П Р О Т О К О Л

  гр. БЕРКОВИЦА, 04.01.2011 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……………….………………………в публично съдебно заседание на 04.01.2011 г…….….….в състав:

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КАЛИН ТОДОРОВ

 

 

при участието на секретаря П. И...…….…….…………………….

и прокурора……………………………….…….сложи за разглеждане Гр. дело..….344.... по описа за 2010……….………………..докладвано от съдията Тодоров..….…….…………..……..………………………… на поименното повикване в……..…...09.00.……...…часа се явиха:

          ИЩЦАТА редовно призована не се явява, вместо нея се явява адв. Х. ***, с п-но по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ редовно призован чрез назначеният му особен представител адв. Г.Г. *** не се явява, същият се представлява от адв. Г..   

ОЗД редовно призовани не изпащат представител.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ намира, че няма проц. пречки за разглеждане на делото в дн.с.з. и

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ход на делото.

АДВ. Х.: От името на доверителката ми поддържам изцяло исковата претенция. Няма да соча нови доказателства.

АДВ. Г.: Поддържам становището, изразено в отговора изцяло. Иска е допустим. Не възразявам срещу същия. Възразявам само срещу размера на претендираната издръжка.

СЪДЪТ приканва страните към постигане на спогодба.

          АДВ. Х.: Упълномощен съм да сключа спогодба за не по малко от 100 лв., тъй както минималния размер е ¼ от минималната работна заплата е 60 лв. Детето, за което претендираме издръжка е на 11 г. и учи редовно. Считам, че р-р от 100 лв., още повече, че нямаме данни, дали ответника няма други деца, които да издържа мисля, че не би го затруднило с оглед неговата възраст и способност да заплаща тази издръжка.

АДВ. Г.: С оглед факта, че нямаме данни за доходите и възможностите на задълженото да дава издръжка лице, по скоро бих предложил 80 лв. Не, че 100 лв. са много, но не знаем, дали този човек има възможност в момента и дали съжителства с някой друг или не.

АДВ. Х.: Моята доверителка е получава до сега от ответника с пощенски записи по 40 лв. месечна издръжка и не е имало проблем. Освен тази сума до настоящият момент детето не е получавало от ответника нито някакви суми, нито пък подаръци, дрехи, обувки, нито пък ответникът се интересува от детето. Имам договорка с моята доверителка за сключване за спогодба за 100 лв. месечна издръжка, но считам, че тя не би възразила и при 90 лв.

АДВ. Г.: По направеното предложение за 90 лв. считам, че въпреки че не са налице данни за доходите на представляваното от мен лице в качеството на ответник сумата е реалистична. Сумата е по близка до необходимата за издръжка на едно дете и съм склонен да се съглася при все, че не ми е известно доходите и възможностите му да дава такава. Проц. представител на ищцата заяви, че ответникът е изплащал редовно издръжката, постановена с преходно решение на БРС представено по делото дори и в по голям р-р от определения. Така че смятам, че у него към момента на изплащането е било налице възможност, да я дава. Безспорно са се завишили нуждите на детето с оглед израстването му, пък и закона дава възможност, ако евентуално представляваният от мен ответник е в невъзможност да изплаща сума от 90 лв., той отново да сезира съда и да докаже тази невъзможност и съда да се произнесе като промени същата. В тази в-ка съм склонен да се споразумеем на сумата от 90 лв. месечна издръжка, която считам, че е в духа в Закона за закрила на детето и СК и е в интерес на детето.

 

 

 

                   С П О Г О Д И Л И   С Е :

 

 

 

ИЩЕЦ:                                    ОТВЕТНИК:

       ( адв. Х.)                                    (адв. Г.)

 

 

 

 

 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че спогодбата между страните не противоречи на закона и на добрите нрави и защитава в максимална степен интересите на детето и размера на определената издръжка е в законоустановените граници, намира, че същата следва да се приеме и одобри, а производството по делото да се прекрати, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и одобрява спогодбата между П.К.Г. с ЕГН ********** ***, като майка и законна представителка на малолетното си дете КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН **********, родена на *** г., представлявана от адв. А.Х. ***, и И.О.Г. с ЕГН ********** ***, представляван от назначеният му особен представител адв. Г.Г. ***, по силата на която И.О.Г. се задължава да заплаща на малолетното си дете КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА, чрез нейната майка и законна представителка П.К.Г. вместо по 30 лв., по 90 (деветдесет) лв. месечна издръжка, считано от 02.06.2010 г., ведно със законоустановената лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане или до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, както и сумата 100 (сто) лева направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА И.О.Г. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Висш съдебен съвет държавна такса  върху увеличения размер на присъдената издръжка в размер 43, 20 лева, както и 5 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.О.Г. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Висш съдебен съвет сумата 100 (сто) лв., представляваща възнаграждението на назначения му особен представител адв. Г.Г. ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 344/2010 г. по описа на БРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ОС-Монтана.

ПРОТОКОЛА приключи в 9.20 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: