Мотиви към присъда по НОХД N 121/2011 по описа на БРС,  ІІ н. с.

 

Берковска районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу подсъдимия Г.А.А.-род. на *** ***, живущ ***, българин ,български гражданин, неженен, средно образование, безработен,осъждан, ЕГН ********** / в настоящия момент в Затвора-Враца / за това ,че на че на 04/05.01.2011г. в гр. Вършец, при условията  на опасен рецидив  разрушил прегради,здраво направени за защита на имот и отнел от владението на Х.Г.В. *** пластмасов бидон с вместимост от 40 литра на стойност 6 лв.,130 литра червено наливно домашно вино на стойност 273лева,8 бутилки вино с вместимост на всяка една от по 2 литра на стойност 33,60лв.,три буркана домашна туршия на стойност 4,20лв.,един буркан с кисели краставички на стойност 1,20лв.,всичко на обща стойност 318лева,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои –престъпление по  чл.196,ал.1,т.2 във връзка с чл.195 ал.1 т.3  във връзка с чл.194,ал.1,във връзка с   чл.29,ал.1,б.Б  от НК  .

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението със същата правна квалификация . По отношение на реализирането на наказателната отговорност се предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание лишаване от свобода под законоустановения минимум от три години, който се предвижда законодателно по съответната правна квалификация ,тъй като намира,че  са налице условията на чл. 55 от НК ,а именно многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства- изключително ниската стойност на отнетото,тежкото му семейно положение,признание на вината и оказаното съдействие за разкриване на обективната истина,разкаяние за извършеното и обстоятелството че е извършил деянието след употреба на алкохол. Представителят на държавното обвинение намира ,че  наказанието следва да бъде изтърпяно ефективно.

 В настоящото производство не са били заявени претенции за участие на акцесорни страни – граждански ищци и частни обвинители, поради което в производството не участват допълнителни страни.

         Подсъдимият в  съдебно заседание се явява лично и с назначения му на досъдебното производство защитник –адв.А.К. ***.Признава се за  виновен.Производството се разви при условията и по реда на глава 27,чл.370 и следващите от НПК по искане ,направено от подсъдимия и неговия защитник.

      При условията на чл.371 т.2 от НПК подсъдимият призна изцяло фактите ,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и даде съгласие да не се събират доказателства за тези факти.Защитника на подс.А. пледира за приложение на чл.55 от НК и  налагане на съответно наказание в размер  под законоустановения минимум от  три години.

          Доказателствата по делото са писмени и гласни.На основание чл.373 ал.1 във връзка с чл.283 от НПК съдът прие,прочете и огласи,без да извършва разпит на подсъдимия и свидетелите.

         

 

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по- отделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното:

        

          ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият Г.А.А. е роден  на *** ***, живущ ***, българин ,български гражданин, неженен, средно образование, безработен, осъждан е многократно за извършени престъпления  против собствеността на различни срокове лишаване от свобода,голяма част от които е изтърпял ефективно.

През м.януари 2011год. св.К.И. *** приютил в дома си в гр.Вършец на ул.”Д-р Константин Пеев” подс.Г.А..Това той сторил поради обстоятелството ,че подс.А. се скарал с майка си и напуснал семейното жилище.

Около 22,30часа на 04.01.2011год. подс.А. излязъл от дома на свид.И. с брадва в ръка и обяснил на собственика на жилището,че отива за дърва.Веднага след като излязъл,подсъдимият отишъл на ул.”Серафим Г.”*** и влязъл в дом №19,собственост на св.Х.Г.в..Жилището не се обитавало постоянно от собственика му и това обстоятелство било известно на подсъдимия.Поради това той влязъл в мазето на жилището като разбил катинара на входната му врата.От помещението той изнесъл пластмасов бидон с вместимост 40л.,130 л. червено домашно вино,8 бутилки вино с вместимост на всяка от тях по 2 литра,3 бурката домашна туршия,1 буркан с кисели краставички.Същата нощ се върнал в дома на свид.И. и занесъл всичко там.

На 06.01.2011год. една част от отнетото е върнато от подс.А. на собственика ,което е видно от приложения по делото Протокол за доброволно предаване.

Съгласно заключението на вещото лице по изготвената съдебно-оценъчна експертиза стойността на отнетото от подс.А. възлиза на 318,00лв.

         За да постанови присъдата си, съдът прие за безсъмнено установена именно така описаната фактическа обстановка.

         Гореописаната фактическа обстановка се установява от следните, събрани по делото доказателствени материали – от самопризнанието на подсъдимия А., направено на досъдебното производство и в съдебно заседание в подкрепа на което се явяват свидетелските показания на разпитаните на досъдебното производство  свидетели:Хр.В. и К.И.,приобщени към доказателствата по делото..

 От наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по безсъмнен начин се установява осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството, като съдът намира, че доказателствената маса е непротиворечива по главния факт от предмета на доказването, поради което по принцип не се налага самостоятелен анализ на събраните доказателства.

Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели като обективни, логични, непротиворечиви и съответстващи помежду си и на останалия събран по делото доказателствен материал, включително и на самопризнанието на подсъдимия.

          ОТ ПРАВНА СТРАНА

         При тази фактическа обстановка съдът е на становище, че с  деянието си  подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.196,ал.1,т.2 във връзка с чл.195 ал.1 т.3 във вр.  с чл.194 ал.1 вр. с чл.29, ал.1,б.Б от НК . 

        

          ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА

Подсъдимият на 04.01.2011год. в гр.Вършец , при условията на опасен рецидив е отнел чужди движими вещи  на  стойност 318.00 лева , с намерение противозаконно да ги присвои.

С действията си подсъдимият А. е осъществил от обективна страна всички съставомерни признаци на престъпния състав “Кражба”, тъй като на инкриминираната дата с присвоително намерение е отнел вещи от владението на пострадалия /прекратил е фактическата власт упражнявана до момента от пострадалият и е установил своя фактическа власт/.

 

ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА

         Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вина пряк умисъл  като е съзнавал неговия общественоопасен характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е желаел настъпването им.

При индивидуализиране на наказанието на подсъдимия А. съдът отчете ,че са налице изключителни и многобройно смекчаващи вината обстоятелства,а именно- критичното отношение към стореното и изразено съжаление, семейната му  среда,изключително лоши взаимоотношения с родителите , върнато е част от отнетото ,съдействие за разкриване на обективната истина, факта че деянието е извършено в нетрезво състояние ,а като отегчаващи отчете  проявеното от същия престъпно упорство,предвид обстоятелството, че се касае за  престъпление,извършено при условията на опасен рецидив .Като анализира тези индивидуализиращи отговорността обстоятелства, настоящият съдебен състав счете, че в конкретния казус наказанието на подсъдимия за деянието следва да бъде определено под  минималния размер на предвиденото наказание лишаване от свобода, като бъде отмерено в конкретен размер от  10 /десет/ месеца лишаване от свобода, при което се явява наложено при условията на чл. 55,ал.1,т.1  от НК .Според преценката на съда именно наложеното на подсъдимия А. наказание се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, поради което е справедливо и съответства на целите по чл. 36 от НК.  Видно от справката за съдимост на подсъдимия А. същият  е осъждан многократно ,като някои от наказанията са изтърпявани ефективно ,поради което настоящото деяние се явява извършено при условията на опасен рецидив , поради което  са налице пречки за приложението на чл. 66, ал. 1 от НК, поради което за постигане на възпитателните и възпиращите цели на наказателната репресия, визирани от законодателя в разпоредбата на чл. 36 от НК, подсъдимият  следва да изтърпи наложеното му наказание лишаване от свобода ефективно  и на основание чл.61,т.2 от ЗИНЗС при „строг” режим в   затвор .

На основание чл.59,ал.1 от НК съдът приспадна времето ,през което по отношение на подсъдимия е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по настоящето дело.

Причините за извършване на престъплението са незачитане на личната собственост и установените правила и норми за нейното опазване, както и ниската правна култура, незачитане на установения правов ред в Републиката, на правата и интересите на другите граждани.

На основание чл.189,ал.3 от НПК съдът осъди подсъдимия да заплати направените разноски по делото в размер на 56лв.,както и 5 лв.ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Мотиви – користни.

                   По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: