Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр.Берковица, 29.04.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав, в публичното заседание на деветнадесети април през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                  Председател: Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров АН дело № 140 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба срещу наказателно постановление на Заместник началника на ДНСК, гр.София и е с правно основание чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

С Наказателно постановление № М-11-ДНСК-75 от 22.02.2011г. Заместник началника на ДНСК, гр.София е наложил административно наказание – имуществена санкция в размер 8 000 лв. на основание чл.237, ал.1, т.1 от ЗУТ, на Община Берковица, представлявана от Кмета М.М.Д., за това, че в качеството на възложител, съгласно АОС № 309/16.07.2002г., е изпълнила строеж „Газобутилкова инсталация на компресиран природен газ” към І-во ОУ „Н.Й. Вапцаров”, гр.Берковица, находящ се в УПИ І, кв. 205 по плана на гр.Берковица, без необходимите строителни книжа и разрешение за строеж – незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, с което е осъществила нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ.

Недоволен от наложената санкция е жалбоподателят Община Берковица, който чрез Кмета М.М.Д., обжалва наказателното постановление в законоустановения срок. В жалбата и в писмена защита по делото оспорва фактическите констатации в акта и постановлението като навежда доводи, че макар и имота, в който се намира І-во ОУ „Н.Й.Вапцаров”, да е публична общинска собственост, то Общината не е възложител и изпълнител на строежа, описан в наказателното постановление, поради което не е извършила нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ. Имотът е предоставен за управление (безвъзмездно ползване) на училището, на основание чл.12 от ЗОС, като юридическо лице на общинска бюджетна издръжка и съгласно чл.16 от ЗОС поддържането и ремонтите на имотите – общинска собственост, се извършват от лицата, на които са предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им, поради което административно-наказателната отговорност следва да се понесе от училището, на което е предоставено управлението на имота. Счита също, че визираният в наказателното постановление строеж е текущ ремонт, който съгласно § 5, т. 43 от ДР на ЗУТ е подобряване и поддържане в изправност на отоплителната система на помещенията на училището и е възложен и извършен от І-во ОУ „Н.Й. Вапцаров”, гр.Берковица, в качеството му на юридическо лице, на което Общината е предоставила управлението на имота и което има право да извършва ремонти, както и че за текущ ремонт, съгл. чл.151, ал.1, т.4 от ЗУТ, не се изисква разрешение за строеж. Поддържа, че размерът на наложената имуществена санкция е явно завишен с оглед тежестта на нарушението и други смекчаващи вината обстоятелства и не е съобразен с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН. Моли съда да постанови решение, с което да отмени или измени наказателното постановление, като намали размера на санкцията до предвидения в закона минимум от 5 000 лв.

Въззиваемата страна – Дирекция за национален строителен контрол гр.София, чрез процесуалния си представител, в съдебно заседание и в писмена защита моли съда да постанови решение, с което да потвърди наказателното постановление.

Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, доводите на жалбоподателя и посочените основания в жалбата, намира за установено следното:

По делото не са ангажирани доказателства от административно-наказващият орган относно датата на връчване на наказателното постановление, поради което, съдът приема, че жалбата срещу същото е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. Същата е подадена от лице имащо правен интерес от обжалване и като такава е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Във връзка с подаден сигнал от РУ-ПАБ, гр.Берковица до Началника на РДНСК – Северозападен район, сектор Монтана за незаконно изградени инсталации за отопление с природен газ „метан” от бутилки в няколко детски градини и училища в гр.Берковица, на 22.12.2010г. е извършена съвместна проверка от инспектори на РДНСК – Северозападен район, сектор Монтана с представител на РУ-ПАБ, гр.Берковица в І-во ОУ „Н.Й. Вапцаров”, гр.Берковица. Служителите констатирали, че в УПИ І в кв. 205 по плана на гр.Берковица, с административен адрес ул.”Ст. Стамболов” № 1 – публична общинска собственост, съгласно АОС № 309/16.07.2002г., е извършен строеж „Газобутилкова инсталация на компресиран природен газ” към І-во ОУ „Н.Й. Вапцаров”. Строежа е изпълнен посредством вертикално разположени бутилкови резервоари, без строителни книжа и разрешение за строеж, с което е нарушен чл.148, ал.1 от ЗУТ. Резултатите от проверката специалистите отразили в Констативен акт № 103 от 22.12.2010 год. Директорът на І-во ОУ „Н.Й. Вапцаров” и собственика на терена – Община Берковица не представили необходимите строителни книжа за обекта.

На 24.01.2011г. в сградата на РДНСК – Северозападен район, сектор Монтана, в присъствието на упълномощен представител на Община Берковица - инж. Анелия Димитрова и свидетелите инж. И.Г. и инж. Р.П., инж. Б.Б. съставил акт за установяване на административно нарушение № М-11 от същата дата на Община Берковица за нарушение на разпоредбата на чл.148, ал.1 от ЗУТ, който бил подписан от представляващия Общината. На 27.01.2011 г., в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН, Кметът на Общината депозирал писмени възражения пред административно-наказващия орган, с които оспорил констатациите в акта за нарушение и го помолил да не издава наказателно постановление въз основа на акта. Административно-наказващият орган, обаче не взел под внимание възраженията на жалбоподателя срещу съставения акт за нарушение, поради непредставяне на доказателства, опровергаващи констатациите в акта, и въз основа на същия издал обжалваното наказателно постановление.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Б.Б., И.Г. и Р.П., както и от приетите по делото и изброени по-горе писмени доказателствени средства. Съдът кредитира в цялост показанията на посочените свидетели като обективни и безпристрастни, тъй като те са пълни, логични, последователни и непротиворечиви помежду си и се подкрепят от приетите по делото писмени доказателства.

Установи се също от представените писмени доказателства, че УПИ І в кв. 205 по плана на гр.Берковица, с административен адрес ул. ”Ст. Стамболов” № 1 е публична общинска собственост, съгласно АОС № 309/16.07.2002г., и в него се намира І-во ОУ „Н.Й.Вапцаров”. С решение № 557 от Протокол № 29/21.08.2002г. на Общински съвет – Берковица имотът със сградите в него е предоставен за безвъзмездно ползване на І-во ОУ „Н.Й. Вапцаров”, гр.Берковица.

От заключението на вещото лице, изготвило назначената съдебно-техническа експертиза по настоящото дело, неоспорено от страните, което съда цени като обективно и професионално изготвено, се установи, че за обект „Преминаване от дизелово гориво на гориво газ-метан котелно в І-во ОУ „Н.Й. Вапцаров”, гр.Берковица” има изготвен проект, който не е одобрен. Строително-монтажните работи на отоплителната инсталация на І-во ОУ „Н.Й. Вапцаров”, гр.Берковица, са извършени при условията на чл.151 от ЗУТ, съгласно издадено удостоверение от 25.02.2008г. на гл. архитект на Община Берковица. Според вещото лице изградената „Газобутилкова инсталация на компресиран природен газ” към училището е част „Газоснабдяване” от ЗУТ и е строеж по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ и е основен ремонт по смисъла на §5, т.42 от ДР на ЗУТ.

При така установените факти, от правна страна съдът намира за обосновани следните правни изводи:

В производството по ЗАНН съставеният акт няма презумтивна доказателствена сила, т.е. тежестта на доказване не стои върху обвиненото лице, а обратно - тази тежест лежи единствено и само върху наказващата администрация. Разпоредбите на чл. 52, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН изискват изложените в съставения акт обстоятелства, твърдения и обвинения да бъдат доказани на общо основание.  Предпоставките, които установени по безспорен начин, обуславят реализирането на административнонаказателната отговорност на дееца са следните: първо - нарушителят да е извършил деянието, т. е. да е установен фактът на нарушението, второ - идентифициране на дееца и трето: деянието да е извършено виновно, т.е. да е установена вината. При наличието на тези кумулативни предпоставки се съставя наказателно постановление.

Актът е съставен за нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ – за това, че Община Берковица, като собственик на имот – публична общинска собственост, е изпълнила строеж „Газобутилкова инсталация на компресиран природен газ” към І-во ОУ „Н.Й.Вапцаров”, находящ се в УПИ І, кв. 205 по плана на гр.Берковица, без необходимите строителни книжа и разрешение за строеж – незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ. В наказателното постановление наказващият орган също е приел, че строителството е реализирано без необходимите строителни книжа и е наложил имуществена санкция по чл.237, ал.1, т.1 от ЗУТ на Общината, в качеството й обаче на „възложител”, който е изпълнил незаконен строеж.

Първият спорен въпрос по делото е дали за изградената в имота на Общината-жалбоподател „Газобутилкова инсталация на компресиран природен газ” са били необходими строителни книжа, вкл. разрешение за строеж.

В чл. 151, ал. 1 от ЗУТ в седем пункта са изброени случаите, при които не се изисква разрешение за строеж, като в т.4 е включен текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации. В §5, т.38, т. 42 и т. 43 от ДР на ЗУТ са дадени легални определения на понятията съответно „строеж”, "основен ремонт" и "текущ ремонт" на строеж. Съгласно §5, т. 38 от ДР на ЗУТ "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни, консервационни и реставрационни работи по недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението, а според т. 42 "Основен ремонт" на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация. От заключението на вещото лице по настоящото дело се установи, че извършените в имота на Общината строителни дейности отговарят на характеристиките, които ЗУТ е обозначил като „строеж” и „основен ремонт” на строеж, а за извършването на строеж и основен ремонт на строеж, съгласно чл.148, ал.1 и по аргумент на обратното от чл.151, ал.1 от ЗУТ, се изисква разрешение за строеж.

Изложеното налага извода, че в имота на Община Берковица е изпълнен строеж „Газобутилкова инсталация на компресиран природен газ” към І-во ОУ „Н.Й. Вапцаров”, без необходимите строителни книжа и разрешение за строеж – незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, с което е нарушен чл.148, ал.1 от ЗУТ.

Не се събраха обаче доказателства по настоящото дело, че именно посоченото в акта и постановлението лице – Община Берковица е извършило нарушение на разпоредбата на чл.148, ал.1 от ЗУТ.

Санкционната разпоредба на чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ сочи като субект на нарушението - юридическо лице или едноличен търговец, който е извършител, възложител или строител на незаконен строеж.

По делото преди всичко не се доказа от административнонаказващия орган, който носи доказателствената тежест в процеса, че Община Берковица е имала качеството „извършител, възложител или строител”. А именно едно от тези качества на нарушителя обуславя административнонаказателната му отговорност по чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Дори в акта за нарушение не е вменено на жалбоподателя някое от посочените качества, а е вписано, че Общината е изпълнила незаконния строеж „във функциите си на собственик на имот – публична общинска собственост”. Макар в обжалваното наказателно постановление наказващият орган да е вменил на Общината качеството на „възложител”, то по делото не се представиха никакви доказателства, че именно същата е възложила изграждането на незаконния строеж.

Изложеното налага извода, че в настоящото производство не се установи по безспорен и категоричен начин авторството на деянието, така, както повелява нормата на чл. 6 от ЗАНН, предвид на което съдът намира, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на Община Берковица. Недоказването на обвинението, че именно посоченото в акта за нарушение и наказателното постановление лице е извършило административното нарушение прави издаденото наказателното постановление незаконосъобразно и е предпоставка за неговата отмяна.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р       Е       Ш      И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № М-11-ДНСК-75 от 22.02.2011г.  на Заместник началника на ДНСК, гр.София, с което на Община Берковица, представлявана от Кмета М.М.Д., за нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ е наложена имуществена санкция в размер 8 000 лв., на основание чл.237, ал.1, т.1 от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд Монтана в 14-дневен срок от съобщението му на страните.                                                                    

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: