Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Берковица 29.07.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица…….……... наказателна колегия в публично

заседание на двадесет и първи юли..…………. ……………………………….

през две хиляди и десета година... …....………. ……………………в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

при секретаря Т. Й......................……. …. ……..………………и в присъствието на прокурора..…... …………………. ……....…..като разгледа докладваното от съдията Г....... …………………..…..…..………... АН дело 305 по описа за  2011г…..... ………………………………....и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

     С Наказателно постановление № 0066/13.05.2011г. на Директора на ОДБХ град Монтана на К.Г.А. ***  , с ЕГН **********  е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл. 48 ал. 1 от Закона за храните.

    Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останала К.А., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в нея.

     Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП - законосъобразно.

      Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

 Жалбата е допустима: подадена в срока по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

 Атакуваното Наказателно постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение от 23.03.2011г. и доклад от извършена инспекция от 23.03.2011г изложен в Констативен протокол, с който е констатирано, че при извършена проверка на 23.03.2011г. в фурна за хляб при РПК”Дружба” град Берковица, ул. ”Скобелев”№26   е установено, че К.Г.А. работи с непрезаверена лична здравна книжка. С това си деяние виновно е нарушил чл.2 ал. 1  и чл. 5 от Наредба № 15  от 27.06.2006год. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

         В жалбата си наказаният навежда доводи, че НП е издадено при допуснати процесуални нарушения. В съдебно заседание навежда доводи, че наказанието е силно завишено за такова нарушение.

         При извършената служебна проверка за законосъобразност съдът  установи в хода на производството,че са допуснати нарушения на процесуалните правила, които  са съществени и  водят до ограничаване на правата на наказания, а така също и до отмяна на атакуваното НП.

         На първо място, видно от санкционната част на атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя е вменена отговорност по чл.48,ал.1 от Закона за храните, за извършено нарушение по чл.2 ал. 1  и чл. 5 от Наредба № 15  от 27.06.2006год. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

     Съдът намира ,че неправилно е определена санкционната разпоредба  като такава по чл.48 ал.1 от ЗХ въз основа на която нарушителят е наказан.   Това  нарушение   а именно –неправилно определяне на административно- наказателната отговорност –като се определя наказание несъответсващо на извършеното  административно нарушение  ,според настоящия съд води да нарушаване правото на защита на жалбоподателя ,липса на яснота  въз основа на какво му е определено съответното наказание ,съответно в какво се изразява то и евентуално ангажиране от страна на същия на адекватната защита,след като е наясно с всички тези елементи,както на нарушението ,така и на наказанието.

     Цитираните в наказателното постановление подзаконови нормативни актове предвиждат задължение за този конкретен нарушител да преминава през предварителни периодични прегледи, задължение тези прегледи да бъдат регистрирани в лична здравна книжка и тази здравна книжка да бъде съхранявана в обекта, в който лицата работят. Чл. 23 от Закона за храните също предвижда, че всяко лице, което е заето в производството и търговия с храни, подлежи на предварителни и периодични медицински прегледи по установения за това ред.     За неизпълнението именно на това задължение чл. 45 от ЗХ, на основание на който текст е следвало да бъде санкциониран и А., предвижда наказание, на лице, което работи в нарушение на нормата на  чл. 23, ал. 1 от Закона за храните. От изложеното се налага извод, че на основание разпоредбата на чл. 45, може да бъде санкционирано само лице, което е допуснало нарушение на  чл. 23, ал. 1 от Закона за храните, а именно не е преминало през предварителни и периодични прегледи. Нормата на чл. 45 от Закона за храните (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г.) визира, че “който работи или допуска да работи лице, заето в производството и търговията с храни в нарушение на чл. 23, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв, а при повторно нарушение - с глоба от 1000 до 2500 лв”.

          На следващо място съдът констатира,че е налице несъотвествие при посочване датата на извършване на нарушението в АУАН и НП и в самото НП.Посочени са различни дати-23.03.2011год. ,23.04.2011год. и 29.04.2011год.,което препятства възможността да се установи кога точно е извършено нарушението.Допуснатото нарушение е съществено и също е основание за отмяна на издаденото НП.

       По своя характер това са съществени нарушения, тъй като ограничават правото на защита на наказаното лице, а също така била могли да доведат до различни констатации от тези, които са направени от наказващият орган относно това кой е нарушителят и извършил ли е твърдяното нарушение. Следователно, допуснатите нарушения са съществени и не могат да бъдат преодоляни по реда на чл.53 ал.2 от ЗАНН. Атакуваното наказателно постановление е издадено в нарушение на процесуалните правила, поради което следва да бъде отменено.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

         

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление №0066/13.05.2011г. на Директора на ОДБХ град Монтана ,с което на К.Г.А. ***  , с ЕГН **********  е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл. 48 ал. 1 от Закона за храните като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

                            

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: