Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 ГР.БЕРКОВИЦА, 15.06.2010Г.

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица…………..…..наказателна колегия в закрито заседание на 15 юни.….……………………………………………………….. през две хиляди и десета година......………………………………….в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

при секретаря ……..……………………..…….и в присъствието на прокурора………..………………..……………….като разгледа докладваното от

съдията Г.….…………….……..……....…..………АН дело 238 по описа

за 2010г……..…………………….…и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК, Част V, Глава ХХVІІІ-особени правила.

          Постъпило е Постановление на Районна прокуратура гр.Берковица  от 09.06.2010г. за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78а от НК на Т.Ц.М. *** за извършено престъпление по чл.316 във връзка с чл.308,ал.1,пр.ІІ  от НК.

         Повдигнатото обвинение на подсъдимия Т.Ц.М. е за това, че на 12.04.2007год. в гр.Берковица пред Нотариус Огнян Каменов / вписан под №178 в регистъра на Нотариалната камара / при изповядване на покупко продажба на недвижим имот с НА №245,том 2-ри ,рег. №1792,дело №246/2007год. съзнателно се ползвал от официален документ с преправено съдържание-удостоверение за наследници №84/20.03.2007год. ,издадено от Кметство с.Горно Озирово ,в което след манипулиране на оригинала чрез компютър е променена датата на удостоверението в горната част ,под номера и са премахнати имената и данните на първите четирима наследника,а подписа  и печата на кмета на с.Горно Озирово,общ.Вършец са сканирани и принтирани от оригинални такива,като за самото съставяне не може да му се търси наказателна отговорност    - престъпление по чл.316 във връзка с чл.308,ал.1,пр.ІІ  от НК.

         В срока за насрочване на делото съдът констатира, че са налице условията на чл.377 от НПК, а именно когато не са налице условията на чл.78а от НК, съдът прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора.

         Предложението на прокурора за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание се разглежда по Глава ХХVІІІ от НПК, а именно по чл.375 и сл. от НПК. Съгласно чл.375 от НПК –когато прокурорът установи,че са налице основанията на чл.78А от НК,той внася делото в съответния първоинстоанционен съд  с мотивирано постановление. Съгласно чл.78А от НК-  пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, когато са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по-горе деяние да се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години или друго по-леко наказание когато е умишлено или до 5 години –когато е непредпазливо  , деецът да не е осъждан за престъпление от общ характер ,да не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред и  от деянието да  няма причинени съставомерни имуществени вреди.Съдът намира,че неправилно РП-Берковица е приела,че са налице трите предпоставки за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност.

Видно от приложената по делото справка за съдимост,обвиняемия е осъждан с влязло в сила Определение за одобряване на споразумение по НОХД №17/2007год- на РС-Пловдив за престъпление по чл.206 от НК и му е наложено наказание 1 /една/ година лишаване от свобода,като на основание чл.66,ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години- определението влязло в законна сила на 15.03.2007год..

С Постановлението за освобождаване от наказателна отговорност прокурорът неправилно  е приел,че към момента на деянието обвиняемия не е бил осъждан. В случая обвиняемия с последната присъда  е осъден на 1 година лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок.определението,с което е одобрено споразумението е влязло в законна сила на 15.03.2007год. и в изпитателния срок е извършено деянието.

         От тук следва извода, че при наличието на осъждания към 12.04.2007год. е невъзможно приложението на чл.78а от НК.

        

         Мотивиран от гореизложеното настоящият съдебен състав възприема, че не са налице условията на чл.78а от НК, което налага съдебното производство по делото да бъде прекратено, а делото да се върне на РП-Берковица.

          Предвид горното и на основание чл.377 от НПК Районен съд – Берковица

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         

 

            ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД 238/2010г. на основание чл.377 от НПК.

         ВРЪЩА делото на РП-Берковица.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от връчване на преписа.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: