П Р О Т О К О Л

   гр. БЕРКОВИЦА, 29.06.2010 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……………….……….……………………в публично съдебно заседание на  29.06.2010 г………...….………….в състав:

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЮЛИТА Г.

                           Съдебни заседатели: 1. Н.Л.

 

                                                                  2. Т.П.

 

 

при участието на секретаря Т. Й.……...……..………………….

и прокурора И.Андонова…………..………..………….сложи за разглеждане

НОХД 174 по описа за 2010………………………………………..докладвано

от съдията Г.….……….….…………..……………..............................

на поименното повикване в…9.30……………........……...…часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Т. изв. се явява лично  и с адв.Станков с пълномощно отпреди.

         ПОДСЪДИМИЯТ Н. изв. се явява лично и с адв.Станков с пълномощно отпреди.

         СВИДЕТЕЛЯТ К.Г. изв. се явява лично.        

СВИДЕТЕЛЯТ В.И. редовно призован, се явява лично.

         СВИДЕТЕЛЯТ Г.И.  изв. се явява лично.       

         СВИДЕТЕЛКАТА Т.И. изв. се явява лично.

         СВИДЕТЕЛКАТА В.Т. редовно призована, се явява лично.      

         СВИДЕТЕЛЯТ Л.  Н. редовно призован, се явява лично.

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.И. редовно призован, се явява лично.

         СВИДЕТЕЛЯТ Г.  Г. редовно призован, се явява лично.

         В ЛИЦЕ Д-Р И.Д., редовно призован, не се явява.В телефонен разговор същият е  уведомил, че е ангажиран по др.дело в РС Лом и не може да се яви за участие в дн.с.з..

         В ЛИЦЕ П. нередовно призован, не се явява. Призовката върната в цялост с отбелязване, че на същата дата е служебно ангажиран по НОХД в РС Козлодуй.

         В ЛИЦЕ И. нередовно призована, не се явява. Призовката върната в цялост с отбелязване, че на същата дата е служебно ангажирана и  не може да се яви за участие в дн.с.з.

         ПРОКУРОРА: Като имам предвид събраните до настоящия момент доказателства включително и характеристичните данни на двамата подсъдими, считам, че са налице условията на чл.61 ал.1 от НК. С оглед възрастта на подсъдимите и конкретния случай, намирам, че деянието е извършено поради увлечение и лекомислие, поради което намирам, че няма процесуални пречки наказателното производство да бъде прекратено на осн.чл.289 ал.1 във вр. с чл.24 ал.1 т.8 от НПК и съответно материалите по делото да бъдат изпратени на МКБППМН гр.Вършец за налагане на съответната възпитателна мярка на двамата извършители.

         АДВ СТАНКОВ: Считам,  че са налице усл. на чл.61 от НК. От събраните материали по делото е видно, че извършеното деяние от  двамата подсъдими е поради лекомислие, извършили са го като непълнолетни, като същото не представлява голяма степен на обществена опасност с оглед причините довели до това престъпление. Касае се за непълнолетни, които до този момент не са извършвали такива престъпления, ползват се с добро име, видно от приложените характеристики, предприети са мерки от училищното настоятелство по превъзпитанието им във вр. с извършеното и намирам, че предаването им на съд не съответства с целите на наказанието, поради което на осн.чл.289 ал.1 във вр. с чл.24 ал.1 т.8 от НК, делото следва да бъде прекратено като се изпрати на МКБППМН, като в чл.13 са предвидени мерки, които са подходящи да превъзпитат двамата непълнолетни с оглед предотвратяване на подобни деяния. На осн. чл.61 ал.2 предл. последно от НК моля да прекратите настоящето производство и да изпратите делото на МКБППМН гр.Вършец.

         СЪДЪТ намира искането на представителя на прокуратурата както и на защитника на подсъдимите за прекратяване на наказателното производство и изпращане на материалите по ДП за налагане на възпитателна мярка по ЗБППМН за основателно.Предвид събраните на ДП доказателства се установява ,че извършеното от двамата подсъдими престъпление по чл.129 ,ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК не е с голяма обществена опасност и е извършено  поради лекомислие.Двамата подсъдими са ученици, не са осъждани,по отношение на тях не е прилагана възпитателна мярка.Видно от заключението по назначените съдебно-психиатрични и психологични експертизи и от представените  по делото характеристики ,двамата подсъдими не са агресивни личности,с нормално интелектуално развитие и без отклонения в поведенческата сфера,но са с буен характер.Не употребяват наркотици и алкохол,отраснали са в нормална семейна среда. Предвид на това и съгласно трайно установената съдебна практика / арг. на Постановление №6 от 30.Х.1975год. на Пленум на ВС,изм.с Постановление №7 от 06.VІІ.1987год.,т.20 съдът намира, че са налице предпоставките на чл.61 ал.1 от НК, като спрямо непълнолетните подсъдими могат да се приложат успешно възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

   С оглед на всичко изложено дотук  Съдът, намира, че са налице условия за прекратяване на наказателното производство по отношение на подсъдимите Й.Л.Н. и С.Ц.Т. и изпращане на материалите по делото на МКБППМН за налагане съответно на възпитателни мерки по ЗБППМН.

     Предвид на това и  на осн.чл.289 ал.1 т.1  във вр. с чл.24 ал.1 т.8 от същия, СЪДЪТ

                                    

О П Р Е Д Е Л И:

          Не дава ход на делото.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №125/2009год. по описа на РУП-гр.Вършец и на осн.чл.61 ал.2 от НК ИЗПРАЩА материалите от ДП  на МКБППМН гр.Вършец за налагане на съответна възпитателна мярка по отношение на двамата подсъдими.        

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване  и протестиране в 15-дневен срок от днес.

ПРОТОКОЛЪТ приключи в 10.30ч. и е изготвен в с.з.

 

СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: