Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.Берковица, 22.07.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        

        РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и трети  юни през две хиляди и единадесета година в състав:

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: Юлита  Г.

 

При секретаря……Т.Й.…….., като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 270 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

     Обжалвано е НП № М-38-23/05.05.2011г. на Началник  Сектор Монтана при Регионална Дирекция за национален строителен контрол –Северозападен район , с което за нарушение по чл. 194 ал. 1 от ЗУТ и на основание чл. 232 ал. 5 т. 3 от ЗУТ на И.И.И. *** и ЕГН **********  е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 лв.

     Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателя, поради което го обжалва в срок. Същият го счита за незаконосъобразно и неправилно. В съдебно заседание чрез упълномощен адвокат доразвива доводите,изложени в жалбата за допуснати процесуални нарушения в производството по съставяне на АУАН и издаването на НП.Иска от съда да отмени НП изцяло.

    Ответникът по жалбата - РДНСК-гр. Монтана оспорват жалбата. Атакуваното НП било правилно и законосъобразно. Молят съда да го потвърди.

     Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

    Въз основа на изпълнителен лист,издаден от БРС ,по силата на който Вили Тодоров Стоянов и Борислава Г. Кръстева  са осъдени да прекратят нарушаването на правото на собственост на И.И.И. *** и с ЕГН **********  чрез премахване на незаконно построена в имота стълбищна клетка, е издадена заповед № РД -14-392/12.10.2007год. на Началник ДНСК за премахване на незаконнен строеж- „Пристройка за стълбище” към „Кафе-бар-1-ви етаж,жилище 2-ри и 3-ти етажи и стълби”в урегулиран поземлен имот УПИ V-821,кв.84,по плана на гр.Берковица с административен адрес ул.”Поручик Загорски” №2.Собственик на „Пристройка-кафе-бар,стълби и жилищна сграда” /общо три етажа/ ,построени в източната част откъм улица „Поручик Загорски” е Теодор Вилианов Ангелов по силата на НА №224,т.ІІ,дело №389/1996год.Строежът е извършен от Вилиан Тодоров Ангелов /сега вили Тодоров Ангелов/ в периода 1992-1995год. без строителни книжа и без учредено право на строеж в чужд имот ,собственост на И.И.И. в нарушение на разпоредбите на ЗУТ.

В конкретният случай е налице влязла в сила Заповед на ДНСК за премахване на незаконен строеж, изпълнен от  В.Ангелов. В срока за доброволно изпълнение  това не е било сторено .Поради това с Писмо  от Началник сектор-Монтана на РДНСК –Северозападен район,копие от което е изпратено до жалбоподателя ,е възложено принудително изпълнение на Заповед №РД-14-392/12.10.2007год. ,като е определено изпълнението да се извърши на 12.04.2011год. от 10,00часа.Премахването е възложено съгласно сключен договор на „КОМ-САТ” ООД в присъствието на служители на сектор-Монтана при РДНСК-Северозападен район и представители на Община –Берковица и със съдействието на ОД на МВР-Монтана.На определената дата видно от показанията на разпитаните по делото свидетели  не се е пристъпило към  принудително изпълнение на заповедта ,тъй като собственика на частта от жилищна сграда,в която е достъпа до таванското помещение- И.И.И. ,не позволил влизане и пристъпване към премахването.Височината на сградата не позволявало качването да се извърши със стълба,а премахването следвало да започне от покрива. Към принудително изпълнение на заповедтта за премахване на незаконния строеж се пристъпило на другия ден ,а на 19.04.2011год. незаконния строеж е бил разрушен.

   Същественото в административнонаказателното производство е да се установи има ли административно нарушение, извършено ли е то от лицето, посочено като нарушител и дали това лице го е извършило виновно. А за да бъде едно деяние административно нарушение, са необходими три предпоставки, съгласно нормата на чл. 6 от ЗАНН - това деяние да нарушава установения ред на държавно управление; да е извършено виновно и да е обявено за наказуемо с административно наказание. Липсата на която и да било от тези предпоставки, означава липса на административно нарушение, което би довело до отмяна на издаденото НП, като неправилно. Същевременно, следва да бъдат спазени и всички изисквания относно процедурата по съставяне на акта и издаване на наказателно постановление. Неспазването на съответните процесуални изисквания би довело до отмяна на НП, като незаконосъобразно.

     В тази насока и след извършена служебна проверка ,съдът установи, че в хода на установяване на настоящото нарушение и санкционирането на неговия извършител е нарушена императивната разпоредба на чл. 57,ал.1, т.5 от ЗАНН, в НП не е посочена дата на извършване на административното нарушение . В АУАН №М-41 е посочено , че административното нарушение е извършено от нарушителя на 12.04.2011год. , за която дата няма данни същият да е уведомяван за задължението му да осигури достъп .Установено по делото е ,че на тази дата  е осигурен достъп до парцела,в който е извършен строежа ,но  жалбоподателят е отказал да предаде ключовете от къщата,поради което не се е пристъпило към принудително премахване на незаконния строеж.  Съдът намира,че липсва описание на  нарушението, както и обстоятелствата при които е извършено.Нито в АУАН ,нито в издаденото въз основа на него НП не е посочено по какъв начин нарушителят не е осигурил свободен достъп до имота . Не е посочено също на кого не е осигурил необходимия достъп.В АУАН и НП е описана различна фактическа обстановка .В АУАН е посочено,че нарушителят не е осигурил достъп до УПИV-821,кв.84,по плана на гр.Берковица с административен адрес ул.”Поручик Загорски” №2,собственик на който е ,а видно от показанията на свидетелите е бил необходим достъп до таванските помещения,откъдето следвало да започне премахването.Посочените несъответствия и липсата на точно описание на извършеното нарушение създава неяснота относно правната квалификация на административното нарушение, което се твърди, че е извършил нарушителя. Допуснатите процесуални нарушения  са съществени, тъй като с тях се нарушава правото на защита на нарушителя да разбере административното нарушение, което се твърди, че е извършил и законната разпоредба, въз основа, на която му е наложено наказание. Безспорно е в случая че е налице противоречие между фактическото описание на твърдяното нарушение в АУАН и НП.

     Предвид горното, въззивната жалба се явява основателна и като такава същата следва да бъде уважена, а атакуваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Врачанският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ОТМЕНЯ  НП № М-38-23/05.05.2011г. на Началник  Сектор Монтана при Регионална Дирекция за национален строителен контрол –Северозападен район , с което за нарушение по чл. 194 ал. 1 от ЗУТ и на основание чл. 232 ал. 5 т. 3 от ЗУТ на И.И.И. *** и ЕГН **********  е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 лв. КАТО  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

           Решението подлежи на обжалване  пред Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото  изготвяне.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: