Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 25.06.2010 г.

 

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав в публичното заседание на двадесет и пети юни през две хиляди и десета година в състав:

                                           

                                                             Председател : Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №204 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

         С постановление  от 26.05.2010год. РП - Берковица е направила предложение на основание чл. 78а от НК обвиняемият  М.И.М. ***  да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “глоба” за извършено от него престъпление по чл. 343 В, ал. 2  от НК, за това, че на 14.09.2009 г.  в гр.Берковица ,по ул.“Александровска” с посока на движение от центъра към бензиностанция „ОМВ”  управлявал МПС товарен  автомобил маркаФолксваген ЛТ 35 с рег. №СА 83-74 ВК,собственост на „Софстрой „АД-гр.София   без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние  с Наказателно постановление №6472/04.12.2008година  на Началника на РУ на МВР-Монтана и НП № 2766/08.12.2009год. на Началника на РУ на МВР-Лом  ,връчени му на 08.01.2009год. по реда на чл.58,ал.2 от ЗАНН и влязли в законна сила  на 15.01.2009год.

РП – Берковица,редовно призовани не изпращат представител.

Обвиняемият на досъдебното производство се признава за виновен по обвинението, депозирал е подробни обяснения , в съдебно заседание редовно призован , се явява лично и с упълномощен адвокат- З.Кузманов от АК-Монтана и отново признава вината си.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, преценени поотделно и тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Обвиняемият   М.И.М.  е роден на ***г***. Живее в с.Григорево,общ.Елин Пелин, българин, български гражданин,неженен, неосъждан и ЕГН: **********.

            На 14.09.2009 г. около 07,15 часа по ул.”Александровска” с посока на движение от центъра на града към бензиностанция „ОМВ”  в гр.Берковица , обвиняемият  М. , управлявал МПС товарен автомобил марка Фолксваген ЛТ 35 с рег. №СА 83-74 ВК,собственост на „Софстрой „АД-гр.София   прян е от служители на РУ на МВР – Берковица за извършване на съответна проверка. При направената проверка   се установило, че водача не представя свидетелство за управление на МПС,тъй като не притежава такова. При направена справка в сектор КАТ “”ПП”-Монтана е установено,че М. не е  правоспособен водач, както и че е наказван за управляване на МПС без свидетелство с НП  № 6472/04.12.2008година  на Началника на РУ на МВР-Монтана и НП № 2766/08.12.2009год. на Началника на РУ на МВР-Лом  ,връчени му на 08.01.2009год. по реда на чл.58,ал.2 от ЗАНН и влязли в законна сила  на 15.01.2009год.

     Това се установи от приложените по Досъдебно производство № 209/2009 г. на РУ на МВР-Берковица доказателства, а така също и от признанията на уличеното лице.

Горната фактическа обстановка се установява безспорно и категорично от следните доказателствени материали:  показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели: Тодор Герасимов и Петко Матеров , преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, както и от  приложените и приети писмени доказателства.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, разпитани в хода на проведеното досъдебно производство като обективни, логични, непротиворечиви и съответстващи по между си и на останалите възприети доказателства по отношение на предмета на доказване.

         При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че с деянието си обвиняемият е осъществил обективните и субективни признаци на престъплението по чл. 343 в, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за това че на 14.09.2009 г.  в гр.Берковица ,по ул.“Александровска” с посока на движение от центъра към бензиностанция „ОМВ”  управлявал МПС товарен  автомобил маркаФолксваген ЛТ 35 с рег. №СА 83-74 ВК,собственост на „Софстрой „АД-гр.София   без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние  с Наказателно постановление №6472/04.12.2008година  на Началника на РУ на МВР-Монтана и НП № 2766/08.12.2009год. на Началника на РУ на МВР-Лом  ,връчени му на 08.01.2009год. по реда на чл.58,ал.2 от ЗАНН и влязли в законна сила  на 15.01.2009год.

От субективна страна деянието е извършено с евентуален умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е допускал настъпването на общественоопасните му последици.

Съдът намира, че законосъобразно РП - Берковица е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по-горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер, спрямо него до този момент не е прилаган този институт, от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

Разпоредбата на чл. 78 а НК, към момента на извършване на деянието, предвижда административно наказание глоба от 500 до 1000 лева. В разглеждания случай следва да се приложи разпоредбата на чл.78а в редакцията и към момента на извършване на престъплението. В тази връзка съдът се съобрази и с разпоредбата на чл.2, ал.1 и ал.2 от НК, като приложи онзи закон който е бил в сила към момента на извършването на престъплението и по своята същност се явява по – благоприятен за дееца.

      С оглед гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба към минималния размер, предвиден в закона, а именно от 600 лв.

Не са налице материално-правните предпоставки на чл. 78а, ал. 4 от НК във вр. чл. 343 г вр. чл. 37, ал. 1 , т. 7 от НК за лишаване на обвиняемия от право да управлява моторно превозно средство с оглед на това, че към момента на деянието не е бил правоспособен водач и тъй като никой не може да бъде лишен от права, които не притежава.

         Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

         Разноски по делото не са направени.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

  

      ПРИЗНАВА  М.И.М. - роден на ***г***. Живее в с.Григорево,общ.Елин Пелин,ул.”Първа „ №24, българин, български гражданин,неженен, неосъждан и ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2009 г.  в гр.Берковица ,по ул.“Александровска” с посока на движение от центъра към бензиностанция „ОМВ”  управлявал МПС товарен  автомобил маркаФолксваген ЛТ 35 с рег. №СА 83-74 ВК,собственост на „Софстрой „АД-гр.София   без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние  с Наказателно постановление №6472/04.12.2008година  на Началника на РУ на МВР-Монтана и НП № 2766/08.12.2009год. на Началника на РУ на МВР-Лом  ,връчени му на 08.01.2009год. по реда на чл.58,ал.2 от ЗАНН и влезли в законна сила  на 15.01.2009год.-престъпление по чл.343в ,ал.2 от НК.

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност  М.И.М. - роден на ***г***. Живее в с.Григорево,общ.Елин Пелин,ул.”Първа „ №24, българин, български гражданин,неженен, неосъждан и ЕГН: ********** за налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК.

       НАЛАГА на М.И.М. - роден на ***г***. Живее в с.Григорево,общ.Елин Пелин,ул.”Първа „ №24, българин, български гражданин,неженен, неосъждан и ЕГН: ********** административно наказание по реда на чл.78А от НК ,ГЛОБА в размер на 600,00/шестстотин/ лева    за това, че на 14.09.2009 г.  в гр.Берковица ,по ул.“Александровска” с посока на движение от центъра към бензиностанция „ОМВ”  управлявал МПС товарен  автомобил маркаФолксваген ЛТ 35 с рег. №СА 83-74 ВК,собственост на „Софстрой „АД-гр.София   без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние  с Наказателно постановление №6472/04.12.2008година  на Началника на РУ на МВР-Монтана и НП № 2766/08.12.2009год. на Началника на РУ на МВР-Лом  ,връчени му на 08.01.2009год. по реда на чл.58,ал.2 от ЗАНН и влезли в законна сила  на 15.01.2009год - престъпление по чл. 343 в, ал.2 НК.

ПРЕКРАТЯВА  досъдебно производство  № 209 /2009 г. по описа  на РУ на МВР - Берковица.

 

Решението подлежи на обжалване и протест   пред Окръжен съд Монтана   в 15 дневен срок от съобщението на страните.

                                           

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: