Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Берковица, 27.04.2011 г.

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

Районен съд - Берковица, II - ри наказателен състав в публично заседание на 24.03.2011 г. в състав:

                                        

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЮЛИТА  Г.

 

и при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдията Г. АН дело №28 по описа на съда за 2011 г. на РС-Берковица, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С наказателно постановление №109 от 28.12.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство  – гр. Берковица на Ц.Г. *** и ЕГН ********** са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лв. на основание чл. 102 ал. 1 от ЗГ / отм./  за нарушение на чл. 80 ал. 14 ЗГ/ отм./, отнети в полза на Държавата 5, 0 куб. м. дърва за огрев /дъб/ и вещта послужила за извършване на нарушението – 1бр. камион  ГАЗ 23 с ДК № М 07-57 ТВ  отнет в полза на Държавата на основание чл. 112 ал. 1 ЗГ /отм./.

         Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал К., който чрез процесуалния си представител - адв. Миленов в с. з. излага доводи, че  оспорва нарушението и моли НП да бъде отменено.

Въззиваемата страна редовно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

         Жалбата е подадена от надлежна страна в преклузивния срок и е ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА, като съображенията на съда за това са следните:

По т. 1 от НП:

Против жалбоподателя е съставен акт за нарушение №109/11.09.2010 г. затова, че на същата дата в землището на с. Гаганица  , обл.Монтана  транспортира с т. а. “ГАЗ 53  ” с ДК № М 0757 ТВ  дърва за огрев, нарязани, от вида “дъб” и „цер” –  5 куб. м. немаркирани по съответния ред с експедиционна горска марка /ЕГМ/.

Горната фактическа обстановка се потвърждава от свидетелските показания на Д.К. и В.Т. и от представените писмени доказателства.

 Не се оспорва от жалбоподателя , че бил натоварил в товарен автомобил дърва за огрев  , които не са били маркирани с ЕГМ, което се потвърждава от показанията на разпитаните свидетели.Твърди се обаче ,че  утвърдената от горският,отговарящ за съответния район практика е маркираните и отрязани дърва да се маркират с експедиционна марка едва след като са натоварени в камион ,като за целта хората  изчакват на пътя за с.Калиманица.По тази причина точно така е постъпил и жалбоподателят.Това твърдение на жалбоподателя се потвърждава и от свидетелите ,констатирали нарушението,които твърдят,че камиона с дървата се е намирал на пътя спрял и жалбоподателят и на тях обяснил,че има уговорка с горския за маркиране на дървата на това място и го чакат да дойде,за да  ги извозят.В тази насока са и твърденията на свидетелите Б.Лазаров и Б.П.,участвали в рязането и товареното на дървата .Двамата потвърждават твърденията на жалбоподателя,че дървата са отрязани и натоварени с разрешението на горския Е.Макавеев и с уговорката,че същият при извозването ще дойде на пътя ,за да ги маркира с експедиционна марка.Свид.Б.Лазаров категорично твърди ,че той лично също е разговарял с горския във връзка с извозването на дървата ,който му е казал да натоварят дървата и да чакат на пътя за с.Калиманица.Свидетелят твърди,че изобщо пред него и жалбоподателят,горският не е споменавал ,че в събота и неделя не може да се извозват дърва.По тази причина камионът с натоварените дърва спрял на пътя да чака,а синът на свид.Б.Лазаров-П.П. отишъл да извика горския.

Свид.Е.Макавеев-горски надзирател в ДГС-Берковица,отговарящ за района на с.Гаганица,разпитан в съдебно заседание,категорично отрича да е имал уговорка за този ден за маркиране на дървата на жалбоподателя.В същото време той не отрича,че има такава установена практика при маркирането ,добиването и извозването на дървата.Действително по безспорен начин се установява и от неговите показания,че той маркира дървата с експедиционна марка едва когато са натоварени в камиона и хората чакат на пътя.Недоказани, обаче остават твърденията му,че изрично е предупредил жалбоподателя,че в събота и неделя е невъзможно да се извозват дърва.Показанията на този свидетел са твърде противоречиви.Първоначално същият заяви,че първо маркира дървата на корен ,хората ги нарязват и след това при извозването,когато вече са натоварени в камионите,ги маркира за извозване.След това пък твърди,че преди извозване ходи на място да проверява какво са отрязали,но тогава не ги маркира,а прави това на пътя в самите камиони.

Съгласно разпоредбата на чл. 80 ал. 14 от ЗГ /отм./ : “Забраняват се покупко-продажбата и другите разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на обли дървени материали и дърва за горене, немаркирани с експедиционна горска марка” .

От анализа на събраните по делото доказателства, се установява, че визираното нарушение в АУАН по чл. 80 ,ал.14 от ЗГ/отм./ , не се доказва да е извършено  виновно от К.. Съдът намира,че с оглед събраните по делото доказателства се установи,че жалбоподателят не е осъществил състава на административно нарушение по чл.80,ал.14 от ЗГ /отм/.Установи се по безспорен начин,че установената в района от горския надзирател практика е дървата да се маркират с експедиционна горска марка след натоварването им в камионите и на пътя за с.Калиманица.Установи се също,че между жалбоподателя и горския Макавеев е имало същата уговорка,поради което жалбоподателят е предприел и извършил тези си действия.Немаркирането на дървата за извозване е станало по причина на горския надзирател,който в последния момент е отказал да стори това,разбирайки за извършената проверка от колегите му.Установи се също по безспорен начин,че жалбоподателят с камиона и натоварените дърва е чакал именно на мястото,за което всички свидетелстват,че се извършва маркирането,което по безспорен начин доказва,че същият не е имал намерение да ги извози,без да са маркирани със съответната марка,с което действително би извършил нарушение по чл.80,ал.1 от ЗГ.

На следващо място по т.ІІ от НП съдът намира,че неправилно административно наказващият орган, след като е приел за установено извършването на нарушение по чл.80 ал.14 от ЗГ е постановил отнемане в полза на държавата на вещите,послужили за извършване на нарушението,а именно 1бр. камион „ГАЗ 53” с ДК №М 0757 ТВ . Съдът намира,че в тази част НП е издадено при съществени нарушения на процесуалните правила.Установено е,че процесното количество дърва за огрев е 5 кубически метра,паричната равностойност на които е сревнително ниска .Административнонаказващият орган не се е съобразил с разпоредбата на чл. 20, ал.4 от ЗАНН, която разпорежда, че отнемане не се допуска, когато стойността на вещта явно не съответствува на характера и тежестта на административното нарушение. Стойността на предмета на нарушение в конкретния случай явно не съответствува на стойността на товарния автомобил.Съдът намира,че дори да се приеме ,че жалбоподателят е извършил нарушение ,то извършеното деяние от жалбоподателя не е с такава висока степен на обществена опасност,която да обуславя такава санкция-отнемане на товарен автомобил в полза на ДГС-Берковица.Същата се явява силно завишена за извършеното нарушение. С оглед на това, в тази му част постановлението следва да бъде отменено.

      По изложените съображения съдът намира,че жалбата е основателна,поради което атакуваното наказателно постановление следва да  бъде отменено като незаконосъобразно.

         Водим от гореизложените мотиви  и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН   Районен съд-Берковица

 

                                               Р   Е   Ш   И   :

   

 ОТМЕНЯВА  Наказателно постановление   №109 от 28.12.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство  – гр. Берковица,с което  на Ц.Г. *** и ЕГН ********** са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лв. на основание чл. 102 ал. 1 от ЗГ / отм./  за нарушение на чл. 80 ал. 14 ЗГ/ отм./, отнети в полза на Държавата 5, 0 куб. м. дърва за огрев /дъб/ и вещта послужила за извършване на нарушението – 1бр. камион  ГАЗ 23 с ДК № М 07-57 ТВ  отнет в полза на Държавата на основание чл. 112 ал. 1 ЗГ /отм./.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- Монтана  в 14-дневен срок от получаване на съобщението за страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: