МОТИВИ:                                                                 НОХД  43/2011Г.

                                                                                       02.05.2011год.

 

         С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимия В.П.В. - роден на ***г*** , живущ *** ,  българин, български гражданин, с начално образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН ********** е обвинен в това, че  на  11.10.2010 година в с.Замфирово, област Монтана, община Берковица при условията на продължавано престъпление и разрушавайки прегради, здраво направени за защита на имот отнел чужди движими вещи както следва: от владението на В. николов В. *** медна пръскачка и 30кг бобинажен проводник на стойност 294лв. и от владението на М.Н.М. *** 1 бр. медно котле от 5литра и 1бр. медно котле от 8л. на стойност 60лв. или всичко на обща стойност 354лв.,без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои –престъпление по чл.195 ал.l т.3 във връзка с чл.194 ал.l и чл.26 ал.l от НК

          Прокурорът поддържа обвинението във вида, в който е предявено. Предлага наказателната отговорност да бъде реализирана при условията на чл.55,ал.1,т.1 от НК като приема ,че са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства , като се определи наказание под законоустановения минимум,изпълнението на което няма пречки да се отложи за срок от три години.

          В последното съдебно заседание подсъдимият  се явява лично .Прави отказ от защитата на упълномощения лично от него адвокат-Б.т.,тъй като същата не се явява в съдебно заседание и не сочи уважителни причини за неявяването си ,както и не е уведомила за това съгласно разпоредбите на НПК.На досъдебното производство подсъдимият  се признава за виновен.В хода на съдебното следствие подсъдимият отново се признава  за виновен и  дава подробни обяснения.

          Доказателствата по делото са писмени и гласни. Прието е и заключение по назначената съдебно-икономическа експертиза.

          Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

         На 11.10.2010год. в с.Замфирово подс.В.П.В. решил да влезе в дома на св.В.Н.В..Последният притежава наследствена къща в с.Замфирово,която не обитава постоянно.В изпълнение на това свое намерение подс.В. прескочил оградата,а в последствие свалил едно  от стъклата на прозорец на първия етаж от жилището и оттам проникнал в него.От имота,собственост на св.В. подсъдимият противозаконно присвоил една медна пръскачка и 30кг бобинажен проводник.Впоследствие в условията на продължавано престъпление влязъл в съседната къща,която е собственост на св.М.М..къщата не се обитавала от собствениците постоянно.От дома на св.М. подс.В. отнел един брой медно котле от 5л. и един брой медно котле с вместимост 8 л.Отнетите вещи подс.В. отнесъл в дома си,а на следващия ден ги продал на св.Х. за сумата от 96лв.       

    Според заключението на вещото лице по изготвената съдебно оценъчна  експертиза стойността на отнетите вещи възлиза общо на 354,00 лв.,като вещите отнети от дома на св.В. са на стойност 294лв.,а от жилището на св.М. са на стойност 60лв.

    От приложената справка за съдимост на л.37-38 от дознанието е видно, че подсъдимият В.П.В. към момента на извършване на деянието  не е осъждан.     

     Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на свид.В. , Б. и Х. ,дадени в хода на съдебното следствие и на свид.М., дадени на предварителното производство и прочетени  на основание  чл.281 ал.1 т.5 от НПК.

          При така установената фактическа обстановка съдът намира, че с деянието си подс.В. е осъществил от обективна и от субективна страна състава на  чл.195 ал.l т.3 във връзка с чл.194 ал.l и чл.26 ал.l от НК.

          От субективна страна подсъдимият е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл.С отнемането на вещите деянието е осъществено и от обективна страна.

          Мотив за извършване на престъплението – стремеж към лично облагодетелстване по неправомерен начин. Причини за извършване на престъплението – пренебрежително отношение към установения правов ред.

          Предвид гореизложеното съдът призна подсъдимия В.П.В. за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение и му наложи съответното наказание “лишаване от свобода  за срок от 4 /четири / месеца  .   При определяне вида и размера на наказанието съдът счита, че е съобразил всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация, като го определи при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК като прие ,че са налице условия за приложение на чл. 55 НК ,а именно- подсъдимият признава вината си и съдейства за разкриване на обективната истина като дава обяснения на досъдебното производство и в съдебно заседание,младата му възраст,семейното му и имотно състояние,липсата на средства и родителски контрол,изразеното съжаление за стореното и определи  наказанието при хипотезата на цитираната норма.

    Съдът прецени,че не са налице законни пречки за приложението на чл.66 от НК и отложи изпълнението на така определеното наказание за срок от три години,считано от влизане на присъдата м законна сила.

         С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

          При този изход на делото подсъдимият В.П.В. следва  да заплати по сметка на ВСС-София сумата от 30лв. разноски по делото, както и  5 /пет/ лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.

          Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: