МОТИВИ   по  НОХД 152/2011год.

    18.04.2011год.        

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимия Т.Н.Е.- роден на ***г***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, женен, осъждан, безработен , с основно  образование    и  ЕГН **********    за  ВИНОВЕН  в това,че на 01.10.2010год. в района на „Конна база” в землището на гр.Берковица, по път ІІ-81 с посока на движение гр.Берковица към гр.София  управлявал лек автомобил „Опел Вектра” с ДК № Вр 49-57 АТ , собственост на Владислав Цветанов Иванов от гр.Враца, без да притежава свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наложеното му наказание с НП № 1390 /16.10.2009 год. на Началника на РУ на „П” -гр.Берковица за същото деяние  ,връчено  и влязло в законна сила на 18.12.2009год.  - престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

      Прокурорът поддържа обвинението така,както е предявено,навежда доводи че деянието е безспорно установено и  доказано и моли съда за осъдителна присъда, като навежда доводи, че следва да се наложи наказание като се приложи разпоредбата на чл.54 от НК и наказанието се изтърпи ефективно ,тъй като са налице законни пречки за приложението на  чл.66 от НК  .

       Подсъдимият редовно призоваван ,се явява лично. Признава се за виновен и   дава кратки обяснения.

        Доказателствата по делото са писмени и гласни .

      Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      Подсъдимият Е. ***,живущ ***.Осъждан е за умишлени престъпления от общ характер , като последно е осъден  с влязла в законна сила присъда по НОХД №409/2006год. на РС-Лом ,в сила от 17.01.2008год. за извършено престъпление по чл.154 от НК на една година лишаване от свобода,изпълнението на което е отложено за срок от три години.        Подсъдимият към  момента на деянието  не е правоспособен водач на МПС.Бил е правоспособен водач на МПС с категория „В” и се е водел на отчет в КАТ-Монтана,но същото е иззето със ЗППАМ №469/05.03.2004год. на основание чл.171 т.1б.”б” от ЗДвП и не е възстановил правата си на водач.За управление на МПС без свидетелство за правоуправление му е съставен АУАН и с  НП №1390 от 16.10.2009год. на Началника на РУП -гр.Берковица  е наказан по административен ред за същото нарушение,връчено на 11.12.2009год.,не е обжалвано и е влязло в законна сила  .Въпреки това подсъдимият е продължил да управлява МПС и на 01.10.2010год.  е извършил деянието.

          На 01.10.2010год. при управление на лек  автомобил „Опел Вектра” с ДК № Вр 4957 АТ,собственост на  Владислав Цветанов Иванов от гр.Враца по път ІІ-81 в района на „Конна база” в землището на гр.Берковица, по път ІІ-81 с посока на движение гр.Берковица към гр.София е спрян от служители на при РУП-Берковица  за извършване на рутинна проверка. При проверката подсъдимият не представил свидетелство за управление на МПС.Установено,че същият не е правоспособен водач  и е наказан  по административен ред с НП на РУП- Берковица ,влязло в законна сила .

      Гореизложената фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия, свидетелските показания на свид.Т.Г. и П.П., на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства.  

            При така установената фактическа обстановка по делото съдът намира,че подс.Т.Н.Е. *** е осъществил  от субективна и обективна страна състава на чл.343в ал.2  от НК

      Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред, в частност към правилата за движение и упорито повторение на едно и също нарушение.

       Предвид гореизложеното съдът призна подс. Т.Н.Е.      за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение и наложи съответното наказание от 7 /седем / месеца лишаване от свобода.  

     При определяне на  вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация. Смекчаващо вината обстоятелство е единствено признанието на вината и съдействие за разкриване на истината чрез дадените обяснения.Доказателства за други причини,водещи до смекчаване на вината в хода на съдебното производство не са представяни,въпреки наведените доводи за спешно наложило се пътуване до гр.София и липса на друг правоспособен водач на МПС.Не са представени доказателства нито за тежко материално и семейно положение.Отегчаващи вината обстоятелства са упорито повторение на едно и също нарушение и множество наложени наказания по ЗДвП ,както и наличието на предишни осъждания.Предвид характеристичните данни на подсъдимия и наличието на предходни осъждания, съдът прецени и определи наказанието на  подс.Е.  наказание при условията на чл.54 от НК  и при превес на отегчаващи вината обстоятелства като го осъди на 7 /седем/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” .

    С оглед личността  на подсъдимия  и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че за постигане целите на чл.36 от НК и преди всичко за поправяне и превъзпитание на подсъдимия  е наложително ефективно изтърпяване на наложеното му наказание и с оглед на това ,че са налице законни пречки за приложението на чл.66,ал.1 от НК- към момента на извършване на престъплението подсъдимият е осъждан и деянието е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане. 

     В настоящия казус са налице материално-правните предпоставки на чл. 68, ал. 1 от НК, тъй като с влязла в законна сила на 17.01.2008 година присъда по НОХД №409/2006 г. на РС гр.Лом, подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 154 от НК, за което му е било наложено общо наказание от 1 /една/ година лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с  изпитателен срок от 3 години на основание чл. 66 ал. 1 от НК, считано от влизане в законна сила на присъдата, а именно на 17.01.2008 г. Именно в този изпитателен срок подсъдимият е извършил настоящото деяние.Предвид на това съдът приведе в изпълнение посочената по-горе присъда.

             С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,наказанието да въздейства поправително,възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.

       Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: