РЕШЕНИЕ

 

                             Гр. Берковица, 02.02.2011 година

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Районен съд Берковица, втори наказателен състав в публично заседание на 20 януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита  Г.

 

и при секретаря: Т.Й., като разгледа докладваното от съдията Г. АНД № 541 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Внесено е Постановление от 29.12.2010 г. по д.п. № 126/2010 г. на Берковска Районна Прокуратура /БРП/ с Предложение до РС-Берковица, подс.В.З.Д. *** с ЕГН **********, да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление по чл.354”а” ал.5 вр. ал.3 т.1 от НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС и да му се наложи административно  наказание по реда на чл.78”а” от НК.

Производството по делото е по реда на чл.375 чл.380 от НПК вр. с чл.78”а” от НК.

       Подс.В.З. на досъдебното производство не се признава за виновен по обвинението и не дава  обяснения за случая.В съдебно заседание се явява с упълномощен адвокат-адв.Калчева МАК,която навежда доводи за наличие на предпоставките  на чл.9,ал.2 от НК ,поради което моли подс.З. да бъде оправдан.

       Пред съда не се яви представител на БРП.

       Анализирайки събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

       На 27.05.2010 год. за времето от 16,40часа до 16,50часа в двора на РУ”Полиция”-Берковица е извършено претърсване в лек автомобил марка „Опел Астра” с ДК №М 25 11 АТ,собственост на подс.В.З.Д..При извършване на последното е намерена  и иззета 1 брой саморъчно направена цигара с общо тегло 0,35 грама- нетно тегло 0,130грама,което е отразено в Протокол за претърсване и изземване от 27.05.2010год.

       От заключението на назначена по делото физико-химична експертиза /ФХЕ/ се установява, че иззетата 1 брой саморъчно направена цигара със сухи листа от растения представлява марихуана с нетно тегло 0,130грама със съдържание на тетрахидроканабинол с концентрация 6% на стойност 0,78лева. Съгласно ЗКНВП, марихуаната е включена в Приложение № 1 към чл.3 ал.2 — растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях и са забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

       Съгласно заключението на съдебно-оценителната експертиза /СОЕ/ по делото, стойността на иззетото наркотично вещество – 0,130гр. Коноп /марихуана/ с активнодействащ компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ с концентрация 6% , по цени за пласмент на улицата, считано към датата на деянието – 27.05.2010 г., възлиза на сумата от 0.78 лв.

    Горната фактическа обстановка се установява от  събраните на досъдебното производство писмени и гласни доказателства, които съдът цени съгласно чл.378 ал.2 от НПК -  протокол за оглед на местопроизшествие с фото-албум, протокол за обиск и изземване, протокол за претърсване и изземване, протоколи за разпит на свидетели, протокол за разпит на обвиняем, ФХЕ, СОЕ, свидетелство за съдимост и др.

      Безспорно от обективна и субективна страна, подс. В.З.Д. е осъществил състава на чл. 354”а” ал.5 вр. ал.3 т.1 от НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС – на 27.05.2010 год. в гр.Берковица в лек автомобил „Опел Астра” с ДК №М 25 11 АТ-негова собственост без разрешение придобил и държал наркотични вещества в нарушение на разпоредбата на чл.30 от ЗКНВП- 1бр.саморъчно направена цигара с общо тегло 0,35гр. –нетно тегло 0,130гр. представляващо марихуана,съдържащо тетрахидроканабинол 6% на стоност 0,78лв. като горното вещество представлява високорисково наркотично вещество съгласно Приложение №1 към чл.3,ал.2 като случаят е маловажен

        Деянието е извършил умишлено с пряк умисъл.

        Подс.В.З.Д. е роден на ***г***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан и ЕГН **********.

        Съдът намира за основателно твърдението на защитника на подсъдимия,че деянието поради своята малозначителност  не е обществено опасно или неговата обществена опасност е явно незначителна,поради което е възможно приложението на чл.9,ал.2 от НК и оправдаване на подсъдимия.

        Съгласно текста на чл.9,ал.2 от НК не е престъпно деянието,което макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление,поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.Теорията и практиката са категорични,предвид анализа на тази норма,че приемането на едно деяние за малозначително,иначе казано-непрестъпно, е възможно да стане по линия на два варианта-липса на обществена опасност поради малозначителност на деянието, извеждане на обществена опасност на деянието,но с характеристиката на явна нейна незначителност.Във всеки от случаите обаче ,трябва да се изследват деянието и обществената опасност-два от признаците,правещи кое да е престъпление такова.При направен извод за малозначителност,се изключват обществената опасност и противоправността на деянието.

Съдът намира,че в конкретния случай е налице първата хипотеза на разпоредбата на чл.9,ал.2 от НК.Подсъдимият е млад човек,който подвластен на емоцията  се е снабдил с наркотично вещество,без да осъзнава вредните последици от употребата му.В случая става дума за лека дрога- коноп /марихуана.Става дума за пренебрежимо малкото количество от 0,35гр. И на нищожната стойност от 0,78лв.Става дума за ръчно свита цигара,държана от подсъдимия  в кората на шофьорската врата,под панела на бутоните за ел.стъклата,дадена на подсъдимия от едно от пътуващите в автомобила лица.Няма данни по делото подсъдимият да е участвал в схема за разпространение на наркотични вещества.Всички тези обстоятелства навеждат на извода за наркотична злоупотреба с инцидентен характер.липсват данни за пристрастяване към наркотични вещества и асоциални прояви,обусловени от употребата на наркотици.Тези данни дават основание да се направи извод,че деянието макар и формално да осъществява признаците от състава на престъплението по чл.354а,ал.5 от НК поради своята малозначителност не съставлява престъпление.

 Предвид гореизложените съображения  и на основание чл.378,ал.4 т.2 от НПК ,Районен съд - Берковица

                                

                                              Р  Е  Ш  И:

        

          ПРИЗНАВА   В.З.Д. - роден на ***г***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан и ЕГН **********. за НЕВИНОВЕН в това , че 27.05.2010 год. в гр.Берковица в лек автомобил „Опел Астра” с ДК №М 25 11 АТ-негова собственост без разрешение придобил и държал наркотични вещества в нарушение на разпоредбата на чл.30 от ЗКНВП- 1бр.саморъчно направена цигара с общо тегло 0,35гр. –нетно тегло 0,130гр. представляващо марихуана,съдържащо тетрахидроканабинол 6% на стоност 0,78лв. като горното вещество представлява високорисково наркотично вещество съгласно Приложение №1 към чл.3,ал.2 като случаят е маловажен,поради което го ОПРАВДАВА за извършено престъпление по чл.354”а” ал.5 вр. ал.3 т.1  от НК.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - Монтана в петнадесетдневен срок от съобщението на страните.                    

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :