Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 17.02.2011 г.

 

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав в публичното заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                           

                                                             Председател : Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №91 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

         С постановление  от 17.02.2011год. РП - Берковица е направила предложение на основание чл. 78а от НК обвиняемия  Г.А.П. ***  да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “глоба” за извършено от него престъпление по чл. 343 в, ал. 2  от НК, за това, че на 19.01.2011год. в с.Замфирово по ул.”Дамян Арсенов” с посока на движение към центъра на селото управлявал МПС- лек автомобил „Фиат Уно” с  рег.№М 1801 АХ,собственост на Кирил Георгиев Лазаров от гр.Монтана ,без да притежава СУ на МПС  и в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с НП №1676 от 23.04.2010год. на Началника на РУП-Монтана,влязло в законна сила .

РП – Берковица,редовно призовани се  представляват от районен прокуро-В.Ранова.

Обвиняемият на досъдебното производство се признава за виновен по обвинението и дава подробни обяснения .В съдебно заседание редовно призован ,  се явява  лично и заявява,че е съгласен с предложинието и се признава за виновен .

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, преценени поотделно и тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Обвиняемият е роден на ***г***. Живее в с.Замфирово,ул.”Фридрих Енгелс”№4, българин, български гражданин , неженен , неосъждан , безработен  и ЕГН: **********.Същият не е правоспособен водач на МПС и за нарушение по ЗДвП е наказван три пъти.

       С НП №1676/23.04.2010год. на Началника на РУП-Монтана му е наложено наказание глоба в размер на 100лв. за управление на МПС без да притежава СУ.НП е влязло в законна сила на 24.11.2010год.

           На 19.01.2011год. полицейските служители Филип Филипов и Борис Борисов посетили с.Замфирово по сигнал за извършено престъпление.Движейки се със служебния автомобил по ул.”Арсен Дамянов” в с.Замфирово те забелязали,че срещу тях се движи лек автомобил „Фиат Уно” с  рег.№М 1801 АХ . Непосредствено преди да се разминат,водачът спрял автомобил и се снишил и се скрил.Това възбудило подозренията на двамата полицаи и те спрели за проверка като отишли до автомобила на обвиняемия.При извършената проверка установили ,че автомобила се управлява от обв.П. и че същият не притежава СУ на МПС. Съставили му АУАН. 

      Това се установи от приложените по Незабавно производство № 42/2011 г. на РУП -Берковица доказателства, а така също и от признанията на обвиняемия на досъдебното производство.

Горната фактическа обстановка се установява безспорно и категорично от следните доказателствени материали:  показанията на разпитаните на незабавното производство свидетели: Филип Филипов и Борис Борисов , преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, както и от  приложените и приети писмени доказателства.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, разпитани в хода на проведеното Незабавно производство като обективни, логични, непротиворечиви и съответстващи по между си и на останалите възприети доказателства по отношение на предмета на доказване.

         При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че с деянието си обвиняемият е осъществил обективните и субективни признаци на престъплението по чл. 343 в, ал. 2 от НК, за това че на 19.01.2011год. в с.Замфирово по ул.”Дамян Арсенов” с посока на движение към центъра на селото управлявал МПС- лек автомобил „Фиат Уно” с  рег.№М 1801 АХ,собственост на Кирил Георгиев Лазаров от гр.Монтана ,без да притежава СУ на МПС  и в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с НП №1676 от 23.04.2010год. на Началника на РУП-Монтана,влязло в законна сила .

От субективна страна деянието е извършено с евентуален умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е допускал настъпването на общественоопасните му последици.

Съдът намира, че са налице условията  за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по-горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер, спрямо него до този момент не е прилаган този институт, от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

         Разпоредбата на чл. 78 а НК, към момента на извършване на деянието- 19.01.2011год.  след изменението на НК в сила от 28.05.2010год. , предвижда административно наказание глоба от 1000 до 5000 лева. В разглеждания случай следва да се приложи разпоредбата на чл.78а в редакцията и към момента на извършване на престъплението.

      С оглед гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба към минималния размер, предвиден в закона, а именно от 1000 лв.

         Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

         Разноски по делото не са направени.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

  

      ПРИЗНАВА обвиняемия  Г.А.П.  -   роден на ***г***,живущ ***, българин, български гражданин , неженен , неосъждан , безработен  и ЕГН: **********   за ВИНОВЕН в това, че на 19.01.2011год. в с.Замфирово по ул.”Дамян Арсенов” с посока на движение към центъра на селото управлявал МПС- лек автомобил „Фиат Уно” с  рег.№М 1801 АХ,собственост на Кирил Георгиев Лазаров от гр.Монтана ,без да притежава СУ на МПС  и в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с НП №1676 от 23.04.2010год. на Началника на РУП-Монтана,влязло в законна сила - престъпление по чл.343в ,ал.2 от НК.

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемия  Г.А.П.  -   роден на ***г***,живущ ***, българин, български гражданин , неженен , неосъждан , безработен  и ЕГН: **********   за налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК.

       НАЛАГА на Г.А.П.  -   роден на ***г***,живущ ***, българин, български гражданин , неженен , неосъждан , безработен  и ЕГН: ********** административно наказание по реда на чл.78А от НК ,ГЛОБА в размер на 1000,00/хиляда/  лева,платими в полза на държавата

ПРЕКРАТЯВА  Незабавно производство  № 42 /2011 г. по описа  на РУП - Берковица.

 

Решението подлежи на обжалване и протест   пред Окръжен съд Монтана   в 7  дневен срок от съобщението на страните.

                                           

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: