Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 14.01.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на дванадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:                               

 

                                                                   Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 613 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по предявен положителен установителен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за съществуване на вземане по договор за предоставяне на услуга.

В исковата молба и в допълнителната такава от 12.10.2010г. ищците „Макс Телеком” ООД, гр.София твърдят, че по силата на сключен Договор за предоставяне на услугата MaxDirect № 349 от 10.12.2008 год. са доставяли на ответника „Аитнет” ЕООД, гр.Монтана услуги срещу насрещното задължение на последния да заплаща тяхната цена. В изпълнение на цитирания договор в периода от 01.06.2009 год. до 01.08.2009 година са предоставяли на ответника дължимите по договора услуги, чиято стойност възлиза на 2 347 лева с вкл. ДДС на месец или на обща стойност за периода 4 694 лева, с вкл. ДДС, за което са издали съответно фактури с № 6000054376/01.06.2009 г. и № 6000056664/ 01.07.2009 г. Тъй като ответника не им е платил сумите по фактурите са отправили покана за доброволно изпълнение с обратна разписка до него с изх. № 1/29.10.2009 година, получена от ответника на 05.11.2009 год. При поредна покана за доброволно плащане, ответникът е изпратил до тях писмо от 22.03.2010 г., с което е признал задълженията си. На 06.07.2009 год. в „Макс Телеком” ООД е постъпила молба с изх. № 74/26.06.2009 год. от „Аитнет” ЕООД за прекратяване на договора, считано от 01.07.2009 година, поради „лошо качество на услугата”. Поддържат, че преди постъпване на писмото ответникът не ги е уведомявал за отстраняване на нередности по отношение на предоставяната услуга, не са постъпвали жалби и каквито и да са други оплаквания от него относно качеството на услугите. Предвид чл. 4.3.1. от Договора и посочените обстоятелства, са приели молбата на ответника за прекратяване на договора като едномесечно предизвестие по чл.4.3.1. и са се съгласили договорът да бъде прекратен, считано от 01.08.2009 година, от която дата са прекратили услугите на ответника и са спрели издаването на фактури за предоставени по договора услуги.

Поддържат също, че за събиране на вземането си „Макс Телеком” ООД са подали до БРС заявление за издаване на Заповед за изпълнение, въз основа на което е образувано ч.гр.д. № 472/ 2010 год. на Берковски районен съд, по което е издадена Заповед за изпълнение срещу длъжника „Аитнет” ЕООД. По делото е постъпило възражение от длъжника, че не дължи сумата по заповедта, поради което с разпореждане от 05.08.2010 год. съда им е указал да предявят иск за установяване на вземането си срещу длъжника и с настоящата молба предявяват такъв иск.

Твърдят също, че до датата на завеждане на настоящата искова молба ответното дружество не им е заплатило дължимата сума.

Молят съда, след като установи изложеното, да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника „Аитнет” ЕООД, гр.Монтана, че същият им дължи сума в размер 4 694 лева главница и 418, 37 лева лихва за периода 16.06.2009г. – 19.04.2010г., както и да осъди ответника да им заплати направените по делото ­деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Ответното дружество „Аитнет” ЕООД, гр.Монтана, редовно известено, в срока за отговор на исковата молба не взема становище по иска, не прави възражения, не посочва и не представя доказателства и не е поискало събирането на такива, както и не е направило искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Редовно призовано за съдебно заседание, не изпраща представител.

В съдебното заседание процесуалния представител на ищеца поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника по предявения иск – с определението от 16.12.2010г. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; от представените по делото писмени доказателства се установява вероятната основателност на предявения установителен иск.

Поради изложеното, съдът счита, че предявения установителен иск следва да се уважи като основателен, като съобразно с изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 ГПК ответниците се осъдят да заплатят на ищцовото дружество направените по делото разноски за държавна такса от 110 лева и за юрисконсултско възнаграждение от 100 лева.

Водим от горното, на основание чл.239, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „АИТНЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Монтана 3400, ул. „Св. П. Евтимий” № 44, вх. Б, ет. 2, ап. 5, ЕИК: 111577342, представлявано от управителя Виден Михайлов Пунов, че съществува вземането на „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1113, ул. „Акад. Методи Попов” № 24А, ет. 5, ЕИК: 121261531, представлявано от управителя Красимир Стойчев Стойчев, чрез юрисконсулт Лиляна Младенова И., по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена на 15.07.2010г. по ч. гр. д. № 472/2010 г. РС - Берковица, което вземане е за сумата 4 694 лв. главница, сумата 221, 21 лева лихва за периода 16.06.2009г. и сумата 197, 16 лева лихва за периода от 16.07.2009 г. до 19.04.2010г.

ОСЪЖДА „АИТНЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Монтана 3400, ул. „Св. П. Евтимий” № 44, вх. Б, ет. 2, ап. 5, ЕИК: 111577342, представлявано от управителя Виден Михайлов Пунов ДА ЗАПЛАТИ на „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1113, ул. „Акад. Методи Попов” № 24А, ет. 5, ЕИК: 121261531, представлявано от управителя Красимир Стойчев Стойчев, чрез юрисконсулт Лиляна Младенова И., сумата 110 (сто и десет) лева държавна такса и 100 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

Преписи от решението да се връчат на страните.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: