О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 22.06.2010г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица….................…….наказателно отделение в  публично заседание 11 юни.......…..……………………………………. през две хиляди и десета година…...…………………………………в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й........………………………………и с участието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Г...………..........……..………………АНД1737 по описа за 2010г…..………...…………….и за да се произнесе взе предвид следното:   

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление  №75 /23.04.2010г. на Директора на Държавно горско стопанство гр.Берковица на П.Т. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.101 ал.1 от Закона за горите.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал  П.Т.Б., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. За съдебно заседание редовно призован не се явява.

         Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на наказания посочени в жалбата, намира за установено следното:

         Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.

    Събраженията на въззивния съд са такива по следните причини: В чл.59 ал.3 от ЗАНН е предвиден необжалваем минимум по този закон /10лв. включително/, както и възможност в друг специален закон да бъде предвидено нещо различно. Безспорно Закона за горите, по който е санкциониран жалбоподателя П.Т.Б., се явява специален закон по отношение на ЗАНН, във връзка с установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания. Съгласно  чл. 113, ал. 4 от Закона за горите : "Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1 000 лв., или обезщетението за причинени щети е на същата стойност".С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя е наложено наказание глоба, което е в размер на 100лв. по чл.101 от Згорите. От тук следва извода, че не е налице процесуална възможност, това наказателно постановление да бъде предмет на разглеждане по същество от въззивния съд.

         Предвид на това жалбата срещу НП се явява недопустима, същото не подлежи на съдебен контрол и е влязло в сила по смисъла на чл.64 б.”А” от ЗАНН. Възраженията на жалбоподателя по отношение това, дали е налице негова вина за констатираните от проверяващият орган нарушения, както и дали въобще са налице такива нямат отношение в случая. За да бъде възприета от съда жалбата, като основателна или неоснователна на първо място тя следва да е ДОПУСТИМА, каквото обстоятелство не  е налице.

         Ето защо съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради процесуална недопустимост на жалбата.

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 173/2010г. по описа на РС -Берковица на основание чл.113 ал.4 от ЗГ

 във вр/ка с чл.59 ал.3 от ЗАНН, поради процесуална недопустимост на жалбата.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено пред АС-Монтана.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: