РЕШЕНИЕ                                                                                                       

                                             Гр.Берковица,22.06.2020год.

                                            В    ИМЕТО  НА НАРОДА

 

     Берковски районен съд,ІІ състав в публично заседание на единадесети юни  през две хиляди и десета година в състав:

                                        

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : Юлита  Г.

 

при секретаря  Т.Й.,като разгледа докладваното от съдията Г. АН дело № 188  по описа за 2010год.,за да се произнесе взе предвид следното :

 

          С Наказателно постановление №1/03.05.2010год. на Кмета на Община Вършец за нарушение на чл.32 от Закона  за опазване на селскостопанското имущество ( ЗОСИ ) и на основание чл.40,ал.1т.1 от ЗОСИ на Д.Й.Й. е наложено административно наказание глоба в размер на 100лева .

       Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателят Д.Й.Й. ,който обжалва наказателното постановление в срок.Навежда доводи,че констатациите в акта за нарушение не са верни,тъй като не бил извършил визираното нарушение.

        Въззиваемата страна- Община Вършец , редовно призовани за участие в съдебно заседание,не  се явяват и не вземат становище по жалбата.

        Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,приема за установено следното :

          На жалбоподателя е съставен АУАН №3 /16.12.2009год. за това,че на 16.12.2009год. в гр.Вършец на ул.”Ал.Стамболийски” №21 отсякъл с брадва през оградната мрежа,която служи като граница между имотите два броя лози с дебелина около   5см на височина около 2м от корена от асмата на лицето Борислав Георгиев Димитров.

        Въз основа на горния акт за установяване на административно нарушение е издадено атакуваното Наказателно постановление № 1 от 03.05.2010 г. издадено от Кмета на Община Вършец, с което за нарушение на чл.32 от Закона  за опазване на селскостопанското имущество ( ЗОСИ ) и на основание чл.40,ал.1т.1 от ЗОСИ на Д.Й.Й. е наложено административно наказание глоба в размер на 100лева . При обжалване на НП пред БРС са допуснати до разпит свидетелите, посочени в АУАН. Въз основа на така събраните гласни доказателства от показанията на свидетелите К.  и М., които съдът възприема за верни  се установява, че на посочената в акта дата и място същите са извършили проверка на ул.”Ал.Стамболийски” №21 и №23 по подаден сигнал за скандал между собствениците на двата имота.Проверката извършили в присъствието на жалбоподателя.Същият си признал,че се ядосал и отсякъл две от лозите на съседа си.В тази връзка от него са снети и писмени обяснения.  Свидетелите установяват, че действително две от лозите на съседа,живеещ на ул.”Ал. Стамболийски” №23 са били отсечени на височина 2м от корена. Двамата свидетели изясниха също,че нарушителят е лицето живеещо на адрес „Ал.Стамболийски” №23,а не 13 както е посочено в АУАН и че е допусната техническа грешка при изписването.АУАН е връчен на нарушителя лично срещу подпис.

           По делото са събрани писмени доказателства: Докладна записка, обяснения от нарушителя и лицето живеещо в съседния имот.

           При гореустановената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

 При съставяне на акта за установяване на административно нарушение  не са допуснати нарушения на процесуалните правила от категорията на съществените и неотстранимите. От събраните по делото доказателства се установи, че  на 16.12.2009год. в гр.Вършец на ул.”Ал.Стамболийски” №21 жалбоподателят Д.Й.Й. отсякъл с брадва през оградната мрежа,която служи като граница между имотите два броя лози с дебелина около   5см на височина около 2м от корена от асмата на лицето Борислав Георгиев Димитров.

 Жалбоподателят не е ангажирал доказателства, които да обосноват извода, че отразената в акта фактическа обстановка не отговаря на действителната.В собственоръчно написаните от него обяснения,той е посочил,че тъй като съседът му непрекъснато го псува,той ке ядосал и отсякъл лозите.

       При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА и като такава следва да се остави без уважение ,а издаденото НП  да се потвърди като законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

        

                                     Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1/03.05.2010год. на Кмета на Община Вършец ,с което на д.Й. ***  и ЕГН ********** за нарушение на чл.32 от Закона  за опазване на селскостопанското имущество ( ЗОСИ ) и на основание чл.40,ал.1т.1 от ЗОСИ е наложено административно наказание глоба в размер на 100лева   като законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Монтана в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

.