Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Берковица, 22.02.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав, в публичното заседание на двадесет и седми  януари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                            

Председател: Юлита Г.

 

при секретаря Т. Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АН дело № 509 по описа за 2010г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба срещу наказателно постановление на Началника на РУП-Берковица и е с правно основание чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

С Наказателно постановление № 68КЗ от 10.09.2010г. Началникът на РУ „Полиция”, гр.Берковица е наложил административно наказание глоба в размер на 10 лева  на основание чл.183, ал.1, т.2 от ЗДП  на Т.П.Т. ***, за нарушение на чл.259, ал.1 от КЗ, изразяващо се в управление на МПС, без да представя при проверка застраховка ГО за 2010год.

Недоволен от наложените наказания е останал жалбоподателят Т.П.Т., който обжалва наказателното постановление в срок. В жалбата и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, навежда доводи за незаконосъобразност на наказателното постановление поради липсата на съставен акт за установяване на административно нарушение, липсата на задължителни реквизити в наказателното постановление и мотиви на същото по отношение на доказателствата и наложеното наказание. Поддържа, че е допуснато грубо и съществено нарушение на процесуалните правила на ЗАНН, изискващи при съставянето на акта и НП да се индивидуализира нарушението. Твърди, че не е извършил административното нарушение, за което е наказан, и че не му е връчван препис от акта за нарушение с този номер. Поддържа също, че за да бъде наказан съгласно чл.183,ал.1,т.2 от ЗДП жалбоподателят следва да е извършил нарушение на чл.100,ал.3 от ЗДП,каквото в случая не е посочено. Моли съда, да отмени наказателното постановление.

Въззиваемата страна РУП, гр.Берковица не изпраща представител в съдебното заседание.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства и посочените от жалбоподателя основания, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице имащо правен интерес от обжалване и като такава е процесуално допустима, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи, че на 01.06.2010г. около 12,50 часа Т.П.Т. ***  и с ЕГН ********** управлявал по път ІІ-81 в района на КПП „Чапраза” с посока на движение гр.София-гр.Монтана лек автомобил “Ауди” А6 с номер на рама №AUZZZ4AZSN106098 . При извършена проверка от служители на РУП, гр.Берковица се установило, че водачът не представя застраховка ГО за 2010год. В резултат на констатираното нарушение на чл.259 ал.1 от КЗ  полицай Т.Г. на място съставил акт на нарушителя в негово присъствие и в присъствието на свидетеля Г.В.. Въз основа на съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление.

        При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

        С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева на основание чл. 183 ал. 1,т.2  от ЗДП, за това, че на 0106.2010г, като водач на МПС при извършена проверка не е представил „Гражданска отговорност” на автомобилистите . Административнонаказващият орган е приел, че с действието си жалбоподателят е нарушил чл. 259 ал. 1 т. 1 от КЗ. Тази норма визира, че договор за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което: притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение. Безспорно е установено от писмените доказателства, в това число и свидетелските показания на Г.В. и Т.Г., че управлявания от жалбоподателя автомобил не е бил регистриран на територията на РБ и се е движел без регистрационни табели и без транзитни номера. Т.е. водачът изобщо не е имал сключена застраховка ГО за автомобила,който управлява.

    В обстоятелствената част на НП е посочено, че жалбоподателя „…не представя „ГО”…”. Разпоредбата, по която следва да бъде санкциониран е по чл. 315 ал. 1 т. 1 от КЗ, която предвижда наказание при липса на застраховка /да не е сключена такава/. Налице е несъставомерност между соченото за нарушение и санкционната норма,тъй като за нарушена е посочена разпоредба от КЗ,а водачът е санкциониран на основание разпоредба от ЗДП.

     Съдът като има предвид събраните по делото доказателства – писмени и гласни, установява, че действително извършеното административно нарушение от Т. на 01.06.2010 г. е било това по чл. 259, ал. 1 КЗ  и  е следвало да се санкционира по чл. чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ ,а не по чл.183, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, по силата на който се санкционират съвсем други субекти - лицето, което не е изпълнило задължението си да носи и представи  задължителни за водача документи .

         Само на тези основания съдът намира, че атакуваното НП е незаконосъобразно и следва да се отмени без да се обсъжда въпроса има ли извършено виновно деяние от жалбоподателя, което по смисъла на чл. 6 от ЗАНН да съставлява нарушение,  както и следва ли да понесе административнонаказателна отговорност.         

    Предвид всичко гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна и издаденото наказателно постановление, следва да се отмени изцяло, като незаконосъобразно.

 

На основание горното, съдът

        

                                               Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №68КЗ от 10.09.2010г. на  Началника на РУ „Полиция”, гр.Берковица, с което на Т.П.Т. ***  и с ЕГН **********  е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10 / десет / лева на основание чл.183, ал. 1, т. 2 от ЗДП за нарушение на чл.259,ал.1 от КЗ.

         Решението може да се обжалва пред АС – Монтана в 14 / четиринадесет / дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено .

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: