М О Т И В И

     към присъда  от 10.06.2010 година

     по н.о.х.дело № 142 на Берковския районен съд

по описа за 2010 година -  14.06.2020год.

 

 

Обвинението против подсъдимия А.И.М., ЕГН **********, е в това, че за периода от 23.06.2009год. до 07.12.2009год.  ,след като бил осъден  с влязло в сила на 23.06.2009год. Решение на БРС по гр.дело №168/2009год.  да плаща ежемесечна издръжка на  свои низходящи- сина си Иван Ангелов М. *** Озирово и ЕГН ********** ,съзнателно не изпълнил това свое задължение в размер на повече от две месечни вноски  и останал неиздължен към майката и законен представител на детето Е.И.Т. *** със сумата от 329,58лв.,представляваща издръжка за 7 месеца– престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

 

Представителят на Районна прокуратура Берковица поддържа обвинението, както по отношение на фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, така и по отношение на правната квалификация на деянието, като пледира подсъдимия да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение и да му бъде наложено наказание “пробация”, а именно “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца и „включване в курсове за професионална квалификация”- за срок от шест месеца.

 

Подсъдимият А.И.М.  дава обяснения, признава се за виновен по повдигнатото му обвинение, съжалява за извършеното и моли за минимално наказание.

 

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и обсъди становищата и доводите на страните, намери за установено следното:

 

С решение по гр.дело №168/2009год.   на РС-Берковицаа, влязло в сила на 23.06.2009 год., подсъдимият А.И.М. бил осъден да заплаща на сина си Иван Ангелов М. ЕГН ********** ,, чрез неговата майка и законна представителка Е.И.Т. ***  , ежемесечна издръжка в размер на 60 лева.

 

От датата на влизане в сила на решението по гр.дело № 168/2009 год. на РС-Берковица до настоящия момент в изпълнение на задължението са да заплаща ежемесечна издръжка на сина си подсъдимият не е превел нито един  път до  07.12.2009год.сумата от 60 лева .    

 

Изложените обстоятелства се установяват от съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, както следва:

- обясненията на подсъдимия А.И.М., дадени на досъдебното производство и в хода на съдебното следствие;

- показанията на св.Е.Т., дадени пред органа на досъдебното производство

         - справка за съдимост рег.№ 86 от 16.02.2010 год. на Берковския районен съд, изготвена след извършена справка в Бюрото за съдимост при Районен съд Берковица, приети като писмени доказателства в хода на съдебното следствие;

         - протоколите и другите документи, приложени към досъдебното производство и прочетени в хода на съдебното следствие на основание чл.283 от НПК.

 

В случая следва изрично да се отбележи, че не се събраха доказателства, които да си противоречат, поради което и не се налага поотделното им обсъждане.

 

При тези данни, имайки предвид, че задълженията се погасяват от по-старото към по-новото и от лихвата за забава към главницата, както и че с решението по гр.дело № 186/2009 год. на РС-Берковица подсъдимият е осъден да заплаща ежемесечна издръжка на сина си , изложеното означава, че през целия инкриминиран период от 23.06. 2009 год. до 07.12. 2009 год. подсъдимият не е изпълнявал задължението си за ежемесечна издръжка на сина си, въпреки че е бил осъден за това с влязло в сила решение.

 

При това деянието е извършено при пряк умисъл, т.е. подсъдимият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им, понеже подсъдимият е знаел за съдебно установеното му задължение да плаща ежемесечна месечна издръжка на сина си в размер на 60 лева, но въпреки това не го е изпълнил в размер на повече от две месечни вноски.

 

При така установената фактическа обстановка по делото относно обективните и субективни факти от съставомерно значение съдът прие за доказано по безспорен и несъмнен начин, че през периода 23.06. 2009 год. до 07.12. 2009  в с.Долна Бяла Речка  подсъдимият А.И.М., като е осъден с влязло в сила на 23.06.2009 год. решение по гр.дело № 186/2009 год. на РС-Берковица да издържа свой низходящ – Иван Ангелов М., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил това свое задължение в размер на 7 месечни вноски по 60 лева всяка или общо в размер на 329,58 лева, с което свое деяние подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.183, ал.1 от НК.

 

При определяне вида и размера на наказанието съдът се съобрази с принципите за законоустановеност и индивидуализация на същото, залегнали в чл.54 от НК, смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, както и с целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК. В тази насока съдът отчете направените самопризнания, изразеното критично отношение към извършеното и тежкото материално положение на подсъдимия /безработен/ като смекчаващи отговорността му обстоятелства. Същевременно съдът отчете като отегчаващо отговорността на подсъдимия съдебното минало / наличието на предишно осъждане / и  дългият период от време, през което той не е изпълнявал задължението си за ежемесечна издръжка на сина си.

 

Предвид гореизложеното съдът определи и наложи на подсъдимия наказание “пробация”, а именно - “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца и „включване в курсове за професионална квалификация”.

В тежест на подсъдимия са присъдени направените разноски в процеса.

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: