Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Берковица,18.07.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-Берковица, II -ри наказателен състав в публично заседание на 24.06.2011 г. в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА  Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №282 по описа за 2011 г. на РС-Берковица, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление №1468/03.12.2010 г. на Началника на РУ”П”-Берковица на Е.П. *** и ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 100 лв., отнети са му 7 контролни точки, лишен е от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец на основание чл. 182 ал. 2 т. 4 ЗДвП и Наредба №I-1959 на МВР за нарушение на чл. 21 ал. 2 ЗДвП.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя, който в подадената жалба не излага доводи ,но моли съда да отмени изцяло наказателното постановление.В съдебно заседание редовно и своевременно призован,не се явява и не представя доказателства посредством които да обори доказателствената сила на АУАН и издаденото въз основа на него НП.

 Въззиваемата страна редовно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е ДОПУСТИМА като подадена от надлежна страна в преклузивния срок. Разгледана по същество, същата е ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

Установи се от събраните по делото писмени доказателства, че на дата 21.11.2010 г., в 13 часа 40 минути по път ІІ-81  на разклона за с.Комарево  с посока на движение  от  гр.Монтана за гр.София жалбоподателят  управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег.№ СА 1963 НС със скорост 105 км/час при ограничение на скоростта с пътен знак В-26 - 70 км/час , като скоростта е измерена, фиксирана с час и дата с техническо средство -  Радар TR-4D с № 258 и показана на водача .     Служителите на РУ на МВР са съставили на жалбоподателя акт за установяване на нарушение на разпоредба от Закона за движение по пътищата чл.21 ал.2 –управлява лек автомобил с превишена скорост 99км/ч  при ограничение  60 км/ч. с пътен знак В-26,като скоростта е фиксирана и показана на водача с апарат ТР-4D №258.

Акта за установяване на административно нарушение е връчен на  нарушителя , същият  го е подписал,като не е вписал възражения. Ако жалбоподателят действително не е бил съгласен с фактическите констатации в АУАН,е имал пълната възможност да депозира своите възражения  и в срока по чл.44,ал.1 от ЗАНН.

 Впоследствие жалбоподателят в жалбата е посочил единствено,че моли НП да бъде отменено . 

    На основание  така съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя е наложена  описаната по-горе административна санкция.

С атакуваното НП №1468/10  наказващият орган възприел изцяло отразената в акта фактическа обстановка и квалификация и наложил на жалбоподателя посочените по-горе наказания.

 Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства .

С атакуваното НП №1468/10 г. наказващият орган възприел изцяло отразената в акта фактическа обстановка и квалификация и наложил на жалбоподателя посочените по-горе наказания.

 Съдът приема, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 21 ал. 2 от ЗДвП, за което е ангажирана и неговата административно-наказателна отговорност. Законосъобразно наказващия орган е приел, че е налице извършено и доказано административно нарушение и то именно от Б. /същият не оспорва нарушението и авторството му /. Установени са елементите на състава на нарушението – управление на МПС извън населено място т. е., при максимално разрешена скорост от 70 км. ч., както и скоростта на автомобила управляван от жалбоподателя 105 км. ч. Същата е фиксирана с одобрено техническо средство, видно от приложената по делото разпечатка от техническото средство . Установен с категоричност е и авторът на нарушението .

От приложената справка от РУ на МВР – Берковица се установява по безспорен начин годността на техническото средство, с което е измерена скоростта на управлявания от жалбоподателя автомобил на дата 23.11.2010 г. в 13.40 часа, както и самата скорост, а именно 99 км/ч, засечена именно на посочената дата и час, съгласно  извлечението от паметта на апарата. В този смисъл са  показанията на свид.  И. които съдът кредитира. След анализ на събраните по делото доказателства съдът приема за установено по безспорен начин, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП. Фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото писмени доказателства /АУАН, справка за годността на техническо средство и извлечение от паметта на същото/, прочетени и приети по надлежния ред и гласни такива /показанията на свид.И., които съдът кредитира/. Жалбоподателят не е ангажирал доказателства, които да обосноват извода, че отразената в акта фактическа обстановка не отговаря на действителната.

Възраженията на жалбоподателя,посочени в жалбата са неоснователни, доколкото не са подкрепени с доказателства, а съдът няма основание да не дава вяра на разпитания свидетел.

Тъй като разпоредбата на чл. 182 ЗДвП беше изменена с ДВ, бр. 10/2011 г., в сила от 04.02.2011 г. и бяха премахнати кумулативно предвидените - отнемане на контролни точки и лишаване от право да управлява МПС, съдът намира, че следва да намери приложение чл. 2 ал. 2 НК – приложение на по-благоприятния закон.

В новата редакция на чл. 182 ал. 2 т. 4 ЗДвП, законодателят е предвидил само глоба в размер на 150 лв., поради което НП в частта по отнети 7 контролни точки и лишаването на жалбоподателката от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец следва да бъдат отменени. По отношение на наложената глоба, макар и в по-малък размер от предвидения с изменената разпоредба, съдът няма правомощия да увеличи същата и в тази част НП следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №1468/03.12.2010 г. на Началника на РУ”П”-Берковица ,с което на Е.П. *** и ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 100 лв., отнети са му 7 контролни точки, лишен е от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец на основание чл. 182 ал. 2 т. 4 ЗДвП и Наредба №I-1959 на МВР за нарушение на чл. 21 ал. 2 ЗДвП, като ОТМЕНЯ лишаването от право да управлява МПС за срок от 1 месец и отнетите 7 контролни точки и ПОТВЪРЖДАВА глобата в размер на 100 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Монтана.

                                                                                                                                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: