Мотиви към присъда по НОХД N 36/2011 по описа на БРС,  ІІ н. с.

 

Берковска районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу подсъдимия Н.И.К.  – роден на ***г***, живущ *** , български гражданин, българин, неженен, осъждан, с  основно образование, ЕГН ********** за  това,че за времето от  05.07.2010год. до 10.07.2010год.  в гр.Берковица,ул.”Александър Стамболийски” №1 при условията на опасен рецидив ,отнел от владението на Е.М.Г. *** движими вещи- една ръчна косачка с корда и СD радиокасетофон марка “ТСМ”,всичко  на обща  стойност 95,00лв.,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои-престъпление по чл.196,ал.1,т.1 във връзка с чл.194,ал.1, чл.29,ал.1,б.Б  от НК  .

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението със същата правна квалификация . По отношение на реализирането на наказателната отговорност се предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание лишаване от свобода към законоустановения минимум от две години, който се предвижда законодателно по съответната правна квалификация ,тъй като намира,че не са налице условията на чл. 55 от НК ,а именно многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства. Представителят на държавното обвинение намира ,че  наказанието следва да бъде изтърпяно ефективно.

 В настоящото производство не са били заявени претенции за участие на акцесорни страни – граждански ищци и частни обвинители, поради което в производството не участват допълнителни страни.

         Подсъдимият, в съдебно заседание се признава за виновен по повдигнатото обвинение,дава кратки обяснения като твърди,че поради употребата на алкохол е извършил деянието .

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по- отделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното:

        

          ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият Н.И.К. е роден на *** ***. Живее в с.Дългоделци, неженен, осъждан е многократно за извършени престъпления  против собствеността на различни срокове лишаване от свобода,голяма част от които е изтърпял ефективно.

Майката на свид.Е.М.Г. ***,където свидетелката съхранява и свои лични вещи.Преди години подс.К. живеел  на квартира срещу този дом и му било известно обстоятелството,че в къщата живее само една възрастна жена,която вечер остава сама.По тази причина решил,че може да извърши кражба от въпросната къща.В изпълнение на намерението си,една вечер за времето от 05 до 10.07.2010год. подсъдимият отишъл на набелязаното място.През недобре укрепен прозорец проникнал в избеното помещение на къщата,откъдето взел със себе си и изнесъл една ръчна косачка с корда и СD радиокасетофон марка “ТСМ”.Косачката продал на следващия ден на непознато лице,а касетофона оставил за себе си.След разкриване на деянието касетофонът е върнат на собственичката.

Така отнетите вещи съгласно заключението на вещото лице П.А.В. по извършената оценъчна експертиза по досъдебното производство възлизат на стойност 95 лева към момента на извършване на деянието.

         За да постанови присъдата си, съдът прие за безсъмнено установена именно така описаната фактическа обстановка.

         Гореописаната фактическа обстановка се установява от следните, събрани по делото доказателствени материали – от самопризнанието на подсъдимия К., направено на досъдебното производство и в съдебно заседание в подкрепа на което се явяват свидетелските показания на разпитаните на досъдебното производство  свидетели:Е.  М.Г. и И.  Г.И. ,а така също и в съдебно заседание.

 От наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по безсъмнен начин се установява осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството, като съдът намира, че доказателствената маса е непротиворечива по главния факт от предмета на доказването, поради което по принцип не се налага самостоятелен анализ на събраните доказателства.

Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели като обективни, логични, непротиворечиви и съответстващи помежду си и на останалия събран по делото доказателствен материал, включително и на самопризнанието на подсъдимия.

Съдът възприема заключението на вещото лице като компетентно изготвено, с необходимите професионални познания и опит в съответната област, а също така и неоспорено от страните.

        

          ОТ ПРАВНА СТРАНА

         При тази фактическа обстановка съдът е на становище, че с първото деяние  подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.196,ал.1,т.1 във връзка с чл.194 ал.1 вр. с чл.29, ал.1,б.Б от НК . 

        

          ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА

Подсъдимият на 05.07.2010год. в гр. Берковица , при условията на опасен рецидив е отнел чужди движими вещи на  стойност 95.00 лева , с намерение противозаконно да ги присвои.

С действията си подсъдимият К. е осъществил от обективна страна всички съставомерни признаци на престъпния състав “Кражба”, тъй като на инкриминираната дата с присвоително намерение е отнел вещи от владението на пострадалата /прекратил е фактическата власт упражнявана до момента от пострадалата и е установил своя фактическа власт/, като  радиокасетофона е върнат на собственичката след разкриване на деянието.

 

ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА

         Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вина пряк умисъл  като е съзнавал неговия общественоопасен характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е желаел настъпването им.

При индивидуализиране на наказанието на подсъдимия К. съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства изразеното критично отношение към стореното и семейната му  среда,ниската стойност на отнетото ,факта че част от вещите са върнати, а като отегчаващи отчете  проявеното от същия престъпно упорство,предвид обстоятелството, че се касае за  престъпление,извършено при условията на опасен рецидив .Като анализира тези индивидуализиращи отговорността обстоятелства, настоящият съдебен състав счете, че в конкретния казус наказанието на подсъдимия за деянието следва да бъде определено към  минималния размер на предвиденото наказание лишаване от свобода, като бъде отмерено в конкретен размер от две години лишаване от свобода, при което се явява наложено при условията на чл. 54 от НК .Според преценката на съда именно наложеното на подсъдимия К. наказание се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, поради което е справедливо и съответства на целите по чл. 36 от НК.  Видно от справката за съдимост на подсъдимия К. същият  е осъждан многократно ,като някои от наказанията са изтърпявани ефективно ,поради което настоящото деяние се явява извършено при условията на опасен рецидив , поради което  са налице пречки за приложението на чл. 66, ал. 1 от НК, поради което за постигане на възпитателните и възпиращите цели на наказателната репресия, визирани от законодателя в разпоредбата на чл. 36 от НК, подсъдимият  следва да изтърпи наложеното му наказание лишаване от свобода ефективно  и на основание чл.61,т.2 от ЗИНЗС при строг режим в   затвор .

Причините за извършване на престъплението са незачитане на личната собственост и установените правила и норми за нейното опазване, както и ниската правна култура, незачитане на установения правов ред в Републиката, на правата и интересите на другите граждани.

Мотиви – користни.

         С оглед изхода на делото и на основание чл. 189, ал. 3 от НПК в тежест на подсъдимия съдът  възложи направените по делото разноски в размер на 45 лева, за експертиза.

         По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: