П Р О Т О К О Л

  гр. БЕРКОВИЦА, 05.04.2011 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……………….………………………в публично съдебно заседание на 05.04.2011 г…….….….в състав:

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КАЛИН ТОДОРОВ

 

 

при участието на секретаря П. И...…….…….…………………….

и прокурора……………………………….…….сложи за разглеждане АНД…....….129.... по описа за 2011……….………………..докладвано от съдията Тодоров..….…….…………..……..………………………… на поименното повикване в……..…...11.00.……...…часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.М. редовно призован не се явява. Същият е подал молба от 04.04.2011 г., че поради заболяване не може да се яви на насроченото с.з. и е представил болничен лист, издаден от 04.04.2011 г.

          ЗА ВЪЗЗИВАЕМИТЕ РДНСК М-на, представител не се явява.

          СВИДЕТЕЛИТЕ И.П., П.С. и П.Я., редовно призовани се явяват.

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава, а същото следва да се прекрати, поради недопустимост на жалбата по следните съображения:        

Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗАНН Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, като нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му (ал.2). Видно от приложеното на л.12 по делото известие за доставяне Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 23.02.2011 г. В Наказателното постановление изрично е указано, че не е окончателно и може да се обжалва чрез органа, който го е издал пред БРС в седемдневен срок от връчването му. Срокът, в който жалбоподателят е могъл да подаде жалба срещу постановлението, е изтекъл на 02.03.2011г., който е бил работен ден. Жалбата е постъпила обаче в администрацията на наказващия орган на 07.03.2011 г., което се установява от входящия номер с тази дата, отбелязан върху жалбата, както и от писмо от 19.03.2011г. на юрк. Владимир Иванов – пълномощник на РДНСК СЗР, с което уведомява съда, че жалбата е подадена лично в администрацията на наказващия орган на 07.03.2011г. Следователно жалбата е подадена след изтичане на предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН седемдневен срок за обжалване на наказателно постановление.

Пропускането на срока за обжалване на наказателното постановление води до недопустимост на съдебното производство за проверка на законосъобразността на същото. С изтичането на законоустановения срок за обжалване възможността жалбоподателят да защити правата си по съдебен ред е преклудирана.

          Ето защо съдът намира жалбата за просрочена и производството по делото за недопустимо, поради което същото следва да бъде прекратено.

          Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по АН дело № 129 по описа на БРС за 2011 г. поради просрочване на жалбата.

         

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва чрез Районен съд - Берковица пред Административен съд - Монтана в 7-дневен срок от съобщението му на страните.

 

          ПРОТОКОЛА приключи в 11.05 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

          СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: