Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 29.04.2011 г.

 

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав в публичното заседание на дванадесети април през две хиляди и единадесета година в състав:

                                           

                                                             Председател : Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №160 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

         С постановление  от 22.03.2011год. РП - Берковица е направила предложение на основание чл. 78а от НК обвиняемия Д.Е.Х. *** Бяла Речка  да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “глоба” за извършено от него престъпление по чл. 235, ал.6 във връзка с ал.2  за това, че на 17.11.2010год. в  с.Долна Бяла Речка ,общ.Вършец  съхранява незаконно добити от другиго 5пр.куб.м. дърва за огрев на стойност 125лв. ,без редовно писмено позволително ,като случаят е маловажен    .

РП – Берковица,редовно призовани  не изпращат представител.

Обвиняемият на досъдебното производство не дава  обяснения,моли в случай че са налице условията за това,да му се наложи административно наказание глоба,тъй като е възстановил щетите .В съдебно заседание редовно призован , не се явява ,а се представлява от упълномощен защитник-адв.Янкова,която заявява,че не е съгласна с предложението и моли осъденият да бъде оправдан .

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Обвиняемият  Д.Е.Х. *** Бяла Речка   е роден на ***г*** Бяла Речка . Живее в същото село , българин, български гражданин , женен , неосъждан ,със средно  образование, работи като кметски наместник в с.Долна Бяла Речка   и ЕГН: **********.

          На 17.11.2010год. служители на ДТС –Берковица извършили проверка в дома на обв.Д.Е.Х. *** Бяла Речка и установили,че съхранява 5 куб.м. дърва за огрев от дървесен вид „бук”. На същите не била поставена контролна горска марка и експедиционна такава,а също така обвиняемия не представил и документ за законния им произход.За констатираното нарушение проверяващите съставили АУАН №025669/17.11.2010год.,който обв.Х. подписал без възражения.

     От изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза е видно,че съхраняваните от обвиняемия в дома си 5 куб.м. дърва за огрев са на стойност 125,00лв.

     Горната фактическа обстановка се установява безспорно и категорично от следните доказателствени материали:  показанията на разпитания на досъдебното производство свидетел: Иван Красимиров Иванов , Мариян Пенчев Петров и Георги Димитров Ранов  ,преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, както и от  приложените и приети писмени доказателства.Свид.Иван Иванов в обясненията си ,дадени на досъдебното производство категорично твърди,че намерените в двора на обвиняемия дърва са били на „метровки” като една част от тях са били нарязани  и нацепени и не са имали контролна горска марка.Същият обяснява,че впоследствие е установил мястото откъдето са отрязани дървата ,което се оказало сечище в Държавния горски фонд , а не частни гори, в каквато насока са твърденията на съпругата на обвиняемия.Нейните показания се явяват в пълно противоречие с показанията на свид.Иванов и свид. М.Пенчев.Двамата свидетели са категорични ,че намерените в двора на обвиняемия 5 куб.м. дърва от вид „бук” са били на метровки,а свид.Христова твърди,че се касае за отрязани върхове на дървета и клони.Съдът намира,че показанията на тази свидетелка целят единствено оневиняване на обвиняемия,който е нейн съпруг.

       Съдът намира за неоснователно твърдението на защитника на подсъдимия,че деянието поради своята малозначителност  не е обществено опасно или неговата обществена опасност е явно незначителна,поради което е възможно приложението на чл.9,ал.2 от НК и оправдаване на подсъдимия.

        Съгласно текста на чл.9,ал.2 от НК не е престъпно деянието,което макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление,поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.Теорията и практиката са категорични,предвид анализа на тази норма,че приемането на едно деяние за малозначително,иначе казано-непрестъпно, е възможно да стане по линия на два варианта-липса на обществена опасност поради малозначителност на деянието, извеждане на обществена опасност на деянието,но с характеристиката на явна нейна незначителност.Във всеки от случаите обаче ,трябва да се изследват деянието и обществената опасност-два от признаците,правещи кое да е престъпление такова.При направен извод за малозначителност,се изключват обществената опасност и противоправността на деянието.

Съдът намира,че в конкретния случай не е налице нито една от  хипотезите на разпоредбата на чл.9,ал.2 от НК.Подсъдимият е мъж на сериозна възраст,което изключва възможността да е извършил деянието поради лекомислие  ,а предвид и длъжността която изпълнява,а именно кметски наместник в с.Долна Бяла Речка предполага познаване на законите и изискванията във връзка с добиване и съхраняване на дърва.Още повече с оглед именно на поста ,който заема  съдът намира,че обвиняемият следва да е по-прецизен към поведението си и да не допуска подобен вид поведение.Действително стойността на дървата е сравнително ниска ,но това обстоятелство е взето предвид при определяне квалификацията на деянието като такава по чл.235 ал.6 от НК.

         При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че с деянието си обвиняемият е осъществил обективните и субективни признаци на престъплението по чл. 235, ал.6 във връзка с ал.2  от НК , за това че на 17.11.2010год. в  с.Долна Бяла Речка ,общ.Вършец  съхранява незаконно добити от другиго 5 куб.м. дърва за огрев на стойност 125лв. ,без редовно писмено позволително ,като случаят е маловажен   .

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл.

         За това престъпление  законът предвижда наказание лишаване от свобода до  една   година или пробация или глоба от 100 до 300лв. В тази връзка съдът намира,че не може да се приложи и разпоредбата на чл.78а,ал.5 от НК   ,която предвижда възможност когато за извършеното престъпление е предвидено наказание само глоба или глоба и друго по-леко наказание,административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба.Съдът прецени,че в конкретния случай не са налице условията за приложението на тази разпоредба .

         Видно от приложеното към делото свидетелство за съдимост нарушителят не е осъждан , в хода на съдебното производство са  събрани данни от които е видно, че по отношение на него  не е налагано административно наказание чрез освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл. 78 а НК .Дървата не са конфискувани,а са останали при обвиняемия.Видно от приложеното по делото Удостоверение от ДГС-Берковица стойността на същите е заплатена и причинената  щета е възстановена .Предвид изложеното, съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за приложение на разпоредбата на чл. 78 а НК, налице са условията за  освобождаване от наказателна отговорност и налагане на  административно наказание, и Постановлението  на БРП  е законосъобразно.   

        Разпоредбата на чл. 78 а НК, към момента на извършване на деянието- 17.11.2010год.  след изменението на НК в сила от 28.05.2010год. , предвижда административно наказание глоба от 1000 до 5000 лева. В разглеждания случай следва да се приложи разпоредбата на чл.78а в редакцията и към момента на извършване на престъплението.

      С оглед гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба към минималния размер, предвиден в закона, а именно от 1000 лв. Размера на наказанието съдът съобрази с имотното състояние на нарушителя,който видно от представения граждански договор получава възнаграждение за изпълняваната длъжност в размер на 120лв. и останалите обстоятелства свързани с  определяне на размера на това наказание,с критично отношение към извършеното,затова определи наказание –минимума на предвиденото наказание. .

        

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

  

      ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Е.Х. *** Бяла Речка   - роден на ***г*** Бяла Речка  , българин, български гражданин , женен , неосъждан ,със средно  образование, работи като кметски наместник в с.Долна Бяла Речка   и ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на  17.11.2010год. в  с.Долна Бяла Речка ,общ.Вършец  съхранява незаконно добити от другиго 5 куб.м. дърва за огрев на стойност 125лв. ,без редовно писмено позволително ,като случаят е маловажен    -  чл. 235, ал.6 във връзка с ал.1   от НК.

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемия Д.Е.Х. *** Бяла Речка   - роден на ***г*** Бяла Речка  , българин, български гражданин , женен , неосъждан ,със средно  образование, работи като кметски наместник в с.Долна Бяла Речка   и ЕГН: ********** за налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК.

       НАЛАГА на Д.Е.Х. *** Бяла Речка   - роден на ***г*** Бяла Речка  , българин, български гражданин , женен , неосъждан ,със средно  образование, работи като кметски наместник в с.Долна Бяла Речка   и ЕГН: ********** административно наказание по реда на чл.78А от НК ,ГЛОБА в размер на 1000,00/хиляда /  лева,платими в полза на държавата  

      ОСЪЖДА Д.Е.Х. *** Бяла Речка   със снета по делото самоличност и ЕГН  на основание чл.189 ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС-София сумата от  35.00 лв. разноски по делото ,както и 5 лв.ДТ  при служебно издаване на изпълнителен лист. 

 

ПРЕКРАТЯВА  Досъдебно производство  № 131 /2010 г. по описа  на РУ”П” - Вършец.

 

Решението подлежи на обжалване и протест   пред Окръжен съд Монтана   в 15  дневен срок от съобщението на страните.

                                            

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: