МОТИВИ:

 

         На обвиняемия З.Т.И. е повдигнато обвинение за това, че на неустановен по делото ден и месец през 2006 г. в с. Цветкова бара, обл. Монтана в качеството си на длъжностно лице – инвеститорски контрол, назначен с граждански договор № 191/01.12.2006 г. в кръга на службата си съставил официален документ – „Протокол за удостоверяване завършването и заплащането на допълнителни видове строителни и монтажни работи на обект: Възстановяване и укрепване на мост над река Врещица в центъра на с. Цветкова бара, общ. Берковица”, в който удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тези обстоятелства – престъпление по чл. 311, ал.1 НК.

 

         Подсъдимият  не се признава за виновен. Разказва подробно, как Кмета на Общината го извикал и му казал, че имат необходимост от него да следи как се извършват дейностите по няколко обекта и че с него ще държи връзка инж.В.Андреева. За конкретния обект твърди, че всичко, което е било необходимо да се вложи в моста е вложено. Писмените си записки за това, какво е изработено предавал на техническия ръководител от фирмата изпълнител, който ги представял в Общината. Там накрая му представили документите, напечатани на компютър за подпис. Твърди, че не знае какво точно е включено в тези протоколи, тъй като никой не му върнал записките.  Същността на възложената му от Общината дейност разбира “да следя дали се върши работата”.

 

         Защитникът на обвиняемия пледира за оправдателна присъда. Излага фактически и правни аргументи за липсата на качество “длъжностно лице” на подзащитния му.

 

         Представителят на обвинението поддържа фактите, изложени в обвинителния акт. Пледира подсъдимият да бъде признат за виновен и осъден по повдигнатото му обвинение. Излага доводи, че целите на наказанието могат да бъдат реализирани, като бъде определено наказание при условията на чл.54 НК лишаване от свобода за срок от три месеца. Не са налице пречки за прилагане разпоредбата на чл.66 НК, като изпълнението на наложеното наказание бъде отложено за срок от три години.

 

         По искане на защитника и при съгласие на подсъдимия производството по делото се разви по реда на Глава 27 НПК – чл.371, т.1 НПК.

 

         След обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата по делото, съдът възприе за установена следната фактическа обстановка :

 

         На 08.06.2006 г. в Общинска администрация Берковица е попълнена информационна форма за регистриране на събитие, според която по данни на П.П., жител *** бара от 09.20 ч. на 02.06.2006 г. е констатирано частично разрушена покривна конструкция на мост над реката в центъра на селото, разрушени устои от каменна зидария на втока на моста и свличане вляво от отока на моста на земен откос.

         На 12.06.2006 г. Кмета на Община Берковица издава заповед РД-15-260 на основание чл. 35 от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, с която назначава комисия с цел установяване състоянието на моста и изготвяне на необходимите документи за извършване на възстановяване и укрепителни работи по авариралото съоръжение /л.110/.

         На 16.06.2006 г. назначената комисия съставя констативен акт, в който констатира, че високите пролетни води и валежи през м. април/май 2006 г. са разрушили устоите на каменната зидария на моста и се е образувал отвор на пътното платно над втока на моста. Съоръжението било посочено като общинска собственост, а изводът на комисията бил, че продължаващото въздействие на водата и движение на МПС може да доведе до цялостно събаряне на моста и възпрепятстване движението по него /л.111/.

         На 07.06.2006 година Кмета на Общината издал Заповед РД – 15 – 282 (л.286 от делото), с която назначил комисия в състав инж.Верка Андреева – Директор на Дирекция “Инфраструктура, устройство на територията и икономика”; инж.А.Д.  - главен инженер; Г.Б. – главен специалист “Строителство” и Т.Т. – Главен специалист “ИК” (последната  към момента на издаване на заповедта вече е била в продължителен отпуск и е напуснала общинската администрация – л.302). На тези лица било възложено да осъществяват контрол и да приемат СМР на обектите на Община Берковица, като за целта изготвят протоколи.

         С решение СБ 9/07.11.2006 г. Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии  и катастрофи към МС утвърдила и предоставила средства на община Берковица конкретно за този обект в размер на 30 066.00 лв.

 

         Община Берковица провела процедура по възлагане на обществена поръчка за извършване на строително монтажни работи по възстановяване и укрепване на моста над р. Врещица в центъра на с. Цветкова бара и назначената конкурсна комисия на 22.11.2006 г. избрала офертата на „Бамбурика” ЕООД гр. Криводол на стойност 29 565.91 лв. Още същия ден Кметът на Община Берковица сключил договор с това дружество с предмет „да извърши СМР на обект: възстановяване и укрепване на мост над река Врещица”. Неразделна част от договора била офертата на дружеството, наименована вече количествено-стойностна сметка.

         На 27.11.2006 година от изпълнителя била издадена фактура и съответно Общината изплатила сумата от 17 739.54 лева, представляваща аванс по договора.

         На 28.11.2006 г., получени по факс, Община Берковица се снабдява с типов проект на мост /не на конкретния, а изобщо на мост/ от Областно пътно управление, което предоставя на фирмата -  изпълнител.

За технически ръководител на обекта било назначено лицето М.С.М. с към основно образование. В хода на досъдебното производство не се е установило това лице в какви отношения се намира с фирмата-изпълнител /трудови или облигационни/. В показанията си на л. 258 от дознанието М. твърди „на длъжност бях някакъв отговорник, ръководех бригади, докарвах материали …. с мен работехме мои момчета”.

На 01.12.2006 г. между Община Берковица, представлявана от кмета М.Д. като възложител и подсъдимия З.Т. бил сключен граждански договор. Договорът се състои от две клаузи. Според първата „възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши инвеститорски контрол на обект „подпорна стена и мост с. Цветкова бара”. Според втората клауза от договора възложителят се задължил да заплати на изпълнителя в брой 250 лв., от която да приспадне задължителните данъци и осигуровки.

На 28.12.2006 г. техническото съоръжение било завършено.

В сградата на Община Берковица на подсъдимия и М.С. бил представен и те подписали „протокол за установяване завършването и заплащането на допълнителни видове строителни и монтажни работи”. Според този протокол били завършени и подлежали на заплащане описаните в него строителни и монтажни работи. Според отразеното в протокола, стойността на последните била  29 565.91 лева – колкото била и оферираната от „Бамбулика” ЕООД цена.

На същата дата комисията, назначена със заповед РД-15-282/07.06.2006 г. на Кмета извършила проверка по изпълнение качеството на СМР на обекта и констатирала, че извършените ремонтни работи „са с видимо добро качество на изпълнение”.  Според един от членовете на тази комисия (л.263) “гледахме обекта само външно”.

На същата дата изпълнителят „Бамбурика” ЕООД представили фактура № 195 за остатъка от договорената сума. Като отговорен за стопанската операция за Община Берковица фактурата била подписана от инж.В. Андреева.

На 05.01.2007 г. въз основа на посочената по-горе фактура на „Бамбурика” ЕООД била изплатена сумата от 11 826.37 лева, представляваща окончателно плащане по договора от 22.11.2006 г.

Вещите лица по назначената от съда съдебно-техническа и оценъчна експертиза дават заключение, че действително извършените строително-монтажни работи на обекта са на стойност с 14 819.48 лв. по-малко от актуваните и изплатени на изпълнителя „Бамбурика” ЕООД. Разликата се явява от актувани, но не изпълнени изобщо или заменени като вид строителни работи. Заключението си вещите лица представят въз основа на извършени от тях замервания и изчисления. При изготвянето му последните са били затруднени предвид липсата на всякаква проекто сметна документация.

Съоръжението е изградено без да е налице инвестиционен проект, разрешение за строеж, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, конструктивно заключение на конструктор, екзекутивни чертежи...без всякаква проекто сметна документация; за обекта не е ангажиран строителен надзор и не са изготвени изискващите се актове и протоколи. Съоръжението и към момента не е въведено в експлоатация по предвидения в закона ред. След започване на досъдебното производство(2008 година)Община Берковица е правила опити да наеме конструктор “за изготвяне на проект за мост” (л.265).

 

Тази фактическа обстановка се установява от приобщените по делото писмени доказателства, както и от заключенията по назначената съдебно-техническа и оценъчна експертиза. Последните съдът възприема като напълно обективно и професионално изготвено. Според самите вещи лица разликата между заключенията, представени на досъдебното производство и това, дадено в хода на съдебното следствие се дължи на факта, че приемат за действително извършено, отразеното в  протоколите за скрити работи на обекта.

 

Подсъдимият З.Т. е привлечен към наказателна отговорност за това, че в качеството си на длъжностно лице – инвеститорски контрол удостоверил неверни обстоятелства в официален документ с цел тоя документ да служи като доказателство за тия обстоятелства.

Съдът оправда подсъдимия по повдигнатото обвинение поради липса на обективни и субективни елементи от състава на това престъпление.

На първо място, за да носи отговорност подсъдимия следва да има качеството на длъжностно лице. Дефиниция за качеството на субекта се съдържа в чл. 93, т.1 НК. Длъжностно лице е това, на което е възложено да изпълнява : 1.служба в държавно учреждение и 2. ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на имущество в държавно предприятие, кооперативна, обществена организация и т.н.

За да придобие качество на „длъжностно лице” по смисъла на закона, на лицето следва да е възложено да управлява или пази обществено имущество или ръководна работа. При очертаване на общите и специфични признаци на това понятие се поставя акцент на формата на възлагане на службата и работата на длъжностните лице. Актът на възлагане е от съществено значение, тъй като се явява правно основание за възникване на правомощията и компетенциите на лицето. Възлагането трябва да бъде извършено съгласно установения или допустим от нормативен акт ред и в съответна форма.

Между Община Берковица, представлявана от Кмета М.Д. и подсъдимия бил сключен граждански договор, в който чрез една единствена клауза се регламентират взаимоотношенията им – възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши Иинвеститорски контрол”. Този договор създава само облигационни отношения между страните по него, но не възлага управление или пазене на средства, нито пък е предпоставка за ръководни функции на подсъдимия. “Не може да придобие длъжностно качество лицето, което се намира само в облигационни договорни отношения с дадено предприятие или организация”.

Тъй като от съдържанието на представения граждански договор не може да бъде обоснован извода, че на подсъдимия е възложено да управлява и пази чуждо имущество и тъй като, ако е налице такова възлагане, то трябва да е направено по установения от закона ред, съдът потърси и не откри съдържанието на дейността “инвеститорски контрол” в Закона.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях са регламентирани в Част трета на Закона за устройство на територията. Според чл.160 участници в процеса на строителство са  възложителят, строителят, проектантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част “Конструктивна”, техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване. Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори. Правомощията на всяко едно от тях, както и изискванията за дейността им са подробно разписани в закона. Според него липсва такава фигура – упълномощен представител на възложителя (инвеститора), който да е оправомощен да удостоверява обема и стойността на извършените строителни и монтажни работи. Приблизително такива правомощия има лицето, упражняващо строителен надзор, за което обаче законът предвижда специално образование, регистрация по търговския закон и лицензионен режим при упражняване на дейността (чл.166 и сл.ЗУТ).

В обобщение – сключения между Кмета на Общината и подсъдимия договор от 01.12.2006 г. не създава качеството „длъжностно лице” на последния по смисъла на чл. 93, т.1 НК. Дейността „инвеститорски контрол”, към която вероятно препраща единствената клауза по този договор не е регламентирана в закона, поради което не може да се приеме, че е налице възлагане на управление или пазене на средства.

Съдържанието на правомощията и отговорностите на така наречения „инвеститорски контрол” не може да бъде установено и чрез свидетелските показания на свидетелите М. Д., В. Андреева, Ан. Д. и Г. Борисовова най-малкото защото именно на тях по силата на трудово и служебно правоотношение е възложено срещу месечно възнаграждение именно управление и пазене на обществено имущество. В тази връзка встрани от казуса по конкретното обвинение срещу подсъдимия остават въпросите кое обстоятелство е наложило сключване на граждански договор с подсъдимия, при положение, че в общината по постоянно трудово и служебно правоотношение са наети лица, оправомощени да представляват последната в дейността й на инвеститор и възложител на строителни дейности; защо не е изпълнена или как е изпълнена Заповед № 282/07.06.2006 г. на Кмета на Община Берковица; каква стойност има протокола, подписан от назначената комисия от 28.12.2006 г., според който “обекта се приема във видимо добро състояние”?..... Според чл.60 „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи – Раздел „Мостове и водостоци”, одобрени със Заповед № 4998/19.12.1968 г., неотменени – всички съоръжения и приспособления за монтаж и направа на мостови конструкции трябва да бъдат приети от комисия и да бъде съставен съответен акт. Всеки етап от изграждането се приема от комисия на инвеститора.

 

За всеки строеж се изисква издаване на строително разрешение въз основа на инвестиционен проект(чл.142, 156...ЗУТ). Всички части на инвестиционния проект, които са основание за издаване на разрешително за строеж, се оценяват за съответствие със съществените изисквания към строежите. Оценяването се извършва като съгласуване на част “Конструктивна”  от лице с пълна проектантска правоспособност за обекти от III  и IV категория. Съгласуването и одобряването става въз основа на оценка на проектната документация със съществените изисквания към строежа. Съгласно чл.137 ЗУТ и Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи на всеки строеж следва да бъде определена категория. Тя е предпоставка за начина му на реализиране, контрол по време на строителството и приемането. Конкретния обект не е категоризиран според изискването на чл. 137, ал.1 ЗУТ. Това задължение е имал главния архитект на Общината в разрешението за строеж, проектанта в проекта, главния инженер на Общината и директора на дирекция “ИУТИ”. Категорията на обекта е от значение в конкретния случай при преценка дали подсъдимия е имал качеството длъжностно лице и какъв е бил кръгът на задълженията му. Вместо да бъде сключван договор за инвеститорски контрол /какъвто участник в строителството законът не предвижда повече от 10 години/ е следвало възложителят на строежа /Община Берковица/ да сключи договор с консултант /чл.166 и сл. ЗУТ/. Именно лицето, упражняващо строителния надзор носи отговорност за пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството. Строителният надзор е задължителен за строежите от първа до четвърта категория /чл.168, ал.2 ЗУТ/. В заключението си по назчената тройна експертиза на досъдебното производство вещите лица са се опитали да категоризират обекта и са заключили, че вероятно той е от ІV категория. Доколкото обаче се касае до мостово съоръжение, общинска собственост, разположено на път ІV 81212, то последното има вероятност да е строеж ІІІ категория. В този случай приемането на обекта, съгласно наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнение строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти следва да стане от държавна приемателна комисия. Искането се прави от възложителя /община Берковица/ или от упълномощено лице.

Нищо от гореописаното не е направено.

Това бегло описание на законоустановените изисквания за извършване на строителство и за участниците в строителството се налага за изясняване качеството на подсъдимия „длъжностно лице”. Видно е, че облигационното отношение между последния и възложителя не създава задължение за последния да управлява и пази обществено имущество, нито го поставя на ръководна позиция. Такова  задължение не му се вменява и по силата на закон, тъй като липсва нормативно уреждане на фигурата „инвеститорски контрол”. Съдържанието на възложеното му не може да бъде изведено нито от договора, нито от закона. Видно е, че слючването  на договора между Община Берковица и подсъдимия е само едно от всичките нарушения на закона допуснати при реконструкцията на моста.

Както бе разяснено и по – горе, в зависимост от категорията на обекта приемането му и въвеждането му в експлоатация става в зависимост от категорията на строижа. Последният е III или  IV категория (самите вещи лица не могат категорично да я определят, тъй като при преценката се взема предвид инвестиционния проект и разрешението за строеж, а такива няма). В случай, че обекта е III  категория приемането става от Държавна приемателна комисия (Наредба 2/2003), а ако е IV – от комисия. И в двата случая преценката и оценката на вида, обема и стойността на извършените СМР не са в кръга на задълженията и възможностите на лице, ангажирано от възложителя по начина, по който това е направено в случая с подсъдимия и от представител на строителя, който вероятно бил технически ръководител на строежа, но няма нито образование (няма дори средно, камо ли специално) и дори собственика на “Бамбурика” ЕООД не знае назначавал ли го е на някакъв договор и на какъв и с какви правомощия.

Действително според давани указания на ДНСК в случаи на бедствия и аварии СМР могат да започнат незабавно, но всички изискващи се от закона процедури, разрешения, проеко сметна документация, екзекутивни чертежи трябва да бъдат изготвени своевременно в хода на извършването им. Друг е въпросът доколко  действията по реконструиране на моста са предприети при условия на бедствия и аварии и са били “незабавни”, след като от датата на регистриране на събитието до започване на строителството е изминала половин година.

След като подсъдимия няма качеството „длъжностно лице” по смисъла на чл. 93, т.1 НК, то и подписания от него на 28.12.2006 г. удостоверителен документ – Акт за удостоверяване завършването и заплащането на допълнителни видове строителни и монтажни работи на обект: Възстановяване  и укрепване на мост над река Врещица в центъра на с. Цветкова бара, общ. Берковица не е „официален, издаден в кръга на правомощията му”.  Нещо повече.  В българското законодателство съществува Наредба 3/2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. С нея се урежда редът и условията за съставяне на актове и протоколи за  откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнение на строежите. Тази наредба се прилага за всички видове строежи от I до V категория.  В нея са посочени както всички задължителни актове, които се оформят на всеки етап от строителството, така и тяхното съдържание. Към наредбата са утвърдени и образци. Инкриминираният Акт в настоящото производство не е предвиден нито по форма, нито по съдържание в тази Наредба. При беглото му разглеждане е видно, че той преповтаря едно към едно офертата на “Бамбурика” ЕООД. Как при длъжностните лица в Община Берковица приемат, че този акт е официален и разпореждат плащане е една загадка.

Поради липса на елементи от обективна и субективна страна съдът намери, че липсва състав в деянието, който да обосновава реализиране на наказателна отговорност по отношение на подсъдимия.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН  СЪДИЯ :