. с чл. 194, ал.1, от НК

Прокурорът поддържа обвинението във вида в който е предявено и пледира наказанието и на двамата подсъдими да се определи при условията на чл.54 от НК тъй като смята,че не са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства при които и най-лекото определено наказание ще се окаже несъразмерно тежко.С оглед обстоятелството,че производството е по реда на глава 27-чл.370 и сл. От НПК ,предлага определеното наказание на основание чл.58А от НК да се намали с 1/3.Следва да се приложи и разпоредбата на чл.66 от НК и за двамата подсъдими изпълнението на наказанието  да се отложи  за срок от три години.

Двамата подсъдими се признават за виновни, заявяват, че съжаляват за извършеното и че то няма да се повтаря. При условията на чл. 371, т. 2 НПК подсъдимите признаха изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дадоха съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

Защитника на подсъдимия Г.-адв.К. ,назначена за служебен защитник в съдебното производство изрази съгласие по смисъла на чл. 371, т. 2 НПК. Пледира за определяне на минимално наказание спрямо подсъдимия Г..

Защитника на подс. А.-адв.А.Христов,упълномощен лично от него дава съгласие по смисъла на чл.371,т2 от НПК и намира,че са налице условията за приложение на чл.66,ал.1 от НК и определеното на подсъдимия наказание да се отложи за изпитателен срок от три години.

Производството се разви при условията и реда на чл. 370, ал. 1 и сл. НПК – проведе се съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните, по направено искане от подсъдимите и техния защитник.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл. 373, ал. 1 вр. с чл. 283 НПК съдът ги прие, прочете и огласи, без да извършва разпит на подсъдимия, свидетелите и вещото лице.

 Съдът след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

Подсъдимият А. е роден на *** ***, живее в гр. Берковица. Осъждан е за престъпление от общ характер с една присъда, НОХД № 30113/2010 г. на РС-Монтана, за престъпление по чл. 195 от НК и му е наложено наказание "пробация".

Подсъдимият Г., е роден на *** ***. Живее в с. Слатина. Осъждан и реабилитиран по право.

На 07.03.2011 година двамата подсъдими се срещнали в село Лесковец и решили да извършат кражба от необитаеми къщи с цел намиране и предаване отпадъци на вторични суровини.

В същото село имал къща св. С.Ф.П.. Къщата била празна, защото собственикът живее в друго село. Двамата подсъдими знаели това и решили да влязат вътре. В изпълнение на намерението проникнали в имота и от там взели следните вещи: един електромотор, 2бр. пръскачки, едно медно котле, 100м. телефонен кабел. На следващия ден подсъдимите предали вещите в пункт за отпадъци на фирма "Метбол 2000" OOД, гр. Монтана /видно от приложената на лист 12 от делото изплащателна сметка/.

От заключението по назначената съдебно – оценъчна експертиза, е видно, че стойността на отнетите вещи възлиза на 444 лева.

При условията на чл. 373, ал. 3 НПК съдът приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителния акт, като се позовава на направеното самопризнание от подсъдимите и доказателствата от досъдебното производство, които го подкрепят.

Налице са условията на чл. 303, ал. 2 НПК и съдът намира, че обвинението е доказано по несъмнен начин.

 Съдът прие,че подс.Й.Н.Г. е осъществил от субективна и обективна страна състава на престъпление по смисъла на чл.195, ал. 1, т.5  вр. с чл. 194, ал. 1 от НК .

Подс.В.А.А. е осъществил състава на престъплението  по  чл. 195, ал.1 ,т.  5 и 7 във вр. с чл. 194, ал.1 и чл. 28 , ал.1 от НК.

От субективна страна е налице пряк умисъл – двамата подсъдими са съзнавали обществено опасния характер на деянието, предвиждали са настъпването на обществено опасните последици и са искали тяхното настъпване.

        Причините за извършване на деянието са неправилното отношение към чуждата собственост, желание за престъпно облагодетелстване, с цел набавяне на средства за препитание.

     За извършените от подсъдимите престъпления визирани по - горе съдът ги призна за ВИНОВНИ.

При обсъждане на въпросите по чл.301 НПК съдът констатира, че по отношение на подс.Г. не са налице условията на чл.55 от НК,а именно изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства  и определи на същия за извършеното от него престъпление по чл. чл.195, ал. 1, т. 5  вр. с чл. 194, ал. 1 от НК наказание при условията на чл.54,ал.1 и 2 от НК в размер на  ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА – редуцирано по чл. 58а, ал. 1 НК /в редакция след изменението с ДВ, бр. 26/2010 г. в сила от 10.04.2010 г. / до ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Съдът прецени,че не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК и отложи изпълнението на така определеното наказание за изпитателен срок от три години.

За извършеното от подс.А. престъпление по  чл. 195, ал.1 ,т.  5 и 7 във вр. с чл. 194, ал.1 и чл. 28 , ал.1, т.1 от НК , съдът го призна за ВИНОВЕН и му определи съответно наказание – ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА – редуцирано по чл. 58а, ал. 1 НК /в редакция след изменението с ДВ, бр. 26/2010 г. в сила от 10.04.2010 г. / до ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА/ осем месеца/.

Съдът прецени,че не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК и отложи изпълнението на така определеното наказание за изпитателен срок от три години.

При определяне видът и размерът на наказанието на двамата подсъдими за  извършеното от тях престъпление , съдът счита, че е съобразил всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация, като го определи при условията на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от НК, намалявайки го с една трета съгласно чл. 58а, ал. 1 от НК. Наказанието бе определено при условията на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от НК – при следните смекчаващи отговорността обстоятелства – признание на вината, изразено съжаление за извършеното и при отегчаващите такива – висока степен на обществена опасност на подсъдимите и на деянието им, която очевидно във времето е нараснала лавинообразно имайки предвид предходните осъждания и липсата на ефект от тях вземайки предвид наложените до настоящия момент  наказания , стойността на причинените щети и факта,че отнетите вещи не са възстановени. Съдът намери, че не са налице условията на чл. 55 НК, респ. липсват многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства и затова не приложи чл. 58а, ал. 4 от НК не извършвайки и сравнението, което налага тази разпоредба.

        Съдът прецени,че не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесния случай-размерът на наложеното наказание е осем месеца лишаване от свобода и съдът намира,че за постигане на целите ,визирани в чл.36 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия  се налага същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание.

При определяне вида и размера на наложеното наказание по отношение на двамата подсъдими, съдът намира, че е съобразено с целите по чл. 36 НК при отчитане разбира се изискванията на чл. 373, ал. 2 НПК и степента на обществена опасност на извършеното деяние и степента на обществена опасност на подсъдимите.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК, съдът:

ОСЪДИ двамата подсъдими да заплатят солидарно по сметка на ВСС сумите – 30 / тридесет/ лева деловодни разноски – изплатено възнаграждение на вещо лице и 5 / пет / лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

Предвид горните мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :