Р   Е    Ш     Е     Н     И     Е

 

 

гр.  Берковица, 29.04. 2011  година

 

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

Берковският районен съд наказателна колегия в публично заседание на  двадесет и девети март  две хиляди и единадесета година  в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЮЛИТА Г.

 

 

при секретар:Т.Й., като разгледа докладваното от съдия- докладчика- Ю. Г.  АН Дело N : 114/ 2011 година по описа за 2011  година : и за да се произнесе съдът взе предвид следното :

Производство по реда чл. 59 и следващите ЗАНН.

С Наказателно постановление № 32-0000074 от 24.02. 2011 година на  Началник ОО” КД- ДАИ”, гр. Монтана, на Е.Н. ***, с ЕГН:**********, му е  наложено административно наказание, за нарушение на чл.24а,ал.2,т.3,буква”а” от  Наредба № 37 от 02.08.2002година на МТ, глоба в размер на 500.00 лева  на основание  чл. 178б, ал. 5, т.3, буква „а” от ЗДП, за това, че на  17.06. 2010 година, около 15.00 часа  при извършена на 17.02.2011год. около 11,40часа в гр.Берковица ,ул.”Брези” №7 проверка на учебна форма за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС , с разрешение № 2209/ 21.08.2008 година за категория „В” , е установено, че: 1. Ръководителя на учебната дейност  при организиране на обучението не е осигурил спазването на дневната натовареност на обучаваните в групи 22,23 и 24 ,съответно на Мариета Трифонова Генадиева с ЕГН **********,Владислав Ангелов Г. ЕГН **********-**.12.2010год. и Лилян Рангелов Александров ЕГН **********-**.11.2010год.

Недоволен от издаденото Наказателно постановление, е останал, Е.Н. ***, с ЕГН:**********, който обжалва изцяло издаденото НП, сочи конкретни доводи за това, а именно изпълнени са всички изисквания НА Учебния план ,одобрен от МТ за обучение в рамките на 31 учебни часа ,като в рамките на тези 31 учебни часа се провежда междинния практически изпит, но резултата от него се вписва отделно в друга графа.Това не означава,че е проведен допълнителен час и тъй като той се провежда в рамките на предвидените 31 часа,резултата се вписва отделно.  Наложено му е наказание, без същото да бъде обосновано.  Моли, след установяване на изложеното, обжалваното НП да бъде отменено, изцяло, като незаконосъобразно.

Въззиваемите, не се явяват и не вземат становище по жалбата.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените основание в жалбата, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановеният срок и е процесуално допустима, разгледана по същество е основателна.

С Наказателно постановление № 32-0000074 от 24.02. 2011 година на  Началник ОО” КД- ДАИ”, гр. Монтана, на Е.Н. ***, с ЕГН:**********, му е  наложено административно наказание, за нарушение на чл.24а,ал.2,т.3,буква”а” от  Наредба № 37 от 02.08.2002година на МТ, глоба в размер на 500.00 лева  на основание  чл. 178б, ал. 5, т.3, буква „а” от ЗДП, за това, че на  17.06. 2010 година, около 15.00 часа  при извършена на 17.02.2011год. около 11,40часа в гр.Берковица ,ул.”Брези” №7 проверка на учебна форма за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС , с разрешение № 2209/ 21.08.2008 година за категория „В” , е установено, че: 1. Ръководителя на учебната дейност  при организиране на обучението не е осигурил спазването на дневната натовареност на обучаваните в групи 22,23 и 24 ,съответно на Мариета Трифонова Генадиева с ЕГН **********,Владислав Ангелов Г. ЕГН **********-**.12.2010год. и Лилян Рангелов Александров ЕГН **********-**.11.2010год.

От събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства, се установява, безспорно, че жалбоподателя е наказан за това, че, не е осигурил спазване на дневната натовареност на обучаваните в посочените групи , с което е нарушил разпоредбата на чл.24а,ал.2,т.3,буква”а” от  Наредба № 37 от 02.08.2002година на МТ .

В т.11.6.2 от одобрената Учебна документация от МТ за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория „В” е посочено,че междинния практически изпит  се провежда след преминаване на повече от половината от задължителните часове за практническо обучение.Резултатйт от проведения междинен изпит се отразява в учебния картон,като видно от представените копия от такива ,има предвидена графа за това.  Установява се безспорно, че от страна на жалбоподателя са спазени изискванията за отразяване резултата от проведения междинен практически изпит. Видно също от представените по делото картони,отразените учебни часове са 31 съгласно изискванията на Учебния план.Безспорно се установи също,че в списъка в който са отразявани часовете за практическо обучение,срещу датата на която е проведен междинния изпит е посочено „МИ”.В графата,предвидена за вписване на резултата от междинния изпит няма посочване на час за провеждането му,което означава,че същият е проведен в както е посочено в картоните в рамките на тези 31 часа.

 Не е допуснато административно нарушение от страна на жалбоподателя, така както е цитирано в АУАН и издаденото въз основа на него, Наказателно постановление при спазването на дневната натовареност на обучаваните в групи 22,23 и 24 ,тъй като попълването и оформянето на учебните картони  е съобразено с утвърдената от МТ Учебна документация и със самите формуляри на картоните  .

 От друга страна, съдът намира, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на същия НП, са допуснати съществени процесуални нарушения, които водят до незаконосъобразност на НП.

Съображенията за това, са следните:

Както АУАН, така и  Наказателното постановление не отговарят на изисквания  на чл. 42, т. 3 ЗАНН, съответно чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, в конкретния случай липсва конкретно посочена дата на извършване на нарушението, каквото е императивното изискване на чл. 42, т. 3 от ЗАНН, което е ограничило правото на защита на жалбоподателя, която нередовност е намерила отражение и в самото Наказателно постановление, което от своя страна е нарушение на изискването на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Посочено е, че  конкретното нарушение е осъществено чрез действие, поради което и следва да бъде установена датата, на която е извършено.

В АУАН и в Наказателното постановление, е посочено, че на 17.02. 2011 година, около 11.40 часа, при извършена комплексна проверка на учебна форма / учебните картони/ е констатирано, че Ръководителя на учебната дейност  при организиране на обучението не е осигурил спазването на дневната натовареност на обучаваните в групи 22,23 и 24 ,съответно на Мариета Трифонова Генадиева с ЕГН **********,Владислав Ангелов Г. ЕГН **********-**.12.2010год. и Лилян Рангелов Александров ЕГН **********-**.11.2010год.

Посочване на датата на която е извършена проверка на документацията на жалбоподателя, не е дата на извършено нарушение, така както е посочено в акта за установяване на административно нарушение и обжалваното НП. От друга страна, не е ясно- нито кога е извършено нарушението, нито къде.Не става ясно също дали посочените дати 16.12. и 28.12.2010год. са датите на извършване на нарушението. В акта и НП е посочено място на извършване на нарушението- „гр.Берковица,ул.”Брези” №7”, което не сочи място на извършено административно нарушение, т.е., къде е извършено нарушението, което е задължение на въззиваемите да посочат, за да може съдът да извърши преценка в тази насока, тъй като не става ясно нито кога е извършено нарушението, нито къде.На следващо място липсва точно описание на извършеното нарушение като не е посочено начина на извършване на същото, каква би следвало да бъде дневната натовареност,по какъв начин същата не е спазена и с колко е нарушена същата.

Така допуснатите нарушения в АУАН и Наказателното постановление  са съществени, същите не отговарят на изискванията на ЗАНН, тъй като  така установеното неспазване на административно-производствените правила от една страна нарушава правото на защита на жалбоподателя, а от друга - поставя и съда в невъзможност да прецени законосъобразността на обжалвания акт по същество, тъй като видно от съдържанието на АУАН в същия по никакъв начин не е индивидуализирана, както датата на която е извършено нарушението, което съставлява нарушение на чл. 42, т. 3 от ЗАНН .

Както АУАН, така и НП не отговаря на императивните изисквания на чл. 57, т. 5 ЗАНН, тъй като липсва датата, кога е извършеното нарушение, което поставя жалбоподателя пред невъзможността за правилна защита, а от друга страна препятства съдът да следи за спазване на сроковете по чл. 34 ЗАНН.

С оглед на изложеното, настоящия съдебен състав приема, че жалбата е основателна, твърдяните пороци в НП са налице, поради което и съдът намира, че обжалваното Наказателно постановление, като незаконосъобразно, следва да бъде отменено, изцяло.

По изложените съображения, съдът:

 

 

                           Р     Е     Ш     И :

 

ОТМЕНЯВА  НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 32-0000074 от 24.02. 2011 година на  Началник ОО” КД- ДАИ”, гр. Монтана, с което на Е.Н. ***, с ЕГН:**********, му е  наложено административно наказание, за нарушение на чл.24а,ал.2,т.3,буква”а” от  Наредба № 37 от 02.08.2002година на МТ, глоба в размер на 500.00 лева  на основание  чл. 178б, ал. 5, т.3, буква „а” от ЗДП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд, гр. Монтана, в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :