Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА,10.05.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………….гражданска колегия в публично заседание на 28 април……………….………………………… през две хиляди и десета  година……………..……………….………………в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. П.……………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова…............................………….гр.дело дело 87  по описа за

2010 г…….…………..….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по предявени обективно съединени искове с правно основание чл.92 ЗЗД.

 

         Ищецът Агенция по заетостта твърдят в исковата молба, че на 17.11.2008 г. с ответника сключили договор на основание чл. 36, ал.1 ЗНЗ. По силата на този договор Агенцията чрез Дирекция „Бюро по труда” Берковица следвало да предоставят на ответника средства от държавния бюджет  за всяко разкрито работно място за наемане на работа по трудов договор за срок не по-малък от 24 месеца на безработни лица до 29 годишна възраст. Твърдят, че по този договор възложителят насочил, съответно ответникът назначил две безработни лица. Твърдят, че от м.май 2009 година ответникът е в нарушение на задълженията си по т.4.2.2, 4.2.1.3  и 4.3 от договора. Според клаузите на последния страните са уговорили неустойка при неизпълнение. Именно тази неустойка ищецът претендира, като моли съда да осъди ответника да заплати сумата 532.87 лв. неустойка по т.7.5.2. за нарушение на т.4.3, както и сумата от 26.51 лв., представляваща неустойка по т. 7.4 за нарушение по т.4.2.2. от договора. Претендира още разноските в производството и присъждане на законна лихва, считано от датата на разваляне на договора до окончателното изплащане.

         Ответникът  „ТИ АЙ ТИ” ЕООД в предоставения от съда срок за становище по чл.131 ГПК не взема такова. В съдебно заседание се явява представляващата дружеството и също не взема становище по предявените искове.

         Доказателствата по делото са писмени. Прието е и заключение по назначена съдебно-икономическа експертиза.

 След анализ на събраните в хода на производството доказателства, съдът намира за установено следното:

На 17.11.2008 година Агенция по заетостта чрез “Бюро по труда”, град Берковица и ответника  “ТИ АЙ ТИ” ЕООД сключили договор на основание чл.30б, ал.1, т.2 и чл.36, ал.1 ЗНЗ. По силата на този договор Агенцията по заетостта следвало да предостави на ответника средства от Държавния бюджет за всяко разкрито  работно място за наемане на безработно лице по чл.36, ал.1 ЗНЗ за срок от 24 месеца. Ответникът следвало да осигури заетост на насоченото от БТ лице за посочения период. С договора ответникът поел задължение ежемесечно да представя отчетни документи по повод наетото лице. До м. май 2009 година ответникът изпълнявал това си задължение. След м.05.2009 година ответникът преустановил да изпълнява задължението и да представя ежемесечни отчето в БТ – Берковица. На 23.06.2009 година представители на ищеца направили проверка и констатирали, че наетите лица не са на работа според утвърдения график. При повторна проверка през м.08.2009 година е установено, че едно от наетите лица е с предсрочно прекратен трудов договор. Съответното БТ не било уведомено по надлежния ред за насочване евентуално на друго безработно лице.

При тази фактическа обстановка ищецът твърди, че с поведението си ответникът е нарушил разпоредбите на чл.4.3 от договора, тъй като изпълнил задължението си да представя ежемесечно до 20 то число информация за внесени осигурителни вноски, за явяване на наетия персонал на работа, информация за изплатени средства на анетите лица,  както и разпоредбата на чл.4.22., тъй като в срок от 5 дни от прекратяване на трудовото правоотношение с насоченото лице, не е представил в БТ съответните докумети. Според раздел “Санкции при неизпълнение” в договора било уговорено, че неизпълнението на т.4.3 се санкционира със неустойка по т.7.5.2, а неизпълнението по т.4.2.2 се санкционира с неустойка по т.7.4. Размерът на неустойките е предварително определен в договора като размер на получената до момента на прекратяване на договора субсидия(7.5.2) и като 5% от получената сума (7.4).

 

Съдът намира, че между страните е налице едно валидно облигационно отношение, по което страните са договорили съответно права, задължения и санкции при неизпълнението им. В конкретния случай се касае до неустойка по смисъла на чл.92 ЗЗД. Последната може да бъде уговорена за неточно изпълнение в количествено, качествено или временно отношение. Безспорно е обстоятелството, че ответникът се е задължил да наеме по трудово правоотношение  лица, насочени от БТ – Берковица за срок не по – малко от 24 месеца. Безспорно е и обстоятелството, че на 04.08.2009 година договорът с едно от тези  лица е бил прекратен преди уговорения срок. Не се спори и обстоятелството, че ответникът не е уведомил съответното Бюро в 5 дневен срок от прекратяване на правоотношението (т.4.2.2. от договора между страните).

  При така установените факти и изложени мотиви, съдът намира, че са налице твърдените от ищеца нарушения на договора, при което последните следва да бъдат санкционирани по начина, предварително уговорен между страните. От заключението на вещото лице е видно, че размерът на претендираните суми като неустойки е именно търсеният с исковата молба. Претендираните от ищеца суми са дължими, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба. Това е така, тъй като по делото не бяха представени доказателства (липсва и твърдение) кога е прекратен договора между страните, налице ли е падеж на парично задължение или покана за издължаване, съгласно разпоредбата на чл.86 ЗЗД.

 

При такъв изход на делото ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят и направените от ищеца в производството разноски. Такива са направени за ДТ, вещо лице и юрисконсултско възнаграждение. Тъй като страната не е представила списък на разноските съгласно чл.80 ГПК, то и решението в тази част не може да бъде обжалвано от ищеца.

 

При такива съображения съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСЪЖДА  „ТИ АЙ ТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Царибродска № 5А с ЕФН 11040004777  ДА ЗАПЛАТИ на АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА чрез Дирекция “Бюро по труда”, град Берковица сумата 532.87 лв. неустойка по т.7.5.2. за нарушение на т.4.3, както и сумата от 26.51 лв., представляваща неустойка по т. 7.4 за нарушение по т.4.2.2. от договора, сключен между страните на 17.11.2008 година на основание чл.36, ал.1 ЗНЗ, ведно със законната лихва, считано от 16.02.2010 г.до окончателното им изплащане, както и сумата от 130.50 лв.,  направени в производството разноски.

 

         ОТХВЪРЛЯ предявения иск за заплащане на законна лихва върху присъдените суми за неустойка, считано от датата на прекратяване на договора до датата на предявяване на иска, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

        

Решението подлежи на обжалване пред ОС – Монтана в двуседмичен срок от съобщението на страните.

Решението не подлежи на обжалване от ищеца в частта за присъдените разноски.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: