МОТИВИ                                                             НОХД  241/ 2010г.

                                                                                18.06.2010год.

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимият И.В.А.    - роден на *** ***, живущ ***,  българин, български гражданин,  женен, осъждан- реабилитиран , с основно образование, безработен,   с ЕГН **********  за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2010 г.     в гр.Берковица по ул.”Ком” с посока на движение към ул.”Христо Ботев”  , управлявал лек автомобил   “Алфа ромео”  с ДК № М 88 68 ВА, собственост на Валентина Стоянова Андонова  след употреба на алкохол, при концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 %о, а именно 2,09%о , установена с техническо средство „ Алкотест 7410 Дрегер ” с фабр. №0077, тариран и годен за работа до  месец 10. 2010год. -престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

      Прокурора поддържа обвинението така както е предявено.

      Подсъдимият  на досъдебното производство  се признава за виновен . В съдебно заседание,редовно призован не се явява,а се представлява от упълномощен защитник-адв.И.С. *** .Производството се разви при условията на чл.269,ал.3,т.3 от НПК

      Доказателствата по делото са писмени и гласни.

      Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      На 13.06.2010 г. около 03,30часа     в гр.Берковица при движението си с патрулния автомобил  по  ул.”Д-р И. *** забелязали спрял на кръстовището пред бар „Торнадо” лек автомобил марка „Алфа Ромео”с ДК №М88 68 ВА.Непосредствено при приближаването им към автомобила ,водачът го привел в движение по ул.”Ком”.Това обстоятелство привлякло вниманието им и те го последвали и съответно застигнали до края на улицата,непосредствено пред кръстовището с ул.”Христо Ботев” в града.На водача на автомобила е подаден светлинен и звуков сигнал ,при което същият спрял. По време на проверката водачът не представил документ за самоличност и СУ на МПС.След направена справка е установено,че спрения за проверка е И.В.А. ***.Същият е изпробван за употреба на алкохол  с техническо средство “Алкотест 7410 Дрегер” ,тариран и годен за работа до месец октомври 2010год.Техническото средство показало наличие на алкохол в кръвта на подсъдимия ,а именно 2,09 промила .Издаден е и талон за кръвна проба, но подс.А. не  се  явил в болницата в гр.Берковица и  не дал кръв за медицинско изследване.Съставен му е АУАН №31А/13.06.2010год.

     Гореизложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите С.М. и С.Б. ,прочетени при уловията на чл.281,ал.1,т.5 от НК, които съдът кредитира като обективни,безпротиворечиви и безпристрастни,още повече че същите са поели отговорност на основание чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост,както и от събраните по делото писмени доказателства.

      При така установената фактическа обстановка по делото съдът намира,че подс. И.В.А. *** е осъществил  от субективна и обективна страна състава на чл.343б ал.1 от НК

      Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред,в частност към правилата за движение.

       Предвид гореизложеното съдът призна подс. И.В.А.   за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение и наложи съответното наказание от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

      Санкцията на чл. 343 Б ал.1 от НК предвижда за извършеното от подсъдимия престъпление наказание лишаване от свобода до една година. За горепосоченото престъпление няма предвиден специален законов минимум и важи общия такъв на наказанието лишаване от свобода, който е  три месеца. При индивидуализирането на наказанието на  подсъдимия съдът отчете  от една страна като смекчаващи  вината обстоятелства чистото  съдебно минало на подсъдимия / същият е осъждан-реабилитиран по право /, признанието на вината,  липсата на неблагоприятни последици от деянието му. Като отегчаващи отговорността  на подсъдимия обстоятелства съдът отчете отказа му да съдейства за разкриване на обективната истина и факта , че е допуснал  да управлява след употреба на алкохол .С оглед на изложеното съдът прие, че е налице превес на смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, без наличие на изключително или многобройни такива, водещи до несъразмерност на предвиденото в закона най-леко наказание. Затова и на основание чл. 54 от НК, съдът определи размерът на наказанието ЛОС под средния размер, а именно- лишаване от свобода в размер от три месеца. 

    Не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесния случай-размерът на наложеното наказание е до една година лишаване от свобода и съдът намира,че за постигане на целите ,визирани в чл.36 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия не се налага същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Ето защо и предвид гореизложеното съдът постанови изпълнението на това наказание да бъде  ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок  от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане в законна сила на настоящата присъда.

            Подсъдимият не е правоспособен водач,поради което съдът не приложи  императивната разпоредба на чл. 343г във вр. с чл. 343 б, ал.1,във вр. с чл. 37, т. 7 от НК,тъй като никой не може да бъде лишаван от права,каквито не притежава.  

              С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,наказанието да въздейства поправително,възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.

            Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.                                                      

                                                              

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: