П Р О Т О К О Л

Гр.БЕРКОВИЦА, 19.04.2011год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..………………………в публично съдебно заседание на 19.04.2011г..………….……… .в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.                                   

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. С.П.                                                                                              2. Б.С.

 

при участието на секретаря…Т.Й.……………………….……….

и прокурора В. Давидов...….……………...….…....сложи за разглеждане

НОХД 79 по описа  за 2011г…..…...….…….…..……...……докладвано

от съдията Г.……………………....……..…………………….…. на поименното повикване в…13.30....…….……..…….часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.Н.Т., известен, се явява лично и с адв.Иван Веселинов-АК Монтана, редовно упълномощен.

 

ПОДСЪДИМИЯТ В.З.Д., известен, се явява лично и с адв.Жулиета Калчева-АК Монтана, редовно упълномощена.

          ЗА РП Б-ца се явява прокурор Виктор Давидов.

         

ПРОКУРОРА: Моля да дадете ход на делото  при условията и реда на чл.384 ал.1 във връзка с чл.381 ал.1 от НПК, тъй като с подсъдимите и техните защитници сме постигнали споразумения, които представяме и моля да одобрите. Същите не противоречат на закона и морала.

         

АДВ ВЕСЕЛИНОВ: Моля да дадете ход на делото  при условията и реда на чл.384 ал.1 във връзка с чл.381 ал.1 от НПК, тъй като с подсъдимия Т. и прокурора сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите.Същото не противоречи на закона и морала.

         

 

АДВ КАЛЧЕВА: Моля да дадете ход на делото  при условията и реда на чл.384 ал.1 във връзка с чл.381 ал.1 от НПК, тъй като с подсъдимия Д. и прокурора сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите.Същото не противоречи на закона и морала.

 

ПОСТЪПИЛО е Споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 ал.1от НПК по НОХД № 79/2011г. по описа на БРС сключено между адв. Иван Веселинов - АК Монтана, като защитник на подсъдимия И.Н.Т. от една страна и Виктор Давидов от друга –  прокурор - РП  Берковица.

 

ПОСТЪПИЛО е и Споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 ал.1от НПК по НОХД № 79/2011г. по описа на БРС сключено между адв. Жулиета Калчева - АК Монтана, като защитник на подсъдимия В.З.Д. от една страна и Виктор Давидов от друга –  прокурор - РП  Берковица.

 

 

Предвид на това обстоятелство съдът

        

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ход на делото при условията и  по реда на глава ХХІХ от НПК.

 

ПРОКУРОРА: Считам, че споразуменията не противоречат на закона. Подписа под споразуменията е мой. С така постигнатите споразумения ще се постигнат целите на наказанието.

 

АДВ ВЕСЕЛИНОВ: Поддържам споразумението. Подписа под споразумението е мой и намирам, че ще се изпълнят целите на наказанието. Подсъдимият Т. се е признал за виновен. Същият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общият ред, за което е подписал съответната декларация.

 

 

 

АДВ КАЛЧЕВА: Поддържам споразумението. Подписа под споразумението е мой и намирам, че ще се изпълнят целите на наказанието. Подсъдимият Д. се е признал за виновен. Същият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общият ред, за което е подписал съответната декларация.

 

СЪДЪТ  на основание чл. 382 ал. 4 от НПК запитва подсъдимите  разбират ли обвинението, признават ли се за виновни, разбират ли последиците от споразумението и доброволно ли го  подписали.

 

  ПОДСЪДИМИЯТ Т. /ЛИЧНО/: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Д. /ЛИЧНО/: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

 

ДЕЯНИЕТО, за което са обвинени подсъдимите, не е от кръга на визираните в чл. 381 ал. 2 от НПК. С престъплението  не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага тяхното възстановяване или обезпечаване. Споразумението е сключено между страните в рамките на предвиденото от правната норма наказание.

 

Със СПОРАЗУМЕНИЕТО страните се съгласяват, че подсъдимият И.Н.Т.–роден на *** ***, българин, с българско гражданство, не осъждан, не женен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 19.05.2010г в гр. Берковица, обл. Монтана, в съучастие с В.З.Д. ***, като съизвършител държал в лек автомобил „Ровър-75” с ДК № М 59-46 АТ, собственост на Н.С.Т. ***, без надлежно разрешително и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1.”, 46,772 грама суха растителна маса коноп(канабис), със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4,5%, на стойност 280,63 лева, което съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП е високо рисково наркотично вещество -  престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1, пр. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

Страните се съгласяват на        И.Н.Т. да бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 месеца.

 

На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3 години.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия по-лекото предвидено наказание „глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”.

 

На основание чл. 53, ал. 2, б. “а” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА вещите предмет на престъплението - 46,772 грама суха растителна маса коноп(канабис), със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4,5%, на стойност 280,63 лева.

Направените по делото РАЗНОСКИ в размер на 134.00 лв. да се заплатят солидарно от двамата подсъдими.

 

Със СПОРАЗУМЕНИЕТО страните се съгласяват, че подсъдимият В.З.Д.-роден на ***г***, жив. в гр.Берковица, ж.к.”Заряница” бл.4, ет.1, ап.2, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 19.05.2010 год. в гр. Берковица, област Монтана, в съучастие с подс. И.Н.Т. ***, като съизвършител държал в лек автомобил „Ровър 75", ДК№М 59 46АТ, собственост на Н.С.Т. *** без надлежно разрешително и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП /Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от Приложение № 1/ 46.772 грама суха растителна маса коноп /канабис/, с нетно тегло 46.772 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4.5% на стойност 280.63 лева, което съгласно Приложение №1 към чл.З, ал. 2 от ЗКНВП е високорисково наркотично вещество - престъпление по чл. 354а, ал. З, т. 1, пр. първо във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

Страните се съгласяват на В.З.Д. да бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 месеца.

 

На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3 години.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия по-лекото предвидено наказание „глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”.

 

На основание чл. 53, ал. 2, б. “а” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА вещите предмет на престъплението - 46,772 грама суха растителна маса коноп(канабис), със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4,5%, на стойност 280,63 лева.

Направените по делото РАЗНОСКИ в размер на 134.00 лв. да се заплатят солидарно от двамата подсъдими.

 

ПОДПИСАНИТЕ  И.Н.Т. И В.З.Д. са  декларирали, че на основание чл. 381, ал.6 от НПК се отказват от съдебно разглеждане на НОХД № 79/2011г. по описа на БРС по общия ред и са съгласни с условията на споразумението.

         

          СЪДЪТ намира, че с така определеното по вид и размер наказание ще бъдат изпълнени целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК, както и че представеното споразумение не противоречи на закона и морала, няма пречка да се одобри.

                                  

  С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

         

ПОДСЪДИМ:

                               /И. Т./

                                                                    ПРОКУРОР:

                                                                                           /В. Давидов/                                                                        

ЗАЩИТНИК:              

                               /адв. Веселинов/

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               /В. З./

 ПРОКУРОР:

                                                                                         /В. Давидов/                                  

ЗАЩИТНИК:                                                         

                               /адв. Калчева/

                 

 

 

ПРЕДВИД горното и на основание чл. 384, ал.1 във връзка с чл.382 ал. 7 от НПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, сключено между РП Берковица, представлявана от прокурор Виктор Давидов от една страна и адв. Иван Веселинов –АК Монтана, като защитник на подсъдимия И.Н.Т.- роден на *** ***, българин, с българско гражданство, не осъждан, не женен, със средно образование, безработен, ЕГН ********** и същият Е ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2010г в гр. Берковица, обл. Монтана, в съучастие с В.З.Д. ***, като съизвършител държал в лек автомобил „Ровър-75” с ДК № М 59-46 АТ, собственост на Н.С.Т. ***, без надлежно разрешително и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1.”, 46,772 грама суха растителна маса коноп(канабис), със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4,5%, на стойност 280,63 лева, което съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП е високо рисково наркотично вещество -  престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1, пр. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК, за което МУ НАЛАГА наказание  „лишаване от свобода” за срок от 8 месеца.

 

На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3 години.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия по-лекото предвидено наказание „глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”.

 

На основание чл. 53, ал. 2, б. “а” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА вещите предмет на престъплението - 46,772 грама суха растителна маса коноп(канабис), със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4,5%, на стойност 280,63 лева.

 

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, сключено между РП Берковица, представлявана от прокурор Виктор Давидов от една страна и адв. Жулиета Калчева –АК Монтана, като защитник на подсъдимия В.З.Д.- роден на ***г***, жив. в гр.Берковица, ж.к.”Заряница” бл.4, ет.1, ап.2, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** и същият Е ВИНОВЕН, в това, че на 19.05.2010 год. в гр. Берковица, област Монтана, в съучастие с подс. И.Н.Т. ***, като съизвършител държал в лек автомобил „Ровър 75", ДК№М 59 46АТ, собственост на Н.С.Т. *** без надлежно разрешително и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП /Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от Приложение № 1/ 46.772 грама суха растителна маса коноп /канабис/, с нетно тегло 46.772 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4.5% на стойност 280.63 лева, което съгласно Приложение №1 към чл.З, ал. 2 от ЗКНВП е високорисково наркотично вещество - престъпление по чл. 354а, ал. З, т. 1, пр. първо във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за което МУ НАЛАГА наказание  „лишаване от свобода” за срок от 8 месеца.

 

На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3 години.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия по-лекото предвидено наказание „глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”.

 

На основание чл. 53, ал. 2, б. “а” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА вещите предмет на престъплението - 46,772 грама суха растителна маса коноп(канабис), със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4,5%, на стойност 280,63 лева.

 

РАЗНОСКИТЕ по делото в размер  на 134,00  лева да се заплатят солидарно от подсъдимите.

 

ОТМЕНЯВА взетата на  досъдебното  производство  мярка  за  неотклонение „ подписка”  по отношение  на  подсъдимите, тъй  като  са отпаднали основанията  за  налагането й.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 79/2011г. по описа на БРС, поради постигнато споразумение.

         

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 14.30ч. и е изготвен в с.з.

 

СЕКРЕТАР:                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                Съдебни заседатели:

                                                                                 1……….

                                                                                 2……….